settings icon
share icon
คำถาม

เรากำลังอาศัยอยู่ในยุคสุดท้ายจริงหรือไม่?

คำตอบ


พระคัมภีร์พยากรณ์ถึงเหตุการณ์มากมายซึ่งจะเกิดขึ้นในยุคสุดท้าย เหตุการณ์เหล่านี้สามารถได้รับการจัดหมวดหมู่ตามหมายสำคัญทางธรรมชาติ หมายสำคัญฝ่ายวิญญาณ หมายสำคัญทางสังคม หมายสำคัญทางเทคโนโลยีและหมายสำคัญทางการเมือง เราสามารถเฝ้าดูสิ่งที่พระคัมภีร์กล่าวเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้และถ้าหมายสำคัญปรากฏด้วยความสมบูรณ์ เราสามารถมั่นใจได้ว่าตามข้อเท็จจริงแล้วเรากำลังอาศัยอยู่ในยุคสุดท้าย

พระธรรมลูกาบทที่ 21:11 มีรายการของหมายสำคัญทางธรรมชาติบางอย่างซึ่งจะเกิดขึ้นก่อนการเสด็จกลับมาอีกครั้งของพระเยซูคือ "ทั้งจะเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ และจะเกิดกันดารอาหารและโรคภัยในที่ต่างๆ และจะมีความวิบัติอันน่ากลัว และหมายสำคัญใหญ่ๆจากฟ้าสวรรค์" ในขณะที่เราไม่ควรที่จะตีความว่าภัยพิบัติทางธรรมชาติทุกๆ อย่างเป็นหมายสำคัญของยุคสุดท้าย อัตราการเพิ่มขึ้นของภัยธรรมชาติดูเหมือนว่าจะเป็นการเตรียมพร้อมถึงสิ่งต่อไปที่กำลังจะมาคือ "ความทุกข์เหมือนเมื่อเริ่มคลอดลูก" ตามที่พระเยซูทรงเรียกสิ่งนั้น (มัทธิว 24:8)

พระคัมภีร์มีรายการของหมายสำคัญฝ่ายวิญญาณทั้งทางบวกและทางลบ ในพระธรรม 2 ทิโมธีบทที่ 4:3-4 เราค้นพบว่าคนจำนวนมากจะติดตามผู้สอนเท็จ ในตอนนี้เราเห็นจำนวนที่เพิ่มขึ้นของกลุ่มเกี่ยวกับศาสนาลัทธินอกรีต การล่อลวงและการใช้เวทมนตร์คาถา ผู้คนมากมายเลือกที่จะติดตามลัทธินิวเอจหรือศาสนานอกรีต ในด้านบวกพระธรรมโยเอลบทที่ 2:28-29 ได้พยากรณ์ว่าจะมีการเทลงมาครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดของพระวิญญาณบริสุทธิ์ การพยากรณ์ของโยเอลสำเร็จในวันเพนเทคอส (กิจการ 2:16) และพวกเรายังคงมองเห็นผลดีของการเทลงมานั้นในการฟื้นฟูและในกลุ่มพลังของคริสเตียนที่ได้รับการทรงนำจากพระวิญญาณบริสุทธิ์รวมถึงในการเทศนาทั่วทั้งโลกเกี่ยวกับข้อความข่าวประเสริฐ

ตามด้วยหมายสำคัญทางธรรมและทางฝ่ายวิญญาณ ก็มีหมายสำคัญทางสังคมเช่นเดียวกัน ความโหดร้ายอย่างผิดศีลธรรมในสังคมทุกวันนี้เป็นอาการของการกบฏต่อพระเจ้าของมนุษยชาติ การทำแท้ง การรักร่วมเพศ การติดยาเสพติดและความรุนแรงต่อเด็กล้วนคือข้อพิสูจน์ว่า "คนชั่วและคนเจ้าเล่ห์จะเลวลง" (2 ทิโมธี 3:13) เรากำลังอยู่ในสังคมที่รักความสนุกและมีความเป็นวัตถุนิยม ผู้คนรักตัวเอง "แสวงหาความเป็นที่หนึ่ง" และทำสิ่งที่คิดว่าถูกต้องในสายตาของตัวเอง ทุกสิ่งเหล่านี้หรือมากกว่านี้สามารถพบเห็นได้รอบตัวพวกเราอยู่ทุกวัน (ดู 2 ทิโมธี 3:1-4)

ความสำเร็จของการพยากรณ์ถึงยุคสุดท้ายบางประการดูเหมือนจะเป็นไปได้จนกระทั่งการเกิดขึ้นของเทคโนโลยีสมัยใหม่ การพิพากษาบางประการในพระธรรมวิวรณ์มีการจินตนาการมากขึ้นถึงยุคนิวเคลียร์ ในพระธรรมวิวรณ์บทที่ 13 ปฏิปักษ์พระคริสต์ถูกสั่งให้ควบคุมธุรกิจการค้าโดยการบังคับให้ผู้คนรับเครื่องหมายของปีศาจและให้จ่ายเงินในระบบเทคโนโลยีชิพคอมพิวเตอร์ของทุกวันนี้ เครื่องมือที่มันจะใช้อาจจะเป็นไปว่ามีอยู่แล้ว แล้วผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ต วิทยุและโทรทัศน์ที่ข่าวประเสริฐสามารถประกาศออกไปได้ทั่วโลก (มาลาคี 13:10)

และมีหมายสำคัญทางการเมือง การฟื้นฟูอิสราเอลในแผ่นดินของตัวเองในปี 1948 เป็นคำพยากรณ์เดียวซึ่งน่าประทับใจที่สุดซึ่งได้สำเร็จขึ้นแล้วเป็นการกำลังพิสูจน์ว่าพวกเราอาศัยอยู่ในยุคสุดท้าย ย้อนกลับมาที่ศตวรรษที่ 20 ไม่มีใครคิดฝันว่าอิสราเอลจะกลับมายังแผ่นดินของตัวเอง ถูกปล่อยให้ปกครองกรุงเยรูซาเล็มเพียงลำพัง แน่นอนว่ากรุงเยรูซาเล็มเป็นศูนย์กลางของภูมิศาสตร์และยืนหยัดเพียงลำพังต่อสู้ศัตรูจำนวนมากคือเศคาริยาห์ 12:3 ยืนยันสิ่งนี้ว่า "ในวันนั้น เราจะกระทำให้เยรูซาเล็มเป็นศิลาหนักแก่บรรดาชนชาติทั้งหลาย ผู้ใดที่พยายามยกหินนั้นขึ้นจะกระทำให้ตัวเราเองบาดเจ็บอย่างสาหัส และประชาชาติทั้งสิ้นในพิภพจะสมทบกันสู้เยรูซาเล็ม" พระธรรมมัทธิวบทที่ 24:6-7 ได้พยากรณ์ว่า "ประชาชาติต่อประชาชาติ ราชอาณาจักรต่อราชอาณาจักรจะต่อสู้กัน" "เสียงสงคราม และข่าวลือเรื่องสงคราม" เป็นลักษณะเฉพาะของยุคปัจจุบันอย่างแน่นนอน

นี่เป็นเพียงหมายสำคัญบางประการที่บอกว่าเรากำลังอาศัยอยู่ในยุคสุดท้าย มีหมายสำคัญอื่นๆ อีกมากมาย พระเจ้าให้คำพยากรณ์เหล่านี้กับพวกเราเพียงเพราะว่าไม่ประสงค์ให้ใครก็ตามพินาศและพระองค์ให้คำเตือนที่มากพอก่อนจะเทพระพิโรธของพระองค์ลงมา (2 เปโตร 3:9)

เรากำลังอาศัยอยู่ในยุคสุดท้ายหรือไม่ ไม่มีใครรู้ว่าเมื่อไหร่ที่พระเยซูจะเสด็จกลับมาแต่การที่พระเจ้าจะรับขึ้นสวรรค์นั้นสามารถเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ พระเจ้าจะจัดการความบาปไม่ว่าจะด้วยพระเมตตาหรือด้วยพระพิโรธ พระธรรมยอห์นบทที่ 3:36 กล่าวว่า "ผู้ที่วางใจในพระบุตรก็มีชีวิตนิรันดร์ ผู้ที่ไม่เชื่อฟังพระบุตรก็จะไม่ได้เห็นชีวิต แต่พระพิโรธของพระเจ้าตกอยู่กับเขา" คนเหล่านั้นที่ไม่ยอมรับพระเยซูคริสต์ให้เป็นพระผู้ช่วยให้รอดของพวกเขาจะยังคงอยู่ภายใต้พระพิโรธของพระองค์

ข่าวดีคือยังไม่สายเกินไปที่จะเลือกชีวิตนิรันดร์ สิ่งเหล่านั้นทั้งหมดมีการเรียกร้องให้ยอมรับด้วยความเชื่อในของประทานแห่งพระคุณที่พระเจ้าทรงประทานให้เปล่าๆ ไม่มีสิ่งใดที่คุณสามารถทำได้เพื่อจะได้รับพระคุณเพราะพระเยซูทรงจ่ายราคาสำหรับคุณ (โรม 3:24) คุณพร้อมแล้วหรือยังสำหรับการเสด็จกลับมาขององค์พระผู้เป็นเจ้าหรือว่าคุณอยากจะมีประสบการณ์ในของพระพิโรธของพระองค์

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

เรากำลังอาศัยอยู่ในยุคสุดท้ายจริงหรือไม่?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries