settings icon
share icon
คำถาม

อะไรคือชื่อและชื่อเรื่องที่แตกต่างกันของพระคัมภีร์?

คำตอบ


มีชื่อและชื่อของพระคัมภีร์มากกว่าสิบสองชื่อที่พบในพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่ ต่อไปนี้เป็นรายชื่อส่วนใหญ่ที่รู้จักกันดี:

หนังสือธรรมบัญญัติ
พระราชบัญญัติ 31:26 “จงรับหนังสือธรรมบัญญัตินี้วางไว้ข้างหีบพันธสัญญา แห่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านให้อยู่ที่นั่นเพื่อ เป็นพยานปรักปรำท่าน”

พระคัมภีร์ถูกบรรยายว่าเป็นหนังสือธรรมบัญญัติ กฎหมายที่ไม่ได้หมายจะให้เราตกเป็นทาส หรือยับยั้งความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้า แต่กฎหมายที่มุ่งหมายจะเพิ่มความรู้เรื่องความชอบธรรมของพระเจ้า และนำเราไปถึงพระเยซูคริสต์

พระกิตติคุณ
โรม 1:16 “เพราะว่าข้าพเจ้าไม่มีความละอายในเรื่องข่าวประเสริฐ เพราะว่าข่าวประเสริฐนั้นเป็นฤทธิ์เดชของพระเจ้า เพื่อให้ทุกคนที่เชื่อได้รับความรอด พวกยิวก่อน แล้วพวกต่างชาติด้วย”

พระคัมภีร์เปิดเผยเรื่องพระกิตติคุณแก่เรา ข่าวประเสริฐเกี่ยวกับองค์พระเยซูคริสต์ โดยทางพระบุตรของพระเจ้า บาปของเราได้รับการอภัยและเราจะได้รับความรอด

พระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์
โรม 1:2 “คือข่าวประเสริฐที่พระองค์ได้ทรงสัญญาไว้ล่วงหน้า โดยทางพวกผู้เผยพระวจนะของพระองค์ ในพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์”

พระคัมภีร์เป็นการรวบรวมหนังสือต่างๆที่ศักดิ์สิทธิ์ ที่มีความศักดิ์สิทธิ์และมีอำนาจเชื่อถือได้เพราะได้แรงดลใจจากพระเจ้า

บทบัญญัติของพระเจ้า
เพลงสดุดี 19:7 “กฎหมายของพระเจ้ารอบคอบ และฟื้นฟูจิตวิญญาณ กฎเกณฑ์ของพระเจ้านั้นแน่นอน กระทำให้คนรู้น้อยมีปัญญา”

ธรรมบัญญัติในพระคัมภีร์จะต้องไม่สับสนต่อกันและกัน เพราะเป็นพระบัญชาของพระเจ้า และเป็นของพระเจ้าองค์เดียว ไม่ใช่เรื่องเล่าที่มนุษย์เขียนไปเรื่อยเปื่อย

พระคำแห่งชีวิต
กิจการ 7:38 “โมเสสนี้แหละได้อยู่ในชุมนุมชนในถิ่นทุรกันดาร กับทูตสวรรค์ซึ่งได้บอกแก่ท่านที่ภูเขาซีนายและอยู่กับบรรพบุรุษของเรา ที่ได้รับพระดำรัสอันทรงชีวิตมาให้เราทั้งหลาย”

พระคัมภีร์เป็นหนังสือแห่งชีวิต หนังสือแต่ละเล่ม บทและข้อพระคัมภีร์ มีชีวิตพร้อมกับมีความรู้และพระปัญญาของพระเจ้า

ข่าวสารของพระคริสต์
โคโลสี 3:16 “จงให้พระวาทะของพระคริสต์ดำรงอยู่ในตัวท่านอย่างบริบูรณ์ จงสั่งสอนและเตือนสติกันด้วยปัญญาทั้งสิ้น จงร้องเพลงสดุดีเพลงนมัสการ และเพลงสรรเสริญด้วยใจโมทนาขอบพระคุณพระเจ้า”

ข่าวสารของพระคริสต์ คือข่าวประเสริฐแห่งความรอดจากบาป โดยบุคคลเพียงองค์เดียวที่สามารถทำให้ประสบความสำเร็จได้

พระคัมภีร์
2 ทิโมธี 3:16 “พระคัมภีร์ทุกตอนได้รับการดลใจจากพระเจ้า และ เป็นประโยชน์ในการสอน การตักเตือนว่ากล่าว การปรับปรุงแก้ไขคนให้ดี และการอบรมในทางธรรม”

พระคัมภีร์ได้รับแรงดลใจจากพระเจ้า เป็นการรวบรวมคำเขียนจารึกไว้ แตกต่างจากหนังสืออื่นใด มันเป็นหนังสือเล่มเดียวที่บันทึกโดยผู้คนที่ถูกขับเคลื่อนหรือ "ดำเนินการ" โดยพระวิญญาณของพระเจ้า

2 เปโตร 1:21 “เพราะว่าคำของผู้เผยพระวจนะนั้น ไม่ได้มาจากความคิดในจิตใจของมนุษย์ แต่มนุษย์ได้กล่าวคำซึ่งมาจากพระเจ้า ตามที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ทรงดลใจเขา”

หนังสือม้วน
เพลงสดุดี 40:7 “แล้วข้าพระองค์ทูลว่า “ข้าพระองค์มาแล้ว พระเจ้าข้า ในหนังสือม้วนก็มีเขียนเรื่องข้าพระองค์”

ในคำพยากรณ์ถึงพระเยซู พระคัมภีร์กล่าวถึงตัวเองว่าเป็นหนังสือม้วน เป็นม้วนเอกสารทรงความรู้ล้ำค่าที่ส่งตกทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น

พระแสงแห่งพระวิญญาณ
เอเฟซัส 6:17 “จงเอาความรอดเป็นหมวกเหล็กป้องกันศีรษะ และจงถือพระแสงของพระวิญญาณ คือ พระวจนะของพระเจ้า”

เหมือนดาบ พระคัมภีร์สามารถปกป้องการโจมตีใด ๆ และแทงทะลุความจริงของพระเจ้า ผู้เขียนถึงชาวฮีบรูกล่าวว่า พระคัมภีร์แหลมคมชัดยิ่งกว่า "ดาบสองคม" ใด ๆ

ฮีบรู 4:12 “เพราะว่า พระวจนะของพระเจ้านั้นไม่ตายและทรงพลานุภาพอยู่เสมอ คมยิ่งกว่าดาบสองคมใดๆ แทงทะลุกระทั่งจิตและวิญญาณ ตลอดข้อกระดูกและไขในกระดูก แลสามารถวินิจฉัยความคิดและความมุ่งหมายในใจด้วย”

ความจริง
ยอห์น 17:17 “ขอทรงโปรดชำระเขาให้บริสุทธิ์ด้วยความจริง พระวจนะของพระองค์เป็นความจริง”

เพราะพระคัมภีร์เป็นพระวจนะของพระเจ้า มันคือความจริง ทุกถ้อยคำออกจากพระทัยของพระเจ้า เพราะพระองค์ทรงเป็นความจริง ดังนั้นพระวจนะของพระองค์ก็เป็นความจริง

พระวจนะของพระเจ้า
ลูกา 11:28 “แต่พระองค์ตรัสว่า “มิใช่เช่นนั้น แต่คนทั้งหลายที่ได้ยินพระวจนะของพระเจ้า และได้ถือรักษาพระวจนะนั้นไว้ก็เป็นสุข”

พระคัมภีร์เป็นเหมือนกระบอกเสียงของพระเจ้า ผ่านหนังสือแต่ละเล่มที่ทรงตรัสโดยตรงกับเรา

พระคำแห่งชีวิต
ฟีลิปปี 2:16 “จงยึดมั่นในพระวาทะแห่งชีวิต เพื่อข้าพเจ้าจะมีที่อวดในวันของพระคริสต์ว่า ข้าพเจ้าไม่ได้วิ่งเปล่าๆ และไม่ได้ทำงานโดยเปล่าประโยชน์”

พระคัมภีร์เปิดเผยให้เราเห็นความแตกต่างระหว่างชีวิตและความตาย---ชีวิตนิรันดร์ที่มีอยู่ก่อนบรรดาคนที่ต้อนรับพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอด และความตายนิรันดร์สำหรับบรรดาผู้ที่ไม่ได้ยอมรับ

พระดำรัสของพระเจ้า
เพลงสดุดี 12:6 “พระดำรัสของพระเจ้า เป็นพระดำรัสที่บริสุทธิ์ เป็นเหมือนเงินหลอมให้บริสุทธิ์ใน เตาไฟบนแผ่นดินแล้วถึงเจ็ดครั้ง”

พระคำในพระคัมภีร์ก็สมบูรณ์แบบและไม่มีข้อบกพร่อง เพราะเป็นถ้อยคำของพระเจ้าทรงตรัสผ่านศาสดาพยากรณ์และเหล่าอัครสาวก เพื่อที่จะเปิดเผยความรักและพระสริของพระเจ้า
Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

อะไรคือชื่อและชื่อเรื่องที่แตกต่างกันของพระคัมภีร์?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries