settings icon
share icon
คำถาม

เราได้รับมรดกบาปจากอาดัมและเอวาหรือ?

คำตอบ


ถูกต้อง ประชากรทั้งสิ้นได้รับมรดกบาปจากอาดัมและเอวา โดยเฉพาะจากอาดัม พระคัมภีร์อธิบายว่าความบาปเป็นการล่วงละเมิดพระบัญญัติของพระเจ้า 1ยอห์น 3:4 ผู้ที่กระทำบาปก็ประพฤติผิดธรรมบัญญัติ บาปเป็นสิ่งที่ผิดธรรมบัญญัติ มีคำบรรยายว่าบาปคือการกบฏต่อพระเจ้า

เฉลยธรรมบัญญัติ 9:7 “จงจำไว้และอย่าลืมเสียว่า พวกท่านได้กระทำให้พระเยโฮวาห์ พระเจ้าของท่านพิโรธที่ในถิ่นทุรกันดาร ตั้งแต่วันที่ท่านออกจากแผ่นดินอียิปต์ กระทั่งท่านมาถึงที่นี่ท่านมักกบฏต่อพระเจ้าอยู่”

โยชูวา 1:18 “ผู้ใดที่ขัดขืนคำบัญชาของท่าน และไม่เชื่อฟังถ้อยคำของท่านไม่ว่าท่านจะ บัญชาเขาอย่างไร ผู้นั้นจะต้องถึงตาย ขอเพียงให้ เข้มแข็งและกล้าหาญเถิด”

ปฐมกาลบทที่ 3 บรรยายว่าอาดัมและเอวากบฏต่อพระเจ้าและพระบัญชาของพระองค์ เพราะความไม่เชื่อฟังของอาดัมและเอวา ความบาปจึงได้เป็นมรดกตกทอดถึงลูกหลานทุกคน

โรม 5:12 “เหตุฉะนั้น เช่นเดียวกับที่บาปได้เข้ามาในโลกเพราะคนๆเดียว และความตายก็เกิดมา เพราะบาปนั้น และความตายก็ได้แผ่ไปถึงมวลมนุษย์ทุกคน เพราะมนุษย์ทุกคนทำบาป”

ความบาปที่ส่งต่อมาเป็นที่รู้จักกันว่าเป็นมรดกบาป เหมือนที่สืบมรดกลักษณะนิสัยมาจากพ่อแม่ของเรา เราก็ได้สืบมรดกธรรมชาติบาปจากอาดัม อาดัมและเอวาถูกสร้างขึ้นตามแบบพระฉายของพระเจ้า

ปฐมกาล 1:26-27 “แล้วพระเจ้าตรัสว่า ‘ให้เราสร้างมนุษย์ตามฉายาตามอย่างของเรา ให้ครอบ ครองฝูงปลาในทะเล ฝูงนกในอากาศและฝูงสัตว์ ให้ปกครองแผ่นดินทั่วไป และสัตว์ต่างๆที่เลื้อยคลานบนแผ่นดิน’ พระเจ้าจึงทรงสร้างมนุษย์ขึ้นตามพระฉายาของพระองค์ ตามพระฉายาของพระเจ้านั้น พระองค์ทรงสร้างมนุษย์ขึ้น และได้ทรงสร้างให้เป็นชายและหญิง”

ปฐมกาล 9:6 “ผู้ใดฆ่ามนุษย์ให้โลหิตไหล มนุษย์จะฆ่าผู้นั้นให้โลหิตไหลเหมือนกัน เพราะพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ ตามพระฉายาของพระองค์”

อย่างไรก็ตาม เราก็ถูกสร้างขึ้นตามพระฉายาของพระองค์ด้วย

ปฐมกาล 5:3 “พระเจ้าจึงตรัสว่า ‘วิญญาณของเราจะไม่สถิตอยู่ในมนุษย์ตลอดกาล เพราะมนุษย์เป็นแต่เนื้อหนัง อายุของเขาจะไม่เกินร้อยยี่สิบปี’”

เมื่ออาดัมล้มลงในบาป ผลก็คือลูกหลานทุกคนได้รับเชื้อบาปนั้นด้วย ดาวิดแสดงความเศร้าเสียใจความจริงนี้ในบทเพลงสดุดี

เพลงสดุดี 51:5 “ดูเถิด ข้าพระองค์ถือกำเนิดมาในความผิดบาป และมารดาตั้งครรภ์ข้าพระองค์ในบาป”

นี่ไม่ได้หมายความว่าแม่ของเขาให้กำเนิดเขาอย่างไม่ถูกตามกฎหมาย ตรงกันข้าม แม่ของเขาได้รับมรดกธรรมชาติบาปมาจากพ่อแม่ของท่าน และพ่อแม่ของท่านก็รับมรดกบาปต่อๆ กันมาด้วย ดาวิดได้รับมรดกบาปมาจากพ่อแม่ของท่าน เหมือนอย่างที่เราได้รับ ถ้าแม้เราจะใช้ชีวิตอย่างดีที่สุด เรายังคงเป็นคนบาปเนื่องจากผลของมรดกบาป การเกิดมาเป็นคนบาปส่งผลให้เห็นว่าแท้จริงเราทุกคนทำบาป

โรม 5:12 “เหตุฉะนั้น เช่นเดียวกับที่บาปได้เข้ามาในโลกเพราะคนๆเดียว และความตายก็เกิดมาเพราะบาปนั้น และความตายก็ได้แผ่ไปถึงมวลมนุษย์ทุกคน เพราะมนุษย์ทุกคนทำบาป”

ให้สังเกตความก้าวหน้า ความบาปได้เข้ามาในโลกผ่านทางอาดัม ความตายเข้ามาหลังความบาป ความตายมาถึงทุกคน ประชาชนทุกคนทำบาปเพราะพวกเขาสืบเชื้อสายมาจากบาป

โรม 3:23 “เพราะว่าทุกคนทำบาป และเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้า”

ดังนั้นเราจำต้องมีเครื่องบูชาที่บริสุทธิ์เพื่อชำระบาปของเรา บางสิ่งที่เราไม่มีกำลังทำได้ด้วยตนเอง ขอขอบพระคุณ องค์พระเยซูคริสต์ พระผู้ช่วยให้รอดจากบาป พระเยซูได้ทรงรับเอาความบาปของเราไปตรึงเสียแล้วที่กางเขนนั้น

เอเฟซัส 1:7 “ใน พระเยซูนั้น เราได้รับการไถ่บาปโดยพระโลหิตของพระองค์ คือได้รับการอภัยโทษบาป ของเราโดยพระกรุณาอันอุดมของพระองค์”

พระเจ้า โดยพระสติปัญญาที่ไม่จำกัดของพระองค์ ได้ทรงเตรียมการรักษาเราให้รอดพ้นจากบาปที่เรารับมรดกมา และวิธีการรักษานั้นทรงเตรียมเพื่อทุกๆ คน

กิจการ13:38 “เหตุฉะนั้นพี่น้องทั้งหลาย จงเข้าใจเถิดว่า โดยพระองค์นั้นแหละจึงได้ประกาศ การยกความผิดแก่ท่านทั้งหลาย”

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

เราได้รับมรดกบาปจากอาดัมและเอวาหรือ?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries