settings icon
share icon
คำถาม

นิกายนีโอออร์โธดอกซ์คืออะไร?

คำตอบ


นิกายนีโอออร์โธดอกซ์คือขบวนการทางศาสนาที่เริ่มต้นขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่ 1 โดยเป็นปฏิกิริยาการต่อต้านแนวคิดที่ล้มเหลวของแนวความคิดแบบโปรเตสแตนต์เสรีนิยม แรกเริ่มได้รับการพัฒนาโดยนักศาสนศาสตร์ชาวสวิตเซอร์แลนด์ คาร์ล บาร์ท (Karl Barth) และ เอมิล บรุนเนอร์ (Emil Brunner) คนอื่นๆ เรียกว่า "นิกายนีโอออร์โธดอกซ์" เพราะพวกเขาเห็นว่าเป็นการฟื้นฟูศาสนศาสตร์สายปฏิรูปแบบเก่า นิกายนีโอออร์โธดอกซ์แตกต่างจากออร์โธดอกซ์ "เก่า" ในมุมมองด้านพระวจนะของพระเจ้าและความบาป

มุมมองออร์โธดอกซ์ถือว่าพระคัมภีร์เป็นพระวจนะที่เปิดเผยของพระเจ้า ได้รับโดยการดลใจจากพระเจ้า โดยการดลใจทั้งทางวาจาและทางกลไก ซึ่งหมายความว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงควบคุมผู้เขียนพระคัมภีร์อย่างเต็มที่ โดยสั่งการทุกอย่างด้วยวาจาขณะที่เขากำลังเขียนหรือใช้บุคคลเป็นเครื่องมือในการทำงาน หลักคำสอนเรื่องการดลใจนี้นำมาสรุปได้อย่างมีเหตุผลว่าต้นฉบับดั้งเดิมนั้นไม่มีข้อผิดพลาดหรือข้อโต้แย้ง พระคัมภีร์เป็นการเปิดเผยที่สมบูรณ์และเพียงพอของพระเจ้า พระคัมภีร์สองตอนที่สนับสนุนมุมมองนี้คือ 2 ทิโมธี 3:16-17 และ 2 เปโตร 1:20-21

นิกายนีโอออร์โธดอกซ์นิยามพระวจนะของพระเจ้าว่าเป็นพระเยซู (ยอห์น 1:1) และกล่าวว่าโดยง่ายๆ พระคัมภีร์เป็นการตีความการกระทำของพระคัมภีร์ตามแบบของมนุษย์ ด้วยเหตุนี้พระคัมภีร์จึงไม่ได้รับการดลใจจากพระเจ้าและเป็นเอกสารของมนุษย์ ส่วนต่างๆ อาจไม่เป็นความจริงอย่างแท้จริง พระเจ้าตรัสผ่าน "ประวัติศาสตร์แห่งการไถ่บาป" และปัจจุบันนี้พระองค์ตรัสในขณะที่ผู้คน "เผชิญหน้า" กับพระเยซู แต่พระคัมภีร์เองไม่ใช่ความจริงตามวัตถุประสงค์

นิกายนีโอออร์โธดอกซ์สอนว่าพระคัมภีร์เป็นสื่อกลางแห่งการเปิดเผย ในขณะที่นิกายออร์โธดอกซ์เชื่อว่าเป็นการเปิดเผย นั่นหมายความว่าสำหรับนักศาสนศาสตร์นิกายนีโอออร์โธดอกซ์ การเปิดเผยขึ้นอยู่กับประสบการณ์ (หรือการตีความส่วนบุคคล) ของแต่ละบุคคล พระคัมภีร์เท่านั้นที่ "กลายเป็น" พระวจนะของพระเจ้าเมื่อพระเจ้าทรงใช้ถ้อยคำนั้นเพื่อชี้ให้บางคนไปถึงพระคริสต์ รายละเอียดของพระคัมภีร์ไม่สำคัญเท่ากับการได้พบกับประสบการณ์ที่เปลี่ยนแปลงชีวิตกับพระเยซู ด้วยเหตุนี้ความจริงจึงกลายเป็นประสบการณ์ที่ลึกลับและไม่มีกล่าวไว้อย่างแน่ชัดในพระคัมภีร์

มุมมองแบบนิกายนีโอออร์โธดอกซ์ที่มีต่อความบาปคือการปฏิเสธความรับผิดชอบของเราที่จะปฏิบัติดีต่อเพื่อนมนุษย์ ผลของความบาปคือการลดทอนความเป็นมนุษย์พร้อมด้วยความไม่มีเมตตาปรานี การไม่ให้อภัย ความโดดเดี่ยวและความเกลียดชังทางสังคมมากมาย ความรอดมาถึงผู้ที่เผชิญหน้ากับพระคริสต์เป็นการส่วนตัว การไม่ยอมรับความจริงระดับหนึ่งเป็นสิ่งจำเป็น นิกายนีโอออร์โธดอกซ์ให้ความสำคัญเกี่ยวกับงานสังคมสงเคราะห์และความรับผิดชอบทางจริยธรรมของเราในการรักผู้อื่น

นิกายนีโอออร์โธดอกซ์มีอิทธิพลต่อสาขาอนุรักษ์นิยมระดีบน้อยของคริสตจักรเพรสไบทีเรียน และคริสตจักรลูเธอรันในสหรัฐอเมริการวมถึงนิกายอื่นๆ ในขณะที่จุดประสงค์ดั้งเดิมคือเพื่อให้เป็นทางเลือกมากขึ้นในพระคัมภีร์สำหรับลัทธิเสรีนิยมคือเป็นที่ยกย่องสรรเสริญ แต่อย่างไรก็ตามการสอนแบบนิกายนีโอออร์โธดอกซ์นำไปสู่อันตรายโดยธรรมชาติ เมื่อใดก็ตามที่ความจริงนั้นสอดคล้องอย่างแน่นอนกับสิ่งที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์ของฉัน ความเป็นไปได้ของทฤษฎีสัมพัทธนิยมก็มีอยู่ หลักคำสอนใดที่มองว่าพระคัมภีร์เป็นเอกสารของมนุษย์ทั้งหมดซึ่งประกอบไปด้วยข้อผิดพลาดทำการกัดกร่อนรากฐานของคริสต์ศาสนาตามแบบของพระคัมภีร์

ตามความเป็นจริงเราไม่สามารถมีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงได้หากปราศจากการ "เผชิญหน้า" กับพระเยซูโดยการเชื่อข้อเท็จจริงบางอย่างตามที่ปรากฏอยู่ในพระคัมภีร์ด้วย "ความเชื่อจึงเกิดขึ้นจากการได้ยินเรื่องราวนั้น และเรื่องราวที่ได้ยินนั้นคือพระวจนะของพระคริสต์" (โรม 10:17) เนื้อหาของความเชื่อของเราคือการทรงสิ้นพระชนม์และการฟื้นคืนพระชนม์ของพระคริสต์ (1 โครินธ์ 15:3-4)

เหล่าสาวกได้ "เผชิญหน้า" กับพระเยซูในพระธรรมลูกาบทที่ 24 ในตอนแรกเหล่าสาวกตีความเหตุการณ์ผิด อย่างไรก็ตาม "พวกเขาสะดุ้งตกใจกลัว คิดว่าเห็นผี" (ข้อ 37) ไม่รู้จนกว่าพระเยซูทรงตรัสให้พวกเขารู้ถึงความจริง (ว่าร่างกายของพระองค์ทรงฟื้นคืนพระชนม์) ซึ่งทำให้พวกเขาเข้าใจความจริงของเหตุการณ์ กล่าวอีกนัยหนึ่งคือเราจำเป็นต้องเผชิญหน้ากับพระเยซู แต่เราจะต้องตีความหมายจากความจริงของพระวจนะของพระเจ้าด้วยเช่นกัน ไม่เช่นนั้นประสบการณ์อาจนำให้เราหลงทางได้

พระธรรมยูดา 1:3 บอกเราว่า "ให้ต่อสู้เพื่อความเชื่อซึ่งได้ทรงมอบหมายแก่ธรรมิกชนครั้งเดียวสำหรับตลอดไป" ความเชื่อซึ่งมอบให้แก่เราผ่านทางพระคัมภีร์และพระวจนะของพระเจ้าที่เขียนขึ้น เราต้องไม่ประนีประนอมกับความจริงซึ่งพระเจ้าทรงตรัสอย่างไร้ความผิดและครบถ้วนในพระวจนะของพระองค์

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

นิกายนีโอออร์โธดอกซ์คืออะไร?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries