settings icon
share icon
คำถาม

การค้นพบเรือโนอาห์จะมีความสำคัญหรือไม่?

คำตอบ


ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมามีการอ้างมากมายเกี่ยวกับค้นพบเรือโนอาห์ การค้นพบ เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ตั้งแต่ภูเขาอารารัตในตุรกี ไปยังเทือกเขาในอิหร่าน ไปยังตำแหน่งที่ตั้ง ซึ่งแตกต่างกันบนภูเขาอารารัต (ที่มีศูนย์สำหรับนักท่องเที่ยว) ไม่ใช่จุดประสงค์ของบทความนี้ที่จะประเมินว่าการค้นพบเรือโนอาห์เป็นเรื่องที่ถูกต้องหรือไม่ แต่คำถามที่มีอยู่ก็คือ ถ้าเรือโนอาห์ถูกค้นพบจะมีนัยสำคัญหรือไม่ การค้นพบเรือโนอาห์ทำให้คนหันมาหาพระเจ้าด้วยความเชื่อหรือไม่

การค้นพบโครงสร้างคล้ายเรือในเทือกเขาเขตตะวันออกกลาง การกำหนดอายุโดย การใช้คาร์บอนคือประมาณเวลาที่ระบุไว้ในพระคัมภีร์ของเรือโนอาห์ (2500 ก่อนคริสตศักราช) มีหลักฐานการมีชีวิตอยู่ของสัตว์ซึ่งเคยอยู่บนเรือ แน่นอนว่าจะค้นที่ยอดเยี่ยมมาก สำหรับบรรดาผู้เชื่อในพระเจ้าและวางใจในพระคัมภีร์ว่าเป็นพระวจนะคำที่ได้รับการดลใจ จากพระองค์จะเป็นการยืนยันที่ทรงพลังว่าพระคัมภีร์เป็นความจริงและประวัติศาสตร์ ของมนุษย์ยุคแรกเกิดขึ้นอย่างถูกต้องตามที่พระคัมภีร์อธิบายไว้ การค้นพบเรือโนอาห์ อาจทำให้ผู้ค้นหาจำนวนมากและผู้ซึ่งมีใจที่เปิดกว้างอย่างน้อยได้ประเมินความเชื่อ ของพวกเขาอีกครั้ง สำหรับนักวิจารณ์ที่ไม่เปิดใจและผู้ที่เชื่อว่าไม่มีพระเจ้า อย่างไรก็ตาม การค้นพบเรือโนอาห์จะไม่ทำให้เกิดความแตกต่างสักนิด

โรม 1:19-20 ประกาศว่า "เหตุว่าเท่าที่จะรู้จักพระเจ้าได้ก็แจ้งอยู่กับใจเขาทั้งหลาย เพราะว่าพระเจ้าได้ทรงโปรดสำแดงแก่เขาแล้ว ตั้งแต่เริ่มสร้างโลกมาแล้ว สภาพที่ไม่ปรากฏของพระเจ้านั้น คือฤทธานุภาพอันถาวรและเทวสภาพของพระองค์ ก็ได้ปรากฏชัดในสรรพสิ่ง ที่พระองค์ได้ทรงสร้าง ฉะนั้นเขาทั้งหลายจึงไม่มีข้อแก้ตัวเลย" ถ้าคนใดปฏิเสธหลักฐาน ที่ชัดเจนของพระเจ้าในจักรวาล ไม่มีการค้นพบที่เกี่ยวข้องกับพระคัมภีร์ซึ่งจะสามารถเปลี่ยนความคิดของเขาหรือเธอ เหมือนกับในลูกาบทที่ 16:31 พระเยซูตรัสว่า "อับราฮัมจึงตอบเขา ว่า ถ้าเขาไม่ฟังโมเสสและพวกผู้เผยพระวจนะ แม้คนหนึ่งจะเป็นขึ้นมาจากความตาย เขาก็จะยังไม่เชื่อ" ไม่มีการค้นพบ ไม่มีการโต้แย้งและไม่มีปาฏิหาริย์ที่จะมาเปลี่ยนความคิดของคนที่ถูกทำให้ตาบอดโดยซาตาน (2 โครินธ์ 4: 4) และด้วยหัวใจที่แข็งกระด้างและจิตใจ ที่ปิดและปฏิเสธแสงสว่างของข่าวประเสริฐ

ตรงกันข้าม สำคัญไหมถ้าเรือของโนอาห์ไม่เคยถูกค้นพบ ไม่ ไม่สำคัญเพราะความเชื่อ ของคริสเตียนไม่ได้สร้างขึ้นจากทุกๆ เรื่องราวพระคัมภีร์ที่ได้รับการพิสูจน์อย่างชัดแจ้ง หรือพิสูจน์ได้อย่างแน่ชัด ความเชื่อของคริสเตียนถูกสร้างขึ้นจากความเชื่อ "คนที่เชื่อโดยไม่ได้เห็นก็เป็นสุข" (ยอห์น 20:29) อย่างไรก็ตามมีคำอธิบายเบื้องต้นสองประการว่าทำไมเรือ ของโนอาห์อาจไม่เคยถูกค้นพบ ประการแรกไม้ของเรืออาจจะมีค่ามากหลังเกิดน้ำท่วม โนอาห์และครอบครัวของเขาน่าจะต้องการไม้เพื่อสร้างบ้านของพวกเขา เป็นไปได้ว่าโนอาห์และครอบครัวหรือลูกหลานของพวกเขาแยกชิ้นส่วนของเรือและใช้ไม้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น ประการที่สองแม้ว่าโนอาห์และครอบครัวของเขาจะทิ้งเรือไว้อย่างครบถ้วน ประมาณ 4,500 ปีที่ผ่านไป (ถ้าพระคัมภีร์มีการแปลความตามตัวอักษร) โครงสร้างไม้อยู่ในสภาพอากาศต่างๆ ที่รุนแรงเป็นเวลา 4,500 x ส่วนใหญ่เสื่อมสลายไม่เหลืออะไรแล้ว

ในขณะที่การค้นพบของเรือโนอาห์จะเป็นการค้นพบทางโบราณคดีอันยิ่งใหญ่และทรงพลัง สิ่งนี้จะไม่เป็นสิ่งที่คริสเตียนควรเชื่อวางใจ การค้นพบเรือของโนอาห์หรือหีบพันธสัญญา หรือสวนเอเดนหรือศิลปวัตถุอื่นๆ ในพระคัมภีร์จะไม่พิสูจน์ถึงความเชื่อของคริสเตียน และจะไม่เปลี่ยนความคิดของใครก็ตามที่พระเจ้าไม่ได้ทรงชักนำ (ยอห์น 6:44) "ความเชื่อ คือความแน่ใจในสิ่งที่เราหวังไว้ เป็นความรู้สึกมั่นใจว่า สิ่งที่ยังไม่ได้เห็นนั้นมีจริง" (ฮีบรู 11: 1)

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

การค้นพบเรือโนอาห์จะมีความสำคัญหรือไม่?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries