settings icon
share icon
คำถาม

การเป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิตหมายความว่าอย่างไร?

คำตอบ


ในพระธรรมโรม 12:1 เปาโลกล่าวว่า “พี่น้องทั้งหลาย ด้วยเหตุนี้โดยเห็นแก่ความเมตตากรุณาของพระเจ้า ข้าพเจ้าจึงวิงวอนท่านทั้งหลายให้ถวายตัวของท่านแด่พระองค์ เพื่อเป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิต อันบริสุทธิ์และเป็นที่พอพระทัยพระเจ้า ซึ่งเป็นการปรนนิบัติอันสมควรของท่านทั้งหลาย” คำตักเตือนของเปาโลที่มีต่อผู้เชื่อในกรุงโรมคือให้ถวายตัวของพวกเขาเองแด่พระเจ้าไม่ใช่เป็นเครื่องบูชาบนแท่นบูชาตามธรรมบัญญัติของโมเสสที่ได้กำหนดให้มีเครื่องศานติบูชา แต่เป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิต พจนานุกรมให้คำจำกัดความของเครื่องบูชาว่าเป็น “อะไรก็ตามที่อุทิศและถวายแด่พระเจ้า” ในฐานะผู้เชื่อเราจะอุทิศตัวและถวายตัวของเราแด่พระเจ้าเพื่อเป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิตได้อย่างไร

ในพระคัมภีร์พันธสัญญาเดิมพระเจ้าทรงยอมรับเครื่องสัตวบูชาแต่มันเป็นเพียงนิมิตที่กำลังบ่งบอกถึงการเสียสละของพระเมษโปดกของพระเจ้านั่นคือพระเยซูคริสต์ เนื่องจากการเสียสละครั้งใหญ่ที่สุดครั้งเดียวบนไม้กางเขนของพระเยซูคริสต์ทำให้เครื่องบูชาในพระคัมภีร์พันธสัญญาเดิมกลายเป็นสิ่งที่ล้าสมัยและไม่มีผลกระทบใดๆ อีกต่อไป (ฮีบรู 9:11-12) สำหรับผู้ที่อยู่ในพระคริสต์ผ่านทางความเชื่อนั้น การนมัสการที่พอพระทัยพระเจ้ามีเพียงอย่างเดียวคือการถวายทั้งชีวิตของเราแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า ภายใต้การควบคุมของพระเจ้า ผู้เชื่อซึ่งในเวลานี้ยังอยู่ในกายที่จะเสื่อมสลายไปจำเป็นต้องยอมจำนนต่อพระเจ้าเพื่อเป็นเครื่องมือแห่งความชอบธรรม (โรม 6:12-13, 8:11-13) ในมุมมองของเครื่องบูชาสูงสุดสำหรับเราผ่านมาทางพระเยซูคริสต์ สิ่งนี้เป็นเพียงสิ่งเดียวที่ “สมเหตุสมผล”

ถ้าอย่างนี้แล้วเครื่องบูชาอันมีชีวิตนั้นควรเป็นอย่างไร ข้อพระคัมภีร์ต่อไปนี้ (โรม 12:2) จะช่วยให้เราเข้าใจมากขึ้น เราเป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิตเพื่อพระเจ้าโดยการไม่ทำตามแบบอย่างในโลกนี้ ใน 1 ยอห์น 2:15-16 ทำให้เราเข้าใจว่าโลกหมายถึงตัณหาของเนื้อหนัง ตัณหาของตาและความเย่อหยิ่งในชีวิต สามสิ่งที่กล่าวมานี้คือตัณหาและสิ่งล่อลวงหลักๆ ของโลก ตัณหาของเนื้อหนังประกอบด้วยทุกสิ่งที่ดึงดูดความกระหายของเรา มันเกี่ยวข้องกับความปรารถนาที่มากเกินจำเป็นของเราไม่ว่าจะเป็นอาหาร เครื่องดื่ม เพศและสิ่งอื่นๆ ที่ตอบสนองต่อความต้องการทางร่างกาย ตัณหาของตาส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับวัตถุนิยม การโลภในสิ่งที่เราเห็นว่าเรายังไม่มีและอิจฉาคนที่มีในสิ่งที่เราอยากได้ ส่วนความเย่อหยิ่งในชีวิตนั้นหมายถึงความทะเยอทะยานใดๆ ก็ตามที่ทำให้เราอวดตัวและทำให้เราอยู่บนบัลลังก์ชีวิตของตัวเอง

ถ้าอย่างนั้นผู้เชื่อจะไม่ทำตามอย่างโลกนี้ได้อย่างไร ก็โดยการ “ได้รับการเปลี่ยนแปลงจิตใจของเราใหม่” ซึ่งเราจะสามารถทำสิ่งนี้ได้โดยอาศัยฤทธิ์อำนาจจากพระคำของพระเจ้าในการเปลี่ยนแปลง เราจำเป็นจะต้องฟัง (โรม 10:17) อ่าน (วิวรณ์ 1:3) ศึกษา (กิจการ 17:11) ท่องจำ (สดุดี 119:9-11) และใคร่ครวญ (สดุดี 1:2-3) พระคัมภีร์ พระคำของพระเจ้าซึ่งเป็นสิ่งที่ค่อยสั่งสอนและตักเตือนจิตใจของเราผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นมีฤทธิ์อำนาจหนึ่งเดียวในโลกนี้ที่สามารถเปลี่ยนแปลงเราที่เป็นแบบโลกไปสู่ฝ่ายจิตวิญญาณที่แท้จริง ในความเป็นจริงแล้วเราได้รับการสร้างให้ “...สมบูรณ์พร้อมสำหรับการดีทุกอย่าง” (2 ทิโมธี 3:16) และผลลัพธ์ก็คือเราจะ “...สามารถพิสูจน์และยืนยันได้ว่าสิ่งใดคือพระประสงค์ของพระเจ้า คือพระประสงค์อันดีอันเป็นที่พอพระทัยและสมบูรณ์พร้อมของพระองค์” (โรม 12:2) เป็นพระประสงค์ของพระเจ้าสำหรับผู้เชื่อทุกคนที่จะเป็นเครื่องบูชาซึ่งมีชีวิตเพื่อพระเยซูคริสต์

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

การเป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิตหมายความว่าอย่างไร?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries