settings icon
share icon
คำถาม

พระคัมภีร์ควบคุมความคิดไหม?

คำตอบ


บางคนกล่าวหาคริสเตียนว่าใช้พระคัมภีร์เป็นเครื่องมือของการควบคุมความคิด พวกเขากล่าวว่าวิธีเดียวที่จะสร้างคริสตจักรและรักษาสมาชิกไว้คือการใช้กลวิธีการล้างสมองเพื่อบีบบังคับผู้คนให้เข้าสู่วิถีทางการดำเนินชีวิตและการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ คำกล่าวหานั้นไม่มีเหตุผล แต่คนที่ไม่รู้จักฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นต้องการวิธีที่จะอธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของผู้คน

แม้ว่าจะเป็นเรื่องจริงที่ลัทธิซึ่งหลายคนที่อ้างว่าเป็นคริสเตียน ฝึกฝนรูปแบบการควบคุมความคิด ศาสนาคริสต์ที่แท้จริงไม่ได้บีบบังคับแต่อย่างใด ศิษยาภิบาลที่รักพระเจ้าปรารถนาที่จะเลี้ยงดู พัฒนาฝ่ายวิญญาณและปกป้องคริสตจักรของพวกเขา (ยอห์น 21:15–19) ผู้นำคริสตจักรต้องรับใช้อย่างไม่เห็นแก่ตัวและถ่อมตัวโดยไม่คิดถึงผลประโยชน์ส่วนตัว (1 เปโตร 5:2–3) ดังนั้นพระคัมภีร์ไม่ได้ควบคุมความคิดและไม่สนับสนุนการควบคุมความคิด ในแง่ของการล้างสมองหรือการเขียนโปรแกรมทางจิตวิทยา

อย่างไรก็ตามพระคัมภีร์กล่าวถึงการควบคุมตวามคิดของคนๆ หนึ่ง การกลับใจรวมถึงการเปลี่ยนความคิด คริสเตียน “เพื่อรับการสร้างท่าทีความคิดจิตใจขึ้นใหม่ (ของพวกเขา)” (เอเฟซัส 4:23) พวกเขาจะต้องมีความคิดอย่างเดียวกันเพื่อหลีกเลี่ยงการทะเลาะวิวาท (ฟิลิปปี 2:2) พวกเขาได้รับจิตใจของพระคริสต์ (1 โครินธ์ 2:16) ผลลัพธ์ที่ได้คือทัศนคติใหม่และพฤติกรรมใหม่ซึ่งเป็นการสร้างใหม่ทั้งหมดในความเป็นจริง (2 โครินธ์ 5:17) การเปลี่ยนแปลงนี้ไม่ได้เกิดจากแผนการหลอกลวงของผู้รู้หรือสภาพแวดล้อมที่ถูกควบคุมอย่างรอบคอบ การเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นภายในจิตวิญญาณและเป็นความจริง เกิดจากการทำงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ใช่มนุษย์เป็นผู้กระทำ (ทิตัส 3:5)

มนุษย์มีธรรมชาติบาปที่สืบทอดมาจากอาดัม (โรม 5:12) ธรรมชาติบาปนั้นควบคุมคนและทำให้บาปต่างๆ สำแดงในชีวิตของคนๆ หนึ่ง (กาลาเทีย 5:17–21, เอเฟซัส 5:17–19) การถูกควบ คุมโดยธรรมชาติของบาปนั้นทำให้มนุษย์ไม่สามารถมีทางรู้จักกับพระเจ้าและทำให้พระเจ้าพอพระทัยได้ แท้จริงแล้วเขาเป็นศัตรูกับพระเจ้า (โรม 5:10; 8:5–7) พระคัมภีร์กล่าวว่าคนบาปซึ่งถูกควบคุมโดยธรรมชาติบาปของเขาต้องการธรรมชาติใหม่และการปลดปล่อยจากอำนาจของบาป บุคคลที่ยอมรับพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดจะได้รับธรรมชาติใหม่นั้น (2 เปโตร 1: 4) และได้รับการทรงสถิตอยู่ของพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้ทรงประทานอำนาจให้ ผู้เชื่อที่จะพูดว่า “ไม่” ต่อความบาปและ “ได้” ต่อความชอบธรรมของพระเจ้า (กาลาเทีย 5:16, โรม 6:12–23) ผู้ที่เชื่อในพระคริสต์ได้เป็นอิสระแล้ว (ยอห์น 8:32) เขาไม่จำเป็นต้องเชื่อฟังคำสั่งของธรรมชาติบาปอีกต่อไปเพราะเขามีอิสระในพระคริสต์ที่จะทำในสิ่งที่พระเจ้าต้องการและเพื่อถวายเกียรติแด่พระองค์ในชีวิตของเขา

พระคัมภีร์ไม่ใช่การควบคุมความคิด ในทางกลับกันพระคัมภีร์ยังให้ทางเลือกสำหรับชีวิตที่ถูกควบคุมโดยความบาป พระคัมภีร์แสดงให้เราเห็นถึงวิธีการได้รับการควบคุมฝ่ายวิญญาณ ใช่แล้ว ผู้เชื่อจะเปลี่ยนจิตใจเมื่อเขาปฏิเสธคำโกหกที่ครั้งหนึ่งเคยเชื่อและยอมรับความจริงในพระคริสต์ ผู้เชื่อที่เต็มล้นด้วยพระวิญญาณจะมีชีวิตแห่งการผจญภัยกับพระเจ้า ชีวิตที่มีอิสระในการรับใช้พระเจ้าด้วยความกระตือรือร้น ความสำเร็จนิรันดร์และความหวัง

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

พระคัมภีร์ควบคุมความคิดไหม?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries