settings icon
share icon
คำถาม

อาณาจักรของพระเจ้าคืออะไร?

คำตอบ


อาณาจักรของพระเจ้านั้นมักถูกอ้างถึงในพระกิตติคุณ (เช่นมาระโก 1:15, 10:15, 15:43, ลูกา 17:20) และที่อื่นในพระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่ (เช่นกิจการ 28:31, โรม 14:17, 1 โครินธ์ 15:50) อาณาจักรของพระเจ้านั้นมีความหมายเหมือนกับอาณาจักรสวรรค์ แนวความคิดเกี่ยวกับอาณาจักรของพระเจ้ามีลำดับขั้นของความหมายที่หลากหลายไปเรื่อยๆ ในตอนต่างๆ ของพระคัมภีร์

กล่าวอย่างกว้างๆ อาณาจักรของพระเจ้าเป็นการปกครองเหนือจักรวาลของพระเจ้าผู้ทรงเป็นนิรันดร์และผู้มีอำนาจสูงสุด หลายตอนของพระคัมภีร์แสดงให้เห็นว่าพระเจ้าเป็นพระมหากษัตริย์ที่ปฏิเสธไม่ได้ของสิ่งทรงสร้างทั้งหมดคือ "พระยาห์เวห์ทรงสถาปนาบัลลังก์ของพระองค์ไว้ในฟ้าสวรรค์ และราชอาณาจักรของพระองค์ครอบครองทุกสิ่งอยู่" (สดุดี 103:19) และในขณะที่กษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์ประกาศว่า "ราชอาณาจักรของพระองค์ถาวรเป็นนิตย์" (ดาเนียล 4:3) ทุกอำนาจที่มีการสถาปนาขึ้นมานั้นพระเจ้าเป็นผู้สร้างขึ้นมา (โรม 13:1) ฉะนั้นในแง่มุมหนึ่งอาณาจักรของพระเจ้านั้นรวมทุกสิ่งที่เป็นเช่นนั้น

แคบลงมาอีกอาณาจักรของพระเจ้าเป็นการปกครองทางด้านฝ่ายวิญญาณเหนือหัวใจและชีวิตของผู้ที่ยอมจำนนต่ออำนาจของพระเจ้าด้วยความเต็มใจ ผู้ที่ต่อต้านอำนาจของพระเจ้าและปฏิเสธที่จะยอมจำนนต่อพระองค์ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรของพระเจ้า ในทางตรงกันข้ามผู้ที่ยอมรับความเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของพระคริสต์และยินดีที่จะยอมจำนนต่อการปกครองหัวใจของพวกเขานั้นเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรของพระเจ้า ในแง่มุมนี้อาณาจักรของพระเจ้านั้นเป็นฝ่ายวิญญาณคือพระเยซูกล่าวว่าอาณาจักรของพระองค์ไม่ได้เป็นของโลก (ยอห์น 18:36) และพระองค์เทศนาสั่งสอนว่าการสำนึกผิดเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรของพระเจ้า (มัทธิว 4:17) อาณาจักรของพระเจ้าสามารถที่จะถือได้ว่าเท่ากับขอบเขตของความรอดนั้นปรากฏชัดในยอห์น 3:5 – 7 ที่พระเยซูตรัสว่าอาณาจักรของพระเจ้าต้องเข้าไปโดยการบังเกิดใหม่ ดู 1 โครินธ์ 6:9 เช่นเดียวกัน

มีอีกแง่มุมหนึ่งซึ่งมีการใช้อาณาจักรของพระเจ้าในพระคัมภีร์คือการปกครองอย่างแท้จริงของพระคริสต์ระหว่างช่วงเวลาพันปี ดาเนียลกล่าวว่า "พระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์จะทรงสถาปนาราชอาณาจักรหนึ่ง ซึ่งไม่มีวันถูกทำลาย" (ดาเนียล 2:44 ยืนยันมาจากดาเนียล 7:13 – 14) และผู้เผยพระวจนะท่านอื่นๆ หลายคนพยากรณ์สิ่งเดียวกัน (ยกตัวอย่างเช่นโอบาดีห์ 1:21, ฮาบากุก 2:14, มีคาห์ 4:2, เศคาริยาห์ 14:9) นักศาสนศาสตร์บางคนอ้างถึงอนาคต การสำแดงอย่างเปิดเผยของอาณาจักรของพระเจ้าว่าเป็น "อาณาจักรแห่งพระสิริ" และปัจจุบัน การสำแดงแบบซ่อนเอาไว้ของอาณาจักรของพระเจ้าว่าเป็น "อาณาจักรแห่งพระคุณ" แต่การสำแดงทั้งสองนั้นเชื่อมโยงกันคือพระคริสต์ได้ตั้งการปกครองฝ่ายวิญญาณของพระองค์ในคริสตจักรบนโลกแล้ววันหนึ่งพระองค์จะตั้งการปกครองฝ่ายกายภาพของพระองค์ที่กรุงเยรูซาเล็ม

อาณาจักรของพระเจ้ามมีหลายมุมมอง องค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดในจักรวาลและฉะนั้นในแง่มุมนั้นอาณาจักรของพระงค์ก็เป็นสากล (1 ทิโมธี 6:15) ในเวลาเดียวกันอาณาจักรของพระเจ้ารวมถึงการสำนึกผิดและการบังเกิดใหม่ ในขณะที่พระเจ้าปกครองหัวใจของลูกของพระองค์ในโลกนี้ เป็นการเตรียมเพื่อโลกหน้า งานที่เริ่มต้นบนโลกจะหาทางบรรลุผลสำเร็จในสวรรค์ (ดูฟิลิปปี 1:6)

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

อาณาจักรของพระเจ้าคืออะไร?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries