settings icon
share icon
คำถาม

สามารถกล่าวได้อย่างไรว่าเราจะมีชีวิตอยู่ตลอดนิรันดร์ในเมื่อเราก็ยังคงต้องตาย

คำตอบ


กรุงเยรูซาเล็มใหม่ซึ่งเรียกอีกอย่างว่าพลับพลาของพระเจ้า เมืองศักดิ์สิทธิ์ เมืองของพระเจ้า เมืองสวรรค์ เมืองที่มีความมั่นคงและสวรรค์แห่งกรุงเยรูซาเล็มคือสวรรค์บนแผ่นดินโลกอย่างแท้จริง มีการกล่าวถึงสถานที่แห่งนี้หลายๆ ครั้งในพระคัมภีร์ (กาลาเทีย 4:26, ฮีบรู 11:10, 12:22–24, 13:14) แต่มีการอธิบายไว้อย่างครบถ้วนที่สุดในพระธรรมวิวรณ์บทที่ 21

ในพระธรรมวิวรณ์บทที่ 21 ประวัติศาสตร์ที่ถูกบันทึกไว้ของมนุษย์ได้มาถึงการสิ้นสุดแล้ว ทุกยุคทุกสมัยได้มาถึงและได้ผ่านพ้นไปแล้ว พระคริสต์ทรงรวบรวมคริสตจักรของพระองค์ท่ามกลางเหตุการณ์การถูกรับขึ้นไป (1 เธสะโลนิกา 4:15–17) ช่วงเวลาแห่งความทุกข์ยากได้ผ่านพ้นไปแล้ว (วิวรณ์ 6-18) การต่อสู้ในสงครามครั้งสุดท้ายได้มีการต่อสู้และชนะโดยองค์พระเยซูคริสต์ของเรา (วิวรณ์ 19:17–21) ซาตานถูกล่ามโซ่ไว้ในช่วงเวลา 1,000 ปี แห่งการปกครองของพระคริสต์บนแผ่นดินโลก (วิวรณ์ 20:1–3) มีการสถาปนาพระวิหารใหม่อันรุ่งโรจน์ขึ้นในกรุงเยรูซาเล็ม (เอเสเคียล 40-48) การกบฏครั้งสุดท้ายต่อพระเจ้าได้ยุติลงแล้วและซาตานได้รับการลงโทษอันยุติธรรมนั่นก็คือการอยู่ในบึงไฟชั่วนิรันดร์ (วิวรณ์ 20:7–10) การพิพากษาบนพระที่นั่งใหญ่สีขาวได้เริ่มขึ้นแล้วและมนุษยชาติได้รับการพิพากษา (วิวรณ์ 20:11–15)

ในพระธรรมวิวรณ์ 21:1 พระเจ้าได้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกใหม่อย่างสมบูรณ์ (อิสยาห์ 65:17, 2 เปโตร 3:12–13) สวรรค์ใหม่และแผ่นดินโลกใหม่นี้คือสิ่งที่บางคนเรียกว่า “ลักษณะนิรันดร์” และจะเป็น “ที่ซึ่งความชอบธรรมจะดำรงอยู่” (2 เปโตร 3:13) หลังจากการทรงสร้างใหม่ พระเจ้าก็ทรงเปิดเผยกรุงเยรูซาเล็มใหม่ ยอห์นเห็นภาพนี้ชั่วขณะในนิมิตของเขาคือ “วิสุทธนคร นครเยรูซาเล็มใหม่ เลื่อนลอยลงมาจากสวรรค์และจากพระเจ้า นครนี้ได้จัดเตรียมไว้พร้อมแล้ว เหมือนอย่างเจ้าสาวแต่งตัวไว้สำหรับสามี” (วิวรณ์ 21:2) นี่คือเมืองที่อับราฮัมรอคอยด้วยเชื่อ (ฮีบรู 11:10) เป็นที่ที่พระเจ้าจะประทับอยู่กับประชากรของพระองค์ตลอดนิรันดร์ (วิวรณ์ 21:3) ประชากรในเมืองสวรรค์แห่งนี้จะได้รับการเช็ดน้ำตาทุกๆ หยดจากตาของพวกเขา (วิวรณ์ 21:4)

กรุงเยรูซาเล็มใหม่จะยิ่งใหญ่อย่างน่าอัศจรรย์ ยอห์นบันทึกไว้ว่าเมืองนี้มีความยาวประมาณ 2,253 กิโลเมตรและเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสกว้างยาวเท่ากัน (วิวรณ์ 21:15–17) เมืองจะแพรวพราวไปทุกด้าน ส่องสว่างไปด้วยพระสิริของพระเจ้า (วิวรณ์ 21:23) มีฐานสิบสองฐานโดยมีชื่ออัครทูตสิบสองคนอยู่ในนั้น “ประดับด้วยเพชรนิลจินดาทุกชนิด” (วิวรณ์ 21:19–20) มีสิบสองประตู โดยแต่ละประตูนั้นมีไข่มุกประดับอยู่และมีชื่อของอิสราเอลทั้งสิบสองเผ่าอยู่ (วิวรณ์ 21:12, 21) ส่วนถนนในนครนั้นจะทำด้วยทองคำบริสุทธิ์ (วิวรณ์ 21:21)

กรุงเยรูซาเล็มใหม่จะเป็นสถานที่แห่งพระพรที่คาดไม่ถึง คำสาปแช่งจากแผ่นดินโลกเก่าจะหายไป (วิวรณ์ 22:3) ในเมืองนั้นมีต้นไม้แห่งชีวิต “สำหรับรักษาบรรดาประชาชาติให้หาย” และแม่น้ำแห่งชีวิต (วิวรณ์ 22:1–2) มันเป็นสถานที่ซึ่งเปาโลพูดถึงคือ “เพื่อว่าในยุคต่อๆ ไป พระองค์จะได้ทรงสำแดงพระคุณของพระองค์อันอุดมเหลือล้น ในการซึ่งพระองค์ได้ทรงเมตตาเราในพระเยซูคริสต์” (เอเฟซัส 2:7) กรุงเยรูซาเล็มใหม่เป็นความสำเร็จสูงสุดในพระสัญญาทั้งหมดของพระเจ้า กรุงเยรูซาเล็มใหม่คือความดีงามของพระเจ้าที่สำแดงออกมาอย่างเต็มที่

ผู้ที่อาศัยอยู่ในกรุงเยรูซาเล็มใหม่คือใคร พระบิดาและพระเมษโปดกอยู่ที่นั่น (วิวรณ์ 21:22) เหล่าทูตสวรรค์อยู่ที่ประตู (วิวรณ์ 21:12) แต่ในเมืองนั้นจะเต็มไปด้วยบุตรที่ได้รับการไถ่ของพระเจ้า กรุงเยรูซาเล็มใหม่เป็นการตอบโต้ที่ชอบธรรมต่อเมืองบาบิโลนที่ชั่วร้าย (พระธรรมวิวรณ์บทที่ 17) ซึ่งถูกทำลายโดยการพิพากษาของพระเจ้า (พระธรรมวิวรณ์บทที่ 18) คนชั่วร้ายมีเมืองของตนและพระเจ้าก็มีเมืองของพระองค์เช่นกัน คุณเป็นคนของเมืองไหน เมืองบาบิโลนที่ยิ่งใหญ่หรือกรุงเยรูซาเล็มใหม่ หากคุณเชื่อว่าพระเยซู พระบุตรของพระเจ้าทรงสิ้นพระชนม์และฟื้นคืนพระชนม์อีกครั้งและได้ขอให้พระเจ้าช่วยคุณให้รอดโดยพระคุณของพระองค์แสดงว่าคุณนั้นเป็นพลเมืองของกรุงเยรูซาเล็มใหม่ “พระองค์ทรงให้ (เรา) เป็นขึ้นมากับพระองค์ และทรงโปรดให้ (เรา) นั่งในสวรรค์สถานกับพระเยซูคริสต์” (เอเฟซัส 2:6 เน้นเพิ่มเติมโดยผู้เขียน) คุณมี “มรดกที่ไม่มีวันเปื่อยเน่า ปราศจากมลทิน และไม่ร่วงโรย” (1 เปโตร 1:4) หากคุณยังไม่ได้วางใจในพระคริสต์ให้เป็นพระผู้ช่วยให้รอดของคุณ เราก็ขอหนุนใจให้คุณต้อนรับพระองค์ คำเชื้อเชิญนั้นได้ขยายเวลาออกไปคือ “พระวิญญาณและเจ้าสาวตรัสว่า ‘เชิญมาเถิด’ และให้ผู้ที่ได้ยินคำกล่าวว่า ‘เชิญมาเถิด’ และให้ผู้ที่กระหายเข้ามา ผู้ใดมีใจปรารถนา ก็ให้ผู้นั้นมารับน้ำแห่งชีวิต โดยไม่ต้องเสียอะไรเลย” (วิวรณ์ 22:17)

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

สามารถกล่าวได้อย่างไรว่าเราจะมีชีวิตอยู่ตลอดนิรันดร์ในเมื่อเราก็ยังคงต้องตาย
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries