settings icon
share icon
คำถาม

พระคัมภีร์เก่าอะไรบ้างเกี่ยวกับการวางมือ?

คำตอบ


"การวางมือ" คือการกระทำในพระคัมภีร์ อย่างไรก็ตามการวางมือไม่ได้กำหนดให้เป็นการรับใช้ฝ่ายจิตวิญญาณอย่างแท้จริง พระเยซูทรงวางมือบนผู้คนจำนวนมากเพื่อการรักษา อย่างไรก็ตามพระองค์ทรงทำการรักษาโดยที่ไม่ได้วางมือบนผู้คนเช่นเดียวกัน ในความเป็นจริงมีหลายครั้งที่พระองค์ไม่ได้อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับผู้ที่พระองค์ทรงรักษา มัทธิว 8:8 อธิบายว่าพระเยซูทรงทำการรักษาผู้รับใช้ของนายร้อยด้วยการไม่เสด็จเข้าใต้ชายคาของบ้านนายร้อย

ต่อไปนี้คือสองตัวอย่างที่ต้องพิจารณา ตัวอย่างที่หนึ่งคือพระวิญญาณบริสุทธิ์จะทรงมอบของประทานในการพูดภาษาแปลกๆ ด้วยกระทำของอัครทูตที่วางมือและตัวอย่างที่สองคือพระองค์ทรงกระทำโดยปราศจากการวางมือแต่ก็ทำผ่านทางการเทศนาสั่งสอนของอัครทูต

"เปาโลจึงกล่าวว่ายอห์น ให้รับบัพติสมาที่แสดงการกับใจใหม่และบอกคนทั้งปวงให้เชื่อในพระองค์ผู้จะเสด็จมาภายหลังคือพระเยซูเมื่อได้ยินอย่างนั้นพวกเขาจึงรับบัพติสมาในพระนามของพระเยซู องค์พระผู้เป็นเจ้า เมื่อเปาโลวางมือบนตัวพวกเขาแล้วพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็เสด็จลงมาสถิตกับพวกเขาพวกเขาจึงพูดภาษาแปลกๆ และเผยพระวจนะ" (กิจการของอัครทูต 19:4 — 6)

"ขณะเปโตร ยังกล่าวคำเหล่านั้นอยู่พระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จลงมาสถิตกับทุกคนที่ฟังพจนนั้นบรรดาคนเข้าสุหนัตที่เชื่อแล้วซึ่งมาพร้อมกับเปโตรต่างประหลาดใจ เพราะว่าพระเจ้าประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์แก่คนต่างชาติด้วย เพราะเขาทั้งหลายได้ยินคนเหล่านั้นพูดภาษาต่างๆและยกย่องสรรเสริญพระเจ้า "" (กิจการของอัครทูต 10:44 — 46)

ใน 1 ทิโมธี 5:22 มีความคิดคือว่ามีการเตือนไม่มากนักในการกระทำเกี่ยวกับการวางมือทางกายภาพตามความคิดที่ว่าการมอบความรับผิดชอบด้านการเป็นผู้นำฝ่ายจิตวิญญาณ (ไม่ว่าจะทำอย่างไรก็ตาม) จะต้องทำด้วยความระมัดระวัง ไม่ควรทำ "ทันที" หรือปราศจากการพิจารณา "อย่าด่วนเอามือวางเจิมผู้ใด และอย่ามีส่วนร่วมในการกระทำบาปเลย จงรักษาตัวให้บริสุทธิ์"

โดยไม่ต้องสงสัยว่าความหมายของการวางมือในคริสตจักรยุคแรกคือการเชื่อมต่อข้อความกับผู้ที่ส่งข้อความหรือของประธานฝ่ายวิญญาณกับผู้ให้ที่มีพรสวรรค์ เป็นการให้ "สัญญาณ" ที่น่าเชื่อถือว่าเขาสามารถแสดงออกทางกายภาพผ่านทางของประธานฝ่ายวิญญาณที่ได้รับมอบ เราจำเป็นต้องเข้าใจว่าไม่มีกฎเกณฑ์ที่มีอำนาจศักดิ์สิทธิ์ในพระคัมภีร์สำหรับพันธกิจของคริสตจักร การวางมือไม่มีอำนาจในตัวเอง การวางมือคือถูกใช้โดยพระเจ้าเมื่อกระทำโดยความเห็นชอบผ่านทางพระวจนะของพระเจ้า

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

พระคัมภีร์เก่าอะไรบ้างเกี่ยวกับการวางมือ?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries