settings icon
share icon
คำถาม

ฉันต้องเชื่อพระคัมภีร์ว่าไม่มีข้อผิดพลาดในการที่จะรอดหรือ ?

คำตอบ


เราไม่ได้รอดโดยเชื่อในการดลใจหรือการไม่มีข้อผิดพลาดของพระคัมภีร์ เรารอดได้โดยการเชื่อในพระเยซูคริสต์ว่าทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดจากบาป

ยอห์น 3:16 “เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลก จนได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศ แต่มีชีวิตนิรันดร์”

เอเฟซัส 2:8-9 “ด้วยว่าซึ่งท่านทั้งหลายรอดนั้นก็รอดโดยพระคุณเพราะความเชื่อ และมิใช่โดยตัวท่านทั้งหลายกระทำเอง แต่พระเจ้าทรงประทานให้” ความรอดนั้นจะเนื่องด้วยการกระทำก็หามิได้ เพื่อมิให้คนหนึ่งคนใดอวดได้”

โรม10:9-10 “คือว่าถ้าท่านจะรับด้วยปากของท่านว่า พระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า และเชื่อในจิตใจว่า พระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ให้เป็นขึ้นมาจากความตาย ท่านจะรอด

ด้วยว่า ความเชื่อด้วยใจก็นำไปสู่ความชอบธรรม และการยอมรับสัจจะของพระเจ้าด้วยปากก็นำไปสู่ความรอด

แม้กระนั้น ในขณะเดียวกันเราเรียนรู้เกี่ยวกับพระเยซูคริสต์และความตายและการฟื้นคืนพระชนม์ของพระองค์เพราะทรงเห็นแก่เรา ได้โดยทางพระคัมภีร์เท่านั้น

2โครินธ์: เพราะว่าพระเจ้าได้ทรงกระทำพระองค์ผู้ทรงไม่มีบาปให้บาป เพราะเห็นแก่เรา เพื่อเราจะได้เป็นคนชอบธรรมของพระเจ้าทางพระองค์ “

โรม 5:” แต่พระเจ้าทรงสำแดงความรักของพระองค์แก่เราทั้งหลาย คือขณะที่เรายังเป็นคนบาปอยู่นั้น พระคริสต์ได้ทรงสิ้นพระชนม์เพื่อเรา “

เราไม่ต้องเชื่อทุกสิ่งในพระคัมภีร์ เพื่อที่จะรอดได้--- แต่ เราจะ ต้องเชื่อ ในพระเยซูคริสต์ ผู้ที่ พระคัมภีร์ประกาศเป็นทางการ เราควรยึดถืออย่างแน่นอนว่าพระคัมภีร์เป็นพระวจนะของพระเจ้า และเราควรจะเชื่อทุกสิ่งที่พระคัมภีร์สอนโดยสิ้นเชิง เมื่อคนได้รับความรอดครั้งแรกนั้น พวกเขารู้เรื่องพระคัมภีร์น้อยมากเสมอ ความรอด เป็นกระบวนการที่เริ่มต้นโดยเราเข้าใจในสภาพบาปของเรา ไม่ใช่การเข้าใจในความไม่ผิดพลาดของพระคัมภีร์ จิตสำนึกของเราบอก เราว่าเรา ไม่สามารถที่จะ ยืนต่อหน้าพระเจ้าบริสุทธิ์โดยการที่เราทำบุญเอง เรารู้ว่า เราไม่ได้เป็น คนชอบธรรม พอที่จะ ทำอย่างนั้น ดังนั้นเราหัน ไปหาพระองค์ และยอมรับ การสละพระชนม์ของพระบุตรพระเจ้าบนกางเขน เพื่อชำระความบาปของเรา เรามอบความไว้วางใจทั้งหมดในพระองค์

จากจุดที่เราชี้นี้ เรามีธรรมชาติใหม่อย่างสมบูรณ์ ที่บริสุทธิ์ และไร้มลทินบาป

พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าทรงประทับภายในใจของเรา ประทับตราเราชั่วนิรันดร์

เรามุ่งไปข้างหน้าจากจุดนั้น รักและเชื่อฟังพระเจ้า มากยิ่งขึ้นทุกๆ วัน ส่วนหนึ่งของ" ก้าวไปข้างหน้า " คือรับอาหารคือพระวจนะของพระองค์ทุกวัน เพื่อเราจะเติบโตและ เดินอย่างเข้มแข็งกับพระองค์ พระคัมภีร์เท่านั้นที่มีอำนาจที่จะ สำแดงความมหัศจรรย์ในชีวิตของเรา ถ้าเราเชื่อและไว้วางใจในพระองค์นั้นและพระราชกิจของพระเยซูคริสต์ ดังที่สอนในพระคัมภีร์ เรา ก็รอดแล้ว

เมื่อเรา เชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์ แม้กระนั้น พระวิญญาณบริสุทธิ์ จะทรงทำงานในจิตใจ และ ความคิดของเรา---- และ จะทำให้เราประจักษ์ว่าพระคัมภีร์เป็น ความจริงและเราต้องเชื่อ

2 ทิโมธี 3:16-17 “พระคัมภีร์ ทุกตอนได้รับการดลใจจากพระเจ้า และเป็นประโยชน์ในการสอน การตักเตือนว่ากล่าว การปรับปรุงแก้ไขคนให้ดี และการอบรมในทางธรรม เพื่อคนของพระเจ้าจะพรักพร้อมที่จะกระทำการดีทุกอย่าง ” ถ้ามีความสงสัยในใจเรื่องการไม่มีข้อผิดพลาดในพระคัมภีร์ วิธีดีที่สุดที่จะจัดการ นั่นคือ ทูลถามพระเจ้าให้ทรงประทานความมั่นใจต่อพระคำและความเชื่อมั่นในพระคำนั้น พระองค์ยิ่งทรงเต็มพระทัยที่จะตอบคำถามเหล่าคนที่แสวงหาพระองค์อย่างสัตย์ซื่อ และด้วยสุดจิตใจของตน มัทธิว 7:7-8 7 “จงขอแล้วจะได้ จงหาแล้วจะพบ จงเคาะแล้วจะเปิดให้แก่ท่าน เพราะว่าทุกคนที่ขอก็ได้ ทุกคนที่แสวงหาก็พบ ทุกคนที่เคาะก็จะเปิดให้เขา

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

ฉันต้องเชื่อพระคัมภีร์ว่าไม่มีข้อผิดพลาดในการที่จะรอดหรือ ?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries