settings icon
share icon
คำถาม

พันธสัญญาที่พระเจ้าทำกับโมเสสคืออะไร?

คำตอบ


พันธสัญญาที่พระเจ้าทำกับโมเสสเป็นพันธสัญญาที่มีเงื่อนไขซึ่งทำขึ้นระหว่างพระเจ้าและชนชาติอิสราเอลที่ภูเขาซีนาย (อพยพ บทที่19—24) ซึ่งบางครั้งเรียกว่าพันธสัญญาซีนายแต่มักจะเรียกกันว่าพันธสัญญาที่พระเจ้าทำกับโมเสสมากกว่าเนื่องจากโมเสสเป็นผู้นำของอิสราเอลที่พระเจ้าทรงเลือกไว้ในเวลานั้น รูปแบบของพันธสัญญามีความคล้ายคลึงกับพันธสัญญาโบราณอื่นๆ ในเวลานั้นอย่างมากเพราะอยู่ในช่วงระหว่างกษัตริย์ผู้มีอำนาจสูงสุด (พระเจ้า) และคนหรือประชากรของพระองค์ (อิสราเอล) ในช่วงเวลาแห่งพันธสัญญาพระเจ้าทรงเตือนประชากรถึงภาวะหน้าที่ของพวกเขาที่จะเชื่อฟังกฎหมายของพระองค์ (อพยพ 19: 5) และประชากรเห็นด้วยกับพันธสัญญาเมื่อพวกเขากล่าวว่า "ทุกอย่างที่พระยาห์เวห์ตรัสนั้น พวกข้าพเจ้าจะทำตาม" (อพยพ 19: 8) พันธสัญญานี้จะใช้เพื่อตั้งชนชาติอิสราเอลให้แตกต่างจากชนชาติอื่นๆ ในฐานะชนชาติที่พระเจ้าทรงเลือกและมีการผูกพันอย่างเท่าเทียมกันกับพันธสัญญาที่ไม่มีเงื่อนไขซึ่งพระเจ้าทรงทำกับอับราฮัมเพราะพันธสัญญานี้ก็เป็นพันธสัญญาโลหิตด้วยเช่นกัน พันธสัญญาที่พระเจ้าทำกับโมเสสเป็นพันธสัญญาที่สำคัญทั้งในประวัติศาสตร์การทรงไถ่ของพระเจ้าและในประวัติศาสตร์ของชนชาติอิสราเอลโดยผ่านผู้ที่พระเจ้าจะทรงเลือกด้วยอำนาจสูงสุดเพื่ออวยพรโลกด้วยทั้งพระวจนะที่เป็นลายลักษณ์อักษรของพระองค์และพระวจนะแห่งชีวิตคือพระเยซูคริสต์

พันธสัญญาที่พระเจ้าทำกับโมเสสขึ้นอยู่กับการที่พระเจ้าประทานกฎหมายอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์แก่โมเสสบนภูเขาซีนาย ในการทำความเข้าใจพันธสัญญาที่แตกต่างกันในพระคัมภีร์และความสัมพันธ์ที่มีต่อกันเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องเข้าใจว่าพันธสัญญาของโมเสสมีความหมายแตกต่างจากพันธสัญญาของอับราฮัมและพันธสัญญาเกี่ยวกับพระคัมภีร์ในภายหลังเพราะว่ามีเงื่อนไขว่าการอวยพรที่พระเจ้าสัญญานั้นเกี่ยวข้องโดยตรงกับการเชื่อฟังธรรมบัญญัติของโมเสสสำหรับคนอิสราเอล ถ้าอิสราเอลเชื่อฟังพระเจ้า พระองค์จะทรงอวยพรพวกเขา แต่ถ้าพวกเขาไม่เชื่อฟังพระเจ้า พระองค์จะทรงลงโทษพวกเขา การอวยพรและคำสาปแช่งที่เกี่ยวข้องกับพันธสัญญาซึ่งมีเงื่อนไขนี้มีรายละเอียดอยู่ในพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติบทที่ 28 พันธสัญญาอื่นๆ ที่พบในพระคัมภีร์คือการทำพันธสัญญาฝ่ายเดียวของพระสัญญาที่พระเจ้าผูกมัดพระองค์เองให้ทำสิ่งที่พระองค์ได้ทรงสัญญาไว้โดยไม่คำนึงถึงสิ่งที่ผู้รับคำสัญญาอาจจะทำ ในทางกลับกันพันธสัญญาที่พระเจ้าทำกับโมเสสเป็นข้อตกลงทวิภาคีซึ่งระบุสัญญาผูกมัดของทั้งสองฝ่ายที่มีต่อพันธสัญญา

พันธสัญญาของโมเสสมีความสำคัญเป็นพิเศษเพราะในนั้นพระเจ้าทรงสัญญาว่ไว้าจะทำให้อิสราเอล "เป็นอาณาจักรปุโรหิต และเป็นชนชาติบริสุทธิ์" (อพยพ 19:6) อิสราเอลต้องเป็นแสงสว่างของพระเจ้าสำหรับโลกที่มืดซึ่งอยู่รอบตัวพวกเขา พวกเขาจะต้องเป็นชนชาติที่แยกออกมาและถูกเรียกออกมาเพื่อให้ทุกคนรอบตัวพวกเขารู้ว่าพวกเขานมัสการพระเยโฮวาห์ พระเจ้าผู้ทรงรักษาพันธสัญญา ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญเพราะเป็นที่นี่ซึ่งคนอิสราเอลได้รับธรรมบัญญัติของโมเสสที่จะเป็นครูผู้ชี้ทางไปสู่การเสด็จมาของพระคริสต์ (กาลาเทีย 3: 24-25) ธรรมบัญญัติของโมเสสจะเปิดเผยต่อผู้คนถึงความบาปและความต้องการของพวกเขาที่ต้องมีพระผู้ช่วยให้รอดและในธรรมบัญญัติของโมเสสที่พระคริสต์เองได้ตรัสไว้ว่าพระองค์ไม่ได้มาเพื่อทำลายแต่มาเพื่อทำให้สำเร็จ นี่จึงเป็นประเด็นสำคัญเพราะบางคนสับสนโดยคิดว่าการรักษากฎหมายจะช่วยให้ผู้คนในพระคัมภีร์พันธสัญญาเดิมได้รับความรอด แต่พระคัมภีร์กล่าวชัดเจนว่าความรอดเกิดขึ้นโดยความเชื่อเพียงอย่างเดียวมาตลอดและพระสัญญาแห่งความรอดโดยความเชื่อที่พระเจ้าทรงทำไว้กับอับราฮัมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพันธสัญญาที่พระเจ้าทำกับอับราฮัมยังคงมีผลบังคับใช้ (กาลาเทีย 3:16-18)

เช่นเดียวกันหลักการถวายเครื่องบูชาในพันธสัญญาที่พระเจ้าทำกับโมเสสไม่ได้ลบล้างบาปจริงๆ (ฮีบรู 10:1-4) แต่เป็นเพียงการพยากรณ์ถึงการแบกรับบาปของพระคริสต์ ผู้เป็นมหาปุโรหิตที่สมบูรณ์แบบซึ่งเป็นเครื่องบูชาที่สมบูรณ์แบบเช่นเดียวกัน (ฮีบรู 9: 11-28) ดังนั้นพันธสัญญาที่พระเจ้าทำกับโมเสสด้วยธรรมบัญญัติโดยละเอียดทั้งหมดนั้นไม่สามารถช่วยให้ผู้คนรอดได้ด้วยตัวมันเอง ไม่ใช่เพราะว่ามีปัญหากับกฎบัญญัติเองแต่อย่างใด เพราะว่าธรรมบัญญัตินั้นสมบูรณ์แบบและพระเจ้าผู้ทรงบริสุทธิ์เป็นผู้ประทานให้ แต่กฎบัญญัติไม่มีอำนาจที่จะให้ชีวิตใหม่แก่ผู้คนและผู้คนไม่สามารถเชื่อฟังกฎบัญญัติอย่างสมบูรณ์ได้ (กาลาเทีย 3:21)

พันธสัญญาที่พระเจ้าทำกับโมเสสเรียกอีกอย่างว่าพันธสัญญาเดิม (2 โครินธ์ 3:14; ฮีบรู 8: 6, 13) และถูกแทนที่ด้วยพันธสัญญาใหม่ในพระคริสต์ (ลูกา 22:20; 1 โครินธ์ 11:25; 2 โครินธ์ 3: 6; ฮีบรู 8: 8, 13; 9:15; 12:24) พันธสัญญาใหม่ในพระคริสต์ที่เข้ามาแทนซึ่งพันธสัญญาเดิมของโมเสสนั้นดีกว่ามากเพราะว่าเป็นไปตามพระสัญญาที่ได้กล่าวไว้ในเยเรมีย์ 31: 31-34 ตามที่อ้างไว้ในพระธรรมฮีบรูบทที่ 8

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

พันธสัญญาที่พระเจ้าทำกับโมเสสคืออะไร?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries