settings icon
share icon
คำถาม

พันธสัญญาใหม่คืออะไร?

คำตอบ


พันธสัญญาใหม่ (หรือพระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่) คือพระสัญญาที่พระเจ้าทำกับมนุษยชาติว่าพระองค์จะยกโทษบาปและฟื้นฟูความสัมพันธ์กับบรรดาผู้ที่จิตใจหันกลับมาหาพระองค์ พระเยซูคริสต์เป็นสื่อกลางของพันธสัญญาใหม่และการสิ้นพระชนม์ของพระองค์บนไม้กางเขนเป็นพื้นฐานของพระสัญญา (ลูกา 22:20) พันธสัญญาใหม่มีการพยากรณ์ไว้ในขณะที่พันธสัญญาเดิมยังคงมีผลคือผู้เผยพระวจนะโมเสส เยเรมีย์และเอเสเคียลล้วนแล้วแต่กล่าวถึงพันธสัญญาใหม่

พันธสัญญาเดิมที่พระเจ้าได้บัญญัติกับประชากรของพระองค์ต้องการให้เชื่อฟังธรรมบัญญัติของโมเสสอย่างเคร่งครัด เพราะว่าค่าจ้างของความบาปคือความตาย (โรม 6:23) บัญญัติกำหนดให้อิสราเอลถวายเครื่องบูชาทุกวันเพื่อไถ่ความบาป แต่โมเสสผู้ซึ่งพระเจ้าได้บัญญัติพันธสัญญาเดิมผ่านทางเขาก็พยากรณ์ถึงพันธสัญญาใหม่ด้วยเช่นเดียวกัน หนึ่งในคำปราศรัยสุดท้ายของเขาถึงชนชาติอิสราเอล โมเสสรอคอยเวลาที่อิสราเอลจะได้รับ "จิตใจที่จะเข้าใจ" (เฉลยธรรมบัญญัติ 29:4)

โมเสสพยากรณ์ว่าอิสราเอลจะล้มเหลวในการรักษาพันธสัญญาเดิม (เฉลยธรรมบัญญัติ 29:22-28) แต่จากนั้นเขาจะเห็นช่วงเวลาแห่งการฟื้นฟู (เฉลยธรรมบัญญัติ 30:1-5) ในเวลานั้นโมเสสกล่าวว่า "พระยาห์เวห์พระเจ้าของท่านจะทรงทำให้จิตใจของท่านและของวงศ์วานของท่านเข้าสุหนัต เพื่อท่านจะรักพระองค์สุดจิตสุดใจและมีชีวิตอยู่" (ข้อ 6) พันธสัญญาใหม่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงจิตใจทั้งหมดเพื่อว่าคนของพระเจ้าจะเป็นที่พอพระทัยของพระองค์โดยธรรมชาติ

ผู้เผยพระวจนะเยเรมีย์ได้พยากรณ์เกี่ยวกับพันธสัญญาใหม่ด้วยเช่นเดียวกัน "นี่แนะ วันเวลาจะมาถึงซึ่งเราจะทำพันธสัญญาใหม่กับเชื้อสายของอิสราเอลและเชื้อสายของยูดาห์….แต่นี่จะเป็นพันธสัญญาซึ่งเราจะทำกับเชื้อสายของอิสราเอลภายหลังสมัยนั้น พระยาห์เวห์ตรัสดังนี้แหละ "เราจะบรรจุธรรมบัญญัติไว้ในเขาทั้งหลายและเราจะจารึกมันไว้บนดวงใจของเขาและเราจะเป็นพระเจ้าของเขาและเขาจะเป็นประชากรของเรา"" (เยเรมีย์ 31:31, 33) อย่าคิดว่าเรามาล้มเลิกธรรมบัญญัติและคำของบรรดาผู้เผยพระวจนะ เราไม่ได้มาล้มเลิกแต่มาทำให้สมบูรณ์ทุกประการ (มัทธิว 5:17) และเพื่อบัญญัติพันธสัญญาใหม่ระหว่างพระเจ้ากับประชาชนของพระองค์ พันธสัญญาเดิมถูกเขียนด้วยศิลาแต่พันธสัญญาใหม่เขียนไว้ในใจพวกเรา การเข้าสู่พันธสัญญาใหม่เกิดขึ้นได้โดยความเชื่อในพระคริสต์เท่านั้นผู้ทรงหลั่งพระโลหิตของพระองค์เพื่อกำจัดความบาปของโลก "วันต่อมายอห์นเห็นพระเยซูเสด็จมาทางเขา จึงกล่าวว่า "จงดูพระเมษโปดกของพระเจ้าผู้ทรงรับบาปของโลกไป" (ยอห์น 1:29) พระธรรมลูกา 22:20 เกี่ยวข้องกับการที่พระเยซูทรงหยิบถ้วยในพระกระยาหารมื้อสุดท้ายและตรัสว่า "ถ้วยนี้ที่เทออกเพื่อท่านทั้งหลายเป็นพันธสัญญาใหม่โดยโลหิตของเรา"

มีการกล่าวถึงพันธสัญญาใหม่ในเอเสเคียล 36:26-27 เช่นเดียวกัน "เราจะให้จิตใจใหม่แก่เจ้าและใส่วิญญาณใหม่ไว้ในเจ้า เราจะขจัดใจหินออกจากเจ้าและให้เจ้ามีใจเนื้อ เราจะใส่วิญญาณของเราไว้ในเจ้า โน้มนำเจ้าให้ปฏิบัติตามกฎหมายของเราและใส่ใจรักษาบทบัญญัติของเรา" เอเสเคียลกล่าวถึงรายการพันธสัญญาใหม่ไว้ที่นี่หลายลักษณะคือหัวใจใหม่ จิตวิญญาณใหม่ การที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงสถิตอยู่และความบริสุทธิ์ที่แท้จริง ธรรมบัญญัติของโมเสสไม่สามารถให้สิ่งเหล่านี้ได้ (ดูโรม 3:20)

เริ่มแรกพันธสัญญาใหม่ได้มีการมอบให้กับอิสราเอลและรวมถึงพระสัญญาของการเกิดผลดี การอวยพรและการดำรงอยู่อย่างมีสันติสุขในดินแดนแห่งพันธสัญญา ในพระธรรมเอเสเคียล 36:28-30 พระเจ้าตรัสว่า "เจ้าจะเลี้ยงชีพอยู่ในดินแดนซึ่งเรายกให้บรรพบุรุษของเจ้า เจ้าจะเป็นประชากรของเราและเราจะเป็นพระเจ้าของเจ้า….เราจะช่วยเจ้าให้พ้นจากมลทินทั้งปวง เราจะระดมเมล็ดข้าวและทำให้มันอุดมสมบูรณ์และจะไม่นำการกันดารอาหารมายังเจ้า เราจะทวีผลของต้นหมากรากไม้และพืชพันธุ์ธัญญาหารเพื่อเจ้าจะไม่ต้องทนอับอายในหมู่ประชาชาติเพราะการกันดารอาหารอีกต่อไป" พระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติ 30:1-5 มีพระสัญญาที่คล้ายคลึงกันซึ่งเกี่ยวข้องกับอิสราเอลภายใต้พันธสัญญาใหม่หลังจากการฟื้นคืนพระชนม์ของพระคริสต์ คนต่างชาติก็ได้เข้ามาสู่การอวยพรแห่งพันธสัญญาใหม่เช่นเดียวกัน (พระธรรมกิจการบทที่ 10, เอเฟซัส 2:13-14) การทำให้พันธสัญญาใหม่สำเร็จจะมีให้เห็นในสองที่คือ บนโลกในระหว่างอาณาจักรพันปีและในสวรรค์ตลอดชั่วนิรันดร์

พวกเราไม่ได้อยู่ภายใต้กฎหมายอีกต่อไปแต่อยู่ภายใต้พระคุณ (โรม 6:14-15) โดยคำปฏิญาณนี้พระเยซูจึงทรงเป็นผู้ค้ำประกัน"พันธสัญญาที่ดีกว่าเก่า" (ฮีบรู 7:22) "แต่พันธกิจที่พระเยซูทรงได้รับมอบหมายนั้นยิ่งใหญ่เหนือพันธกิจของพวกเขาเช่นเดียวกับที่พันธสัญญาซึ่งพระองค์ทรงเป็นสื่อกลางก็เหนือกว่าพันธสัญญาเดิมและตั้งอยู่บนพระสัญญาต่างๆที่ดียิ่งกว่า" (ฮีบรู 8:6)

ภายใต้พันธสัญญาใหม่เราได้รับโอกาสที่จะรับความรอดเป็นของขวัญที่ได้รับโดยไม่มีข้อจำกัด (เอเฟซัส 2:8-9) ความรับผิดชอบของเราคือการใช้ความเชื่อในพระคริสต์ พระองค์ผู้ ที่ปฏิบัติตามกฎบัญญัติ ในนามของเราและนำไปสู่กาเลิกถวายเครื่องบูชาเพื่อกฎหมายผ่านการสิ้นพระชนม์อย่างเสียสละของพระชนม์ชีพพระองค์เอง ผ่าน ทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ให้ชีวิตซึ่งอาศัยอยู่ในผู้เชื่อทุกคน (โรม 8:9-11) เรามีส่วนร่วมในมรดกของพระคริสต์และชื่นชมยินดีในความสัมพันธ์กับพระเจ้าซึ่งถาวรและไม่ขายไป (ฮีบรู 9:15)

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

พันธสัญญาใหม่คืออะไร?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries