settings icon
share icon
คำถาม

รังสรรค์นิยมแบบโลกมีอายุมากคืออะไร

คำตอบ


โปรดทราบว่า GotQuestions.org ในฐานะที่เป็นพันธกิจได้ยึดเอารังสรรค์นิยมแบบโลกมีอายุน้อยมาใช้อย่างเป็นทางการ เราเชื่ออย่างแท้จริงและอย่างเต็มที่ว่ารังสรรค์นิยมแบบโลกมีอายุน้อยนั้นเหมาะสมกับการทรงสร้างในพระคัมภีร์มากที่สุด อย่างไรก็ตามเรายอมรับว่ารังสรรค์นิยมแบบโลกมีอายุมากเป็นมุมมองที่ถูกต้องซึ่งคริสเตียนสามารถเชื่อถือได้ เป็นการไร้ซึ่งเหตุผลที่รังสรรค์นิยมแบบโลกมีอายุมากจะเป็นความเห็นนอกศาสนาและเป็นการไร้ซึ่งเหตุผลที่ผู้ที่เชื่อในแนวคิดรังสรรค์นิยมแบบโลกมีอายุมากควรถูกรังเกียจว่าไม่ใช่พี่น้องในพระคริสต์ เราคิดว่าสิ่งนี้น่าจะคุ้มค่าที่จะมีบทความซึ่งนำเสนอรังสรรค์นิยมแบบโลกมีอายุมากในทางบวกเพราะเป็นการดีเสมอที่ทัศนคติของเราจะถูกท้าทายและกระตุ้นให้เราค้นหาพระคัมภีร์ต่อไปเพื่อทำให้เราแน่ใจว่าความเชื่อของเราถูกต้องตามหลักพระคัมภีร์

รังสรรค์นิยมแบบโลกมีอายุมาก (OEC) เป็นคำที่ให้ความหมายครอบคลุมในวงกว้างซึ่งใช้อธิบายผู้ที่เชื่อในแนวคิดแบบรังสรรค์นิยมตามพระคัมภีร์ซึ่งปฏิเสธว่าจักรวาลถูกสร้างขึ้นภายในช่วง 6,000 ถึง 10,000 ปี ตลอดระยะเวลา 24 ชั่วโมงติดต่อกันหกวัน ในทางกลับกันผู้ที่เชื่อในแนวคิดรังสรรค์นิยมแบบโลกมีอายุมากเชื่อว่าพระเจ้าทรงสร้างจักรวาลและผู้ที่อยู่ในจักรวาล (รวมทั้งอาดัมและเอวาที่แท้จริง) เป็นระยะเวลานานมากกว่าที่จะอนุญาตให้มีผู้เชื่อในแนวคิดรังสรรค์นิยมแบบโลกมีอายุน้อย รายชื่อผู้นำคริสเตียนที่มีชื่อเสียงซึ่งยังมีชีวิตอยู่ (หรือที่เคยมีชีวิตในช่วงชีวิตของพวกเขา) อย่างน้อยก็เปิดต่อการตีความรังสรรค์นิยมแบบโลกมีอายุมากว่าเป็นรายชื่อที่ยาวและรายชื่อนั้นยังคงเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ รายชื่อรวมทั้งผู้ชายเช่นวอลเตอร์ ไคเซอร์ (Walter Kaiser), นอร์แมน เกสเลอร์ (Norman Geisler), วิลเลียม เดมบ์สกี (William Dembski), เจ. ไอ. แพ็คเกอร์ (J.I. Packer), เจ. พี. มอร์แลนด์ (J.P. Moreland), ฟิลิป อี.จอห์นสัน (Philip E. Johnson), ชัค โคลสัน (Chuck Colson), ฟรานซิส แชฟเฟอร์ (Francis Schaefer) และนักวิชาการพระคัมภีร์พันธสัญญาเดิมกลีสัน อาร์เชอร์ (Gleason Archer)

ผู้ที่เชื่อในแนวคิดเกี่ยวกับโลกมีอายุมากมักจะเห็นด้วยกับหลักสำคัญทางวิทยาศาสตร์การประมาณอายุของจักรวาล มนุษยชาติ และตัวโลกเองในขณะเดียวกันก็ปฏิเสธข้ออ้างของผู้สร้างทฤษฎีวิวัฒนาการสมัยใหม่เกี่ยวกับวิวัฒนาการทางชีววิทยา ผู้ที่เชื่อในแนวคิดเกี่ยวกับโลกมีอายุมากและพี่น้องที่เชื่อในแนวคิดรังสรรค์นิยมแบบโลกมีอายุน้อยของพวกเขาก็เชื่อถือในประเด็นสำคัญหลายประการที่เหมือนกันซึ่งรวมไปถึง

1) การสร้างจักรวาลอย่างแท้จริงจากการที่ไม่มีอะไรเลยในเวลาที่จำกัดซึ่งผ่านมาแล้ว

(การทรงสร้างสรรพสิ่งต่างๆ จากความว่างเปล่า)

2) การสร้างอาดัมจากผงคลีดินและเอวาจากสีข้างของอาดัมอย่างแท้จริงเช่นเดียวกับหลักฐานในประวัติศาสตร์ของการบรรยายพระธรรมปฐมกาล

3) การปฏิเสธข้อเรียกร้องของผู้ที่เชื่อในแนวคิดของดาร์วินว่าการกลายพันธุ์แบบสุ่ม

และการคัดเลือกโดยธรรมชาติสามารถอธิบายความซับซ้อนของชีวิตได้อย่างเพียงพอ

4) การปฏิเสธข้อเรียกร้องที่ว่าพระเจ้าใช้กระบวนการวิวัฒนาการเพื่อนำมนุษย์มาสู่ปัจจุบัน (วิวัฒนาการที่เกิดขึ้นโดยพระเจ้า) รังสรรค์นิยมทั้งแบบโลกมีอายุมากและแบบโลกมีอายุน้อยปฏิเสธอย่างเด็ดขาดในทฤษฎีของการมีบรรพบุรุษร่วมกัน

อย่างไรก็ตามรังสรรค์นิยมแบบโลกมีอายุมากแตกต่างจากรังสรรค์นิยมแบบโลกมีอายุน้อยดังต่อไปนี้คือ

1) อายุของจักรวาล รังสรรค์นิยมแบบโลกมีอายุน้อยเชื่อว่าพระเจ้าทรงสร้างจักรวาลเมื่อ 6,000-10,000 ปีที่แล้ว ผู้ที่เชื่อในแนวคิดรังสรรค์นิยมแบบโลกมีอายุมากคาดคะเนว่าการสร้างโลกเกิดขึ้นเมื่อประมาณ 13.7 พันล้านปีก่อน ดังนั้นจึงสอดคล้องกับ "หลักสำคัญ" ทางวิทยาศาสตร์ อย่างน้อยก็ในประเด็นนี้

2) เวลาของการสร้างอาดัมและเอวา รังสรรค์นิยมแบบโลกมีอายุน้อยคาดคะเนการสร้างอาดัมว่าคือไม่ช้ากว่า 10,000 ปีที่แล้ว ผู้ที่เชื่อในแนวคิดรังสรรค์นิยมแบบโลกมีอายุมากจะแตกต่างกันไปในจุดนี้คือด้วยการประมาณการในระยะระหว่าง 30,000–70,000 ปีก่อน

การโต้ถียงระหว่างมุมมองทั้งสองของรังสรรค์นิยมแบบโลกมีอายุมากขึ้นอยู่กับความหมายของคำที่ว่า yom ในภาษาฮีบรูซึ่งหมายถึง "วัน" ผู้ที่เชื่อในแนวคิดรังสรรค์นิยมแบบโลกมีอายุน้อยยืนยันว่าความหมายของคำว่า yom ในบริบทของพระธรรมปฐมกาลบทที่ 1-2 คือช่วงระยะเวลา 24 ชั่วโมง ผู้ที่เชื่อในแนวคิดรังสรรค์นิยมแบบโลกมีอายุมากไม่เห็นด้วยและเชื่อว่าคำว่า yom กำลังถูกใช้แสดงถึงระยะเวลาที่ยาวนานมากกว่านั้น ผู้ที่เชื่อในแนวคิดรังสรรค์นิยมแบบโลกมีอายุมากได้ใช้ข้อโต้แย้งในพระคัมภีร์มากมายเพื่อปกป้องความคิดเห็นของพวกเขารวมถึงสิ่งต่อไปนี้คือ

1) มีการใช้คำว่า yom ที่อื่นในพระคัมภีร์ซึ่งหมายถึงช่วงระยะเวลาอันยาวนาน โดยเฉพาะในสดุดี 90:4 ซึ่งต่อมากล่าวอ้างโดยอัครทูตเปโตรคือ “วันเดียว (yom) ของพระเจ้าเป็นเหมือนกับพันปี” (2 เปโตร 3:8 และเพิ่มเติมโดยผู้เขียน)

2) “วัน” ที่เจ็ดนั้นยาวนานนับเป็นพันปี พระธรรมปฐมกาล 2:2-3 พระเจ้าทรงพักผ่อนใน “วัน” ที่เจ็ด (yom) พระคัมภีร์สอนว่าเรายังคงอยู่ในวันที่เจ็ดอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นคำว่า “yom” ยังสามารถหมายถึงระยะเวลาอันยาวนานโดยอ้างอิงถึงวันที่หนึ่งจนไปถึงวันที่หก

3) คำว่า “วัน” ในพระธรรมปฐมกาลบทที่ 1–2 ยาวนานกว่า 24 ชั่วโมง พระธรรมปฐมกาล 2:4 อ่านว่า “ลำดับเรื่องการเนรมิตสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินมีดังนี้ในวันที่พระยาห์เวห์พระเจ้าทรงเนรมิตสร้างแผ่นดินและฟ้าสวรรค์” ในข้อนี้คำว่า “วัน” หมายถึงหกวันแรกโดยรวม ดังนั้นมีความหมายที่ยืดหยุ่นมากกว่าเพียงช่วงระยะเวลาเพียงแค่ 24 ชั่วโมง

4) "วัน" ที่หกอาจยาวนานกว่า 24 ชั่วโมง พระธรรมปฐมกาล 2:19 บอกเราว่าอาดัมสังเกตและจัดหมวดหมู่สัตว์ที่มีชีวิตทั้งหมดบนโลก ตามมูลค่าที่ตราไว้มันไม่ได้ปรากฏว่าอาดัมสามารถทำงานชิ้นใหญ่ได้สำเร็จภายในเวลาเพียงแค่ 24 ชั่วโมง

เพื่อให้แน่ใจ ประเด็นที่แบ่งรังสรรค์นิยมแบบโลกมีอายุน้อยและแบบโลกมีอายุมากนั้นทั้งซับซ้อนและมีความสำคัญ อย่างไรก็ตามประเด็นนี้ไม่ควรทำให้เกิดการทดสอบสำหรับความเชื่อตามหลักปฏิบัติที่มีมาแต่ดั้งเดิม มีชายและหญิงที่เดินในทางของพระเจ้าซึ่งอยู่ในทั้งสองฝ่ายของขอโต้แย้งนี้ ในการวิเคราะห์ขั้นสุดท้าย ผู้ที่เชื่อในแนวคิดด้านการทรงสร้างในพระคัมภีร์ ทั้งรังสรรค์นิยมแบบโลกที่มีอายุน้อยและแบบโลกมีอายุมากที่แตกต่างกันนั้นมีข้อตกลงที่เหมือนกันและควรทำงานร่วมกันเพื่อปกป้องความน่าเชื่อถือทางประวัติศาสตร์ของคำบรรยายในพระธรรมปฐมกาล

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

รังสรรค์นิยมแบบโลกมีอายุมากคืออะไร
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries