settings icon
share icon
คำถาม

ทำไมการอยู่ด้วยกันก่อนแต่งงานถูกมองว่าเป็นการดำเนินชีวิตในความบาป?

คำตอบ


คำถามนี้อาจจะตอบได้ง่ายถ้าหากพระคัมภีร์ประกาศไว้อย่างชัดเจนเช่น “การอยู่อาศัยด้วยกันก่อนแต่งงานหรือภายนอกการแต่งงานคือการดำเนินชีวิตในความบาป” ในเมื่อพระคัมภีร์ไม่ได้มีการกล่าวไว้อย่างชัดเจนก็มีหลายคน (รวมถึงใครบางคนที่แสดงตัวว่าเป็นคริสเตียน) อ้างว่าการอาศัยอยู่ด้วยกันภายนอกการแต่งงานนั้นไม่ได้เป็นการอาศัยอยู่ในความบาป บางทีสาเหตุที่พระคัมภีร์ไม่ได้กล่าวอย่างชัดเจนอาจเป็นเพราะว่าในสมัยของพระคัมภีร์การจัดเตรียมสำหรับคนที่ยังไม่แต่งงานเพื่อให้อยู่กินกันฉันสามีภรรยานั้นค่อนข้างจะมีน้อย โดยเฉพาะท่ามกลางชาวยิวและคริสเตียน สำหรับจุดประสงค์ของบทความนี้ เมื่อเรากล่าวถึงการอาศัยอยู่ด้วยกัน เรากำลังกล่างถึงการอยู่กินด้วยกันในฐานะสามีภรรยา รวมถึงความสัมพันธ์ทางเพศโดยที่ยังไม่ได้แต่งงาน เราไม่ได้กล่าวถึงผู้ชายและผู้หญิงที่อยู่บ้านเดียวกันโดยไม่มีความสัมพันธ์ทางเพศ

แม้พระคัมภีร์จะไม่ได้กล่าวอย่างชัดเจนถึงการดำเนินชีวิตในความบาป แต่สิ่งนี้ไม่ได้หมายความว่าพระคัมภีร์นั้นนิ่งเงียบต่อประเด็นนี้ ในทางกลับกันเราต้องนำพระคัมภีร์หลายๆ ตอนมารวมกันแล้วเราจะได้พบกับหลักการในประเด็นนี้ว่าเรื่องทางเพศที่นอกเหนือจากการแต่งงานของผู้ชายหนึ่งคนและผู้หญิงหนึ่งคนนั้นเป็นบาป มีหลากหลายตอนในพระคัมภีร์ที่ประกาศว่าพระเจ้าทรงห้ามการผิดศีลธรรมทางเพศ (กิจการ 15:20, 1 โครินธ์ 5:1, 6:13, 18, 10:8, 2 โครินธ์ 12:21, กาลาเทีย 5:19, เอเฟซัส 5:3, โคโลสี 3:5, 1 เธสะโลนิกา 4:3, ยูดาบทที่ 7)

คำในภาษากรีกที่แปลเป็น “การผิดศีลธรรมทางเพศ” หรือ “การล่วงประเวณี” ในข้อเหล่านี้คือคำว่า porneia แท้จริงแล้วมันหมายความว่า “ตัณหาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย” ในเมื่อรูปแบบเดียวของเรื่องทางเพศที่ชอบด้วยกฎหมายคือการแต่งงานของผู้ชายหนึ่งคนและผู้หญิงหนึ่งคน (ปฐมกาล 2:24, มัทธิว 19:5) ดังนั้นอะไรก็ตามที่อยู่ภายนอกการแต่งงาน ไม่ว่าจะเป็นการมีชู้ การมีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงาน การรักร่วมเพศ หรือสิ่งอื่นใดก็ตามนั้นก็ไม่ชอบด้วยกฎหมาย กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือเป็นความบาป การอาศัยอยู่ด้วยกันก่อนแต่งงานแน่นอนว่าตกอยู่ในประเภทของการล่วงประเวณี ก็คือเป็นบาปทางเพศ

พระธรรมฮีบรู 13:4 อธิบายถึงสถานะของการแต่งงานที่มีเกียรติคือ “จงให้การสมรสเป็นที่นับถือแก่คนทั้งปวง และให้เตียงสมรสปราศจากมลทิน เพราะคนที่ประพฤติผิดทางเพศ และคนที่ล่วงประเวณีนั้นพระเจ้าจะทรงพิพากษา” พระธรรมข้อนี้ทำให้เห็นภาพของความแตกต่างระหว่างการแต่งงานที่บริสุทธิ์และมีเกียรติและการแต่งงานผิดที่ศีลธรรมทางเพศซึ่งเป็นอะไรก็ตามที่อยู่นอกเหนือการแต่งงาน ใครก็ตามที่อาศัยอยู่ด้วยกันนอกเหนือการแต่งงานที่ชอบด้วยกฎหมายนั้นเป็นเหตุให้เกิดความไม่พอพระทัยและการพิพากษาจากพระเจ้า

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

ทำไมการอยู่ด้วยกันก่อนแต่งงานถูกมองว่าเป็นการดำเนินชีวิตในความบาป?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries