settings icon
share icon
คำถาม

เราต้องมีชีวิตโดยคำนึงถึงการเสด็จกลับมาของพระคริสต์อย่างไร?

คำตอบ


เราเชื่อว่าการเสด็จกลับมาของพระเยซูคริสต์ใกล้จะเกิดขึ้นแล้ว นั่นคือ การเสด็จกลับมาของพระองค์อาจเกิดขึ้นเมื่อใดก็ได้

เราพร้อมด้วยอัครทูตเปาโลมองหา " ความหวังอันเปี่ยมด้วยพระพร คือการปรากฏพระองค์อย่างทรงพระเกียรติสิริของพระเจ้า องค์พระผู้ช่วยให้รอดผู้ยิ่งใหญ่ของเราคือพระเยซูคริสต์"(ทิตัส 2:13)

เมื่อรู้ว่าพระเจ้าจะเสด็จกลับมาในวันนี้ บางคนอยากจะหยุดสิ่งที่พวกเขากำลังทำ และเพียงแค่

"รอคอย" พระองค์ อย่างไรก็ตาม มีความ

แตกต่างกันมากระหว่าง การรู้ว่าพระเยซูจะทรงสามารถเสด็จกลับมาในวันนี้และการรู้ว่าพระองค์จะเสด็จกลับมาวันนี้ พระเยซูตรัสว่า "ไม่มีใคร รู้เกี่ยวกับวันนั้นโมงนั้น" (มัทธิว 24:36) เวลาแห่งการเสด็จมาของพระองค์เป็นสิ่งที่พระเจ้าไม่ได้ทรงเปิดเผยกับผู้ใด และดังนั้น จนกระทั่งทรงเรียกเราไปหาพระองค์ เราควรจะรับใช้พระองค์ต่อไป ในคำอุปมาเรื่องเงินสิบมินา กษัตริย์ที่จะทรงไปยังแดนไกลรับสั่งแก่คนรับใช้ของพระองค์ให้ " นำเงินไปประกอบกิจการจนกว่าเรามา " (ลูกา 19:13)

การเสด็จกลับมาของพระเยซูคริสต์ที่มักกล่าวถึงในพระคัมภีร์เป็นแรงจูงใจแรงกล้าให้เกิดการประพฤติปฏิบัติ ไม่ใช่เป็นเหตุผลที่จะหยุดการประพฤติ ใน 1 โครินธ์ 15:58 เปาโลรวบรวมคำสอนเรื่องการรับขึ้นไปสวรรค์ด้วยการพูดว่า "จงทุ่มเทอย่างเต็มที่ให้กับงานขององค์พระผู้เป็นเจ้า" 1 เธสะโลนิกา 5:6 เปาโลสรุปบทเรียนเกี่ยวกับการเสด็จมาของพระคริสต์ด้วยคำเหล่านี้ " เหตุฉะนั้น เราอย่าเหมือนคนอื่น ๆ ที่หลับใหล แต่จงตื่นตื่นตัวและควบคุมตนเอง "

ถอยไปอยู่สงบ และ " ยึดฐานให้มั่น " ไม่เคยเป็นพระประสงค์ของพระเยซูสำหรับเรา แต่ให้เรา ทำงานในขณะ ที่เราสามารถทำได้ " จวนจะถึงเวลากลางคืนแล้ว เวลานั้นไม่มีใครทำงานได้ " (ยอห์น 9:4)

อัครสาวก ที่มีชีวิตอยู่และรับใช้โดยคิดว่าพระเยซูทรงสามารถกลับมาได้ในชั่วชีวิตของเขา นั้น จะเกิดอะไรขึ้นถ้าพวกเขาหยุดการงาน และเพียงแค่ "รอคอย" เมื่อพวกเขาไม่เชื่อฟังพระบัญชาของพระคริสต์ " จงออกไปทั่วโลก ประกาศข่าวประเสริฐแก่คนทั้งปวง " (มาระโก 16:15 ) และ พระกิตติคุณจะไม่ถูกเผยแพร่ออกไป อัครสาวกจึงเข้าใจว่าการเสด็จกลับมาของพระเยซูใกล้จะเกิดขึ้นแล้ว หมายความว่าพวกเขาต้องง่วนอยู่กับพระราชกิจของพระเจ้า พวกเขาใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ ราวกับว่าทุกวันเป็นวันสุดท้ายของพวกเขา เช่นเดียวกัน เราก็ควรจะมองเห็นทุกวันเป็นของขวัญ และใช้เวลาทุกวันเพื่อถวายพระเกียรติแด่พระเจ้า

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

เราต้องมีชีวิตโดยคำนึงถึงการเสด็จกลับมาของพระคริสต์อย่างไร?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries