settings icon
share icon
คำถาม

เหตุการณ์สำคัญในชีวิตของพระเยซูคริสต์คืออะไร (ตอนที่ 3)

คำตอบ


ต่อไปนี้เป็นเหตุการณ์สำคัญในชีวิตของพระคริสต์และพระคัมภีร์เล่มต่างๆ ที่อธิบายถึงแต่ละเหตุการณ์ไว้ (ตอนที่ 3)

อาหารมื้อสุดท้ายเป็นดังนี้ (มัทธิว 26:1-30, มาระโก 14:12-26, ลูกา 22:7-38, ยอห์น 13:1-38) การพบกันครั้งสุดท้ายอันเจ็บปวดนี้กับเหล่าสาวกของพระองค์ผู้ซึ่งพระองค์ทรงรัก เริ่มต้นด้วยบทเรียนอันทรงคุณค่าจากพระเยซู เหล่าสาวกโต้เถียงกันว่าใครยิ่งใหญ่ที่สุดในท่ามกลางพวกเขา (ลูกา 22:24) โดยแสดงถึงทัศนคติที่ไม่เชื่อในพระเจ้าอย่างชัดเจน พระเยซูทรงลุกขึ้นอย่างเงียบๆ และเริ่มล้างเท้าของพวกเขา ซึ่งปกติแล้วจะกระทำโดยทาสซึ่งต่ำต้อยที่สุด โดยการกระทำที่เรียบง่ายนี้พระองค์ทรงเตือนพวกเขาว่าผู้ติดตามของพระองค์คือผู้ที่รับใช้ซึ่งกันและกัน ไม่ใช่ผู้ที่คาดหวังให้ได้รับการรับใช้ พระองค์อธิบายต่อไปว่าเว้นเสียแต่ว่าพระเมษโปดกของพระเจ้าจะทรงชำระบาปของคนผู้นั้น บุคคลนั้นก็จะไม่มีวันสะอาดเลยคือ “ถ้าเราไม่ล้างให้ท่าน ท่านจะไม่มีส่วนในเรา” (ยอห์น 13:8) ในช่วงอาหารมื้อสุดท้ายพระเยซูทรงระบุตัวผู้ทรยศคือ ยูดาสซึ่งจะทรยศพระองค์ต่อเจ้าหน้าที่และนำไปสู่การจับกุมพระองค์ เหล่าสาวกรู้สึกเสียใจเมื่อพระเยซูตรัสว่าคนหนึ่งจะทรยศพระองค์และสงสัยว่าจะเป็นคนไหน พวกเขายังคงสับสนเมื่อพระเยซูทรงยืนยันว่าเป็นยูดาสซึ่งพระองค์ทรงสั่งให้ออกไปและทำสิ่งที่ควรทำโดยเร็ว หลังจากการจากไปของยูดาส พระเยซูทรงตั้งพันธสัญญาใหม่ด้วยพระโลหิตของพระองค์และประทานพันธสัญญาใหม่ว่าผู้ที่ติดตามพระองค์ต้องรักซึ่งกันและกัน รวมถึงดำเนินชีวิตด้วยอำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ เราระลึกถึงการที่พระเยซูทรงประทานพันธสัญญาใหม่ในแต่ละครั้งที่เราเข้าสู่พิธีศีลมหาสนิทของคริสเตียนโดยเฉลิมฉลองถึงพระกายของพระคริสต์ที่แตกสลายเพื่อเราและพระโลหิตของพระองค์ที่หลั่งออกมาเพื่อเรา

การจับกุมที่เกทเสมนีเป็นดังนี้ (มัทธิว 26:36-56, มาระโก 14:32-50, ลูกา 22:39-54, ยอห์น 18:1-12) หลังจากอาหารค่ำมื้อสุดท้าย พระเยซูทรงนำเหล่าสาวกไปที่สวนเกทเสมนีซึ่งมีหลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้น พระเยซูแยกพระองค์เองออกจากพวกเขาเพื่ออธิษฐานโดยขอให้พวกเขาเฝ้าดูและอธิษฐานด้วย แต่หลายครั้งที่พระองค์กลับไปพบพวกเขากำลังนอนหลับ เหนื่อยล้า และโศกเศร้าที่กำลังจะสูญเสียพระองค์ไป ขณะที่พระเยซูทรงอธิษฐาน พระองค์ทรงขอให้พระบิดายกถ้วยแห่งพระพิโรธที่พระองค์กำลังจะดื่มออกเมื่อพระเจ้าทรงเทการลงโทษสำหรับบาปของโลกลงบนพระองค์ แต่เช่นเดียวกับทุกสิ่ง พระเยซูทรงยอมต่อพระประสงค์ของพระบิดาและเริ่มเตรียมพร้อมสำหรับการสิ้นพระชนม์ของพระองค์โดยได้รับกำลังจากทูตสวรรค์ที่ส่งมาเพื่อปรนนิบัติพระองค์ในชั่วโมงสุดท้ายของพระองค์ ยูดาสมาถึงพร้อมกับฝูงชนและระบุตัวพระเยซูด้วยการจูบและพระเยซูถูกจับกุม รวมถึงถูกนำตัวไปที่คายาฟาสเพื่อพิจารณาคดีสอบสวนชุดแรกที่ถูกเยาะเย้ยอย่างต่อเนื่อง

การตรึงกางเขนและการฝังศพเป็นดังนี้ (มัทธิว 27:27-66, มาระโก 15:16-47, ลูกา 23:26-56, ยอห์น 19:17-42) การสิ้นพระชนม์ของพระเยซูบนไม้กางเขนเป็นจุดสูงสุดของพันธกิจของพระองค์บนโลก นี่คือเหตุผลที่พระองค์ทรงประสูติเป็นมนุษย์ก็คือสิ้นพระชนม์เพื่อบาปของโลกเพื่อผู้ที่เชื่อในพระองค์จะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์ (ยอห์น 3:16-18) หลังจากที่ถูกตัดสินว่าพระองค์บริสุทธิ์ในข้อกล่าวหาทั้งหมด อย่างไรก็ตามพระเยซูก็ถูกส่งตัวไปให้ชาวโรมันเพื่อตรึงพระองค์ที่ไม้กางเขน เหตุการณ์ในวันนั้นได้รับการบันทึกรวมถึงพระดำรัสสุดท้ายทั้งเจ็ดของพระองค์ การพูดเยาะเย้ยและเหน็บแนมของทหารและฝูงชน การจับฉลากเสื้อผ้าของพระองค์ในท่ามกลางทหาร และความมืดมิดสามชั่วโมง ขณะที่พระเยซูทรงสิ้นพระชนยม์ก็เกิดแผ่นดินไหวและม่านใหญ่ที่หนักซึ่งกั้นอภิสุทธิสถานออกจากส่วนอื่นๆ ของพระวิหารก็ขาดออกจากบนลงล่าง แสดงว่าการเข้าถึงพระเจ้าได้มีการเปิดให้ทุกคนที่เชื่อในพระเยซูแล้ว พระศพของพระเยซูถูกนำลงจากไม้กางเขน นำไปวางไว้ในอุโมงค์ที่ยืมมา และมีการทิ้งไว้จนถึงหลังวันสะบาโต

การฟื้นคืนพระชนม์เป็นดังนี้ (มัทธิว 28:1-10, มาระโก 16:1-11, ลูกา 24:1-12, ยอห์น 20:1- 10) พระคัมภีร์ไม่ได้บันทึกการฟื้นคืนพระชนม์ที่แท้จริงของพระเยซูมากเท่ากับที่เล่าถึงอุโมงค์ว่างเปล่าและข่าวที่ว่าพระเยซูทรงเป็นขึ้นมาแล้ว นอกจากนี้พระคัมภีร์ยังกล่าวถึงการที่พระองค์ทรงปรากฏต่อคนจำนวนมากเช่นเดียวกัน เราพบว่าพระเยซูทรงเป็นขึ้นมาจากความตายเมื่อพวกผู้หญิงมาที่อุโมงค์ฝังศพที่พระองค์ถูกฝังไว้เพื่อเตรียมพระกายของพระองค์สำหรับการฝัง พระกิตติคุณแต่ละเล่มนำเสนอรายละเอียดที่แตกต่างกันเกี่ยวกับเรื่องราวดังกล่าว กล่าวโดยสรุปคืออุโมงค์นั้นว่างเปล่า พวกผู้หญิงสับสน และเหล่าทูตสวรรค์ก็ประกาศแก่พวกเธอว่าพระเยซูทรงฟื้นคืนพระชนม์แล้ว พระเยซูทรงปรากฏแก่พวกเขา เปโตรและยอห์นยืนยันเช่นกันว่าอุโมงค์นั้นว่างเปล่าและพระเยซูทรงปรากฏแก่เหล่าสาวกเช่นเดียวกัน

การปรากฏหลังการฟื้นคืนพระชนม์เป็นดังนี้ (มัทธิว 28:1-20, มาระโก 16:1-20, ลูกา 24:1-53, ยอห์น 20:1-21:25, กิจการ 1:3, 1 โครินธ์ 15:6) ในช่วงสี่สิบวันระหว่างการตรึงกางเขนและการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ พระเยซูทรงปรากฏหลายครั้งแก่เหล่าสาวกของพระองค์จำนวน 500 คนและปรากฏแก่คนอื่นๆ ครั้งแรกพระองค์ทรงปรากฏต่อสตรีที่อยู่ใกล้อุโมงค์ฝังศพซึ่งมาเพื่อเตรียมพระศพของพระองค์สำหรับการฝังจากนั้นจึงปรากฏแก่มารีย์ชาวมักดาลาซึ่งพระองค์ทรงประกาศว่าพระองค์ยังไม่ได้เสด็จขึ้นไปหาพระบิดา พระเยซูทรงปรากฏอีกครั้งกับชายสองคนบนถนนไปเอมมาอูสและเมื่อพระองค์ทรงรับประทานอาหารและสนทนากับพวกเขา พวกเขาก็จำพระองค์ได้ ชายเหล่านั้นกลับมายังกรุงเยรูซาเล็มพบเหล่าสาวกและเป็นพยานถึงการเผชิญหน้าของพวกเขากับพระเยซู พระองค์ทรงเดินผ่านกำแพงและปรากฏแก่เหล่าสาวกในกรุงเยรูซาเล็มซึ่ง “โทมัสที่สงสัย” นั้นได้รับการพิสูจน์ให้เห็นแล้ว และอีกครั้งในแคว้นกาลิลีที่พวกเขาได้เห็นการอัศจรรย์อีกครั้งหนึ่ง แม้ว่าพวกเขาจับปลามาทั้งคืนแล้วไม่ได้อะไรเลย พระเยซูทรงบอกให้พวกเขาลดอวนลงอีกครั้งหนึ่งและอวนนั้นก็เต็มไปด้วยปลา พระเยซูทำอาหารเช้าให้พวกเขาและสอนความจริงที่สำคัญหลายประการให้แก่พวกเขา เปโตรได้รับคำสั่งให้เลี้ยงแกะของพระเจ้าและได้รับแจ้งถึงลักษณะความตายที่เขาจะต้องทนทุกข์ทรมาน ในเวลานี้พวกเขายังได้รับพระมหาบัญชาเช่นกัน

เสด็จขึ้นสู่สวรรค์เป็นดังนี้ (มาระโก 16:19-20, ลูกา 24:50-53, กิจการ 1:9-12) การกระทำครั้งสุดท้ายของพระเยซูบนโลกคือการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ต่อหน้าเหล่าสาวก พระองค์ทรงถูกรับขึ้นไปบนเมฆซึ่งซ่อนพระองค์ไว้จากสายตาของพวกเขาแต่มีทูตสวรรค์สององค์มาบอกพวกเขาว่าวันหนึ่งพระองค์จะกลับมาในลักษณะเดียวกัน ในตอนนี้พระเยซูประทับ ณ เบื้องขวาของพระบิดาในสวรรค์ การนั่งลงเป็นเครื่องหมายแสดงว่าพระราชกิจของพระองค์สำเร็จแล้วดังที่พระองค์ทรงยืนยันก่อนที่จะสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนเมื่อพระองค์ตรัสว่า “สำเร็จแล้ว” ไม่มีอะไรที่ต้องทำอีกต่อไปเพื่อรักษาความรอดของผู้ที่เชื่อในพระองค์ ชีวิตของพระองค์ในโลกนี้จบลงแล้ว ราคาถูกจ่ายไปแล้ว ได้รับชัยชนะแล้ว และความตายก็พ่ายแพ้แล้ว ฮาเลลูยา!

“พระเยซูได้ทรงกระทำสิ่งอื่นๆ อีกมากมายหลายอย่าง ถ้าจะเขียนไว้ทั้งหมดข้าพเจ้าคิดว่าแม้โลกทั้งโลกก็ไม่มีที่พอสำหรับหนังสือที่จะเขียนขึ้นนั้น” (ยอห์น 21:25)Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

เหตุการณ์สำคัญในชีวิตของพระเยซูคริสต์คืออะไร (ตอนที่ 3)
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries