settings icon
share icon
คำถาม

ความหวังของคริสเตียนคืออะไร

คำตอบ


คนส่วนมากเข้าใจว่าความหวังเป็นความคิดที่สมปรารถนาเช่น “ฉันหวังว่าบางสิ่งบางอย่างจะเกิดขึ้น” สิ่งนี้ไม่ใช่ความหมายของความหวังในพระคัมภีร์ คำอธิบายของพระคัมภีร์เกี่ยวกับความหวังคือ “การคาดหวังอย่างมั่นใจ” ความหวังเป็นการรับประกันอย่างแน่วแน่ในสิ่งที่ไม่ชัดเจนและในสิ่งที่ไม่รู้ (โรม 8:24-25, ฮีบรู 11:1, 7) ความหวังคือองค์ประกอบพื้นฐานในชีวิตของผู้ชอบธรรม (สุภาษิต 23:17-18) เมื่อปราศจากความหวังชีวิตก็สูญเสียความหมาย (เพลงคร่ำครวญ 3:18, โยบ 7:6) และในความตายนั้นก็ไร้ซึ่งความหวัง (อิสยาห์ 38:18, โยบ 17:15) ผู้ชอบธรรมที่ไว้วางใจหรือฝากความหวังไว้ในพระเจ้าจะได้รับการช่วยเหลือ (สดุดี 28:7) และพวกเขาจะไม่ถูกทำให้รู้สึกสับสน ทำให้รู้สึกละอายใจ หรือผิดหวัง (อิสยาห์ 49:23) ผู้ชอบธรรมที่มีความหวังซึ่งได้ไว้วางใจในพระเจ้า โดยทั่วไปแล้วก็มักมีความมั่นใจในการปกป้องและในการช่วยเหลือของพระเจ้า (เยเรมีย์ 29:11) และเป็นอิสระจากความกลัวและความวิตกกังวล (สดุดี 46:2-3)

แนวความคิดเรื่องความหวังในพันธสัญญาใหม่คือการยอมรับว่าในพระคริสต์นั้นได้พบกับความสำเร็จของพระสัญญาในพันธสัญญาเดิม (มัทธิว 12:21, 1 เปโตร 1:3) ความหวังของคริสเตียนมีรากฐานมาจากการเชื่อในความรอดของพระเจ้าในพระเยซูคริสต์ (กาลาเทีย 5:5) ความหวังของคริสเตียนได้มีการนำเข้ามาผ่านการทรงสถิตของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ทรงสัญญาไว้ (โรม 8:24-25) มันเป็นความหวังในอนาคตสำหรับการฟื้นขึ้นมาของผู้ที่ตายไปแล้ว (กิจการ 23:6) พระสัญญาที่ทรงให้แก่อิสราเอล (กิจการ 26:6-7) การไถ่บาปให้แก่พระกายและสิ่งทรงสร้างทั้งหมด (โรม 8:23-25) พระสิรินิรันดร์ (โคโลสี 1:27) ชีวิตนิรันดร์และการรับมรดกนิรันดร์ของธรรมิกชน (ทิตัส 3:5-7) การเสด็จกลับมาของพระคริสต์ (ทิตัส 2:11-14) การเปลี่ยนไปเป็นเหมือนกับพระคริสต์ (1 ยอห์น 3:2-3) ความรอดจากพระเจ้า (1 ทิโมธี 4:10) หรือง่ายๆ แล้วคือพระคริสต์เอง (1 ทิโมธี 1:1)

ความแน่นอนของอนาคตที่ได้รับการอวยพระพรนี้ได้รับการรับประกันผ่านการสถิตอยู่ภายในของพระวิญญาณ (โรม 8:23-25) พระคริสต์ที่อยู่ในเรา (โคโลสี 1:27) การฟื้นคืนพระชนม์ของพระคริสต์ (1 โครินธ์ 15:14-22) ความหวังเกิดจากการอดทนนานผ่านการทนทุกข์ (โรม 5:2-5) และเป็นการดลใจที่อยู่เบื้องหลังการอดทนนาน (1 เธสะโลนิกา 1:3, ฮีบรู 6:11) ผู้ที่มีความหวังในพระคริสต์จะเห็นความสูงส่งของพระองค์ในชีวิตและความตาย (ฟิลิปปี 1:20) พระสัญญาที่น่าเชื่อถือจากพระเจ้านั้นให้ความหวังแก่เรา (ฮีบรู 6:18-19) แล้วเราอาจจะอวดถึงความรักของพระองค์ (ฮีบรู 3:6) และแสดงถึงความกล้าหาญในความเชื่อของเรา (2 โครินธ์ 3:12) ในทางตรงกันข้าม ผู้ที่ไม่ได้วางใจในพระเจ้าจะถูกกล่าวว่าไม่มีความหวัง (เอเฟซัส 2:12, 1 เธสะโลนิกา 4:13)

พร้อมด้วยความเชื่อและความรักนั้น ความหวังยังเป็นศีลธรรมที่ยั่งยืนของชีวิตคริสเตียน (1 โครินธ์ 13:13) และความรักกำเนิดมาจากความหวัง (โคโลสี 1:4-5) ความหวังทำให้เกิดความชื่นชมยินดีและสันติสุขในผู้เชื่อผ่านทางฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณ (โรม 12:12, 15:13) เปาโลให้เหตุผลว่าการทรงเรียกให้เป็นอัครทูตของเขานั้นก็เพื่อความหวังแห่งพระสิรินิรันดร์ (ทิตัส 1:1-2) ความหวังสำหรับการเสด็จกลับมาของพระคริสต์เป็นพื้นฐานของผู้เชื่อที่จะชำระตัวเองให้บริสุทธิ์ในชีวิตนี้ (ทิตัส 2:11-14, 1 ยอห์น 3:3)

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

ความหวังของคริสเตียนคืออะไร
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries