settings icon
share icon
คำถาม

การนับถือให้เกียรติพ่อแม่ของฉันหมายความว่าอะไร?

คำตอบ


การนับถือให้เกียรติพ่อแม่ของคุณเป็นการเคารพทั้งในคำพูดและการกระทำ และการมีท่าทีภายในที่เคารพยำเกรงสถานภาพของพวกเขา ภาษากรีกคำว่าให้เกียรติหมายถึง "เคารพยกย่อง ให้รางวัลและยกย่องคุณค่า" เกียรติคือการให้ความเคารพนับถือไม่เพียงแต่คุณงามความดี แต่เคารพตำแหน่งฐานะด้วย ตัวอย่างเช่นชาวอเมริกันบางคนอาจไม่เห็นด้วยกับการตัดสินใจของประธานาธิบดี แต่พวกเขายังคงเคารพเขาในฐานะผู้นำของประเทศของตน

ในทำนองเดียวกัน เด็ก ๆ ทุกวัยควรให้เกียรติพ่อแม่ของพวกเขาโดยไม่คำนึงว่าพ่อแม่ของพวกเขา สมควร"ได้รับ" เกียรติหรือไม่ พระเจ้าทรงสั่งสอนเราว่าจงให้เกียรติบิดามารดา

ทรงยกย่องคุณค่าการนับถือให้เกียรติบิดามารดามากจนบัญญัติข้อนี้ไว้ในบัญญัติสิบประการ

อพยพ 20:12 “จงให้เกียรติแก่บิดามารดาของเจ้า เพื่ออายุของเจ้าจะได้ยืนนานบนแผ่นดิน ซึ่งพระเจ้าของเจ้าประทานให้แก่เจ้า”

เอเฟซัส 6:1-3 “ฝ่ายบุตรจงนบนอบเชื่อฟังบิดามารดาของตนในองค์พระผู้เป็นเจ้า เพราะกระทำอย่างนั้นเป็นการถูก จงให้เกียรติแก่บิดามารดาของเจ้า นี่เป็นพระบัญญัติข้อแรกที่มีพระสัญญาไว้ด้วย เพื่อเจ้าจะไปดีมาดีและมีอายุยืนนานที่แผ่นดินโลก”

การนับถือให้เกียรติพ่อแม่เป็นพระบัญชาเพียงข้อเดียวในพระคัมภีร์ที่สัญญาว่าเราจะได้มีชีวิตที่ยืนนานเป็นผลตอบแทน บรรดาผู้ที่ให้เกียรติพ่อแม่ของพวกเขาจะได้รับพระพร

เยเรมีย์ 35:18-19 “แต่เยเรมีย์ได้พูดกับคนตระกูลเรคาบว่า “พระเจ้าจอมโยธา พระเจ้าแห่งอิสราเอลตรัสดังนี้ว่า เพราะว่าเจ้าได้เชื่อฟังคำบัญชา ของโยนาดับบิดาของเจ้าและถือ รักษาข้อบังคับของท่านทั้งสิ้น และกระทำทุกอย่างที่ท่านบัญชาเจ้า เพราะฉะนั้น พระเจ้าจอมโยธาพระเจ้าแห่งอิสราเอลตรัสดังนี้ว่า โยนาดับบุตรเรคาบจะไม่ขัดสนผู้ชายที่ยืนอยู่ ต่อหน้าเราเลย”

ในทางตรงกันข้าม ผู้ที่มี "จิตใจต่ำช้า" และบรรดาผู้ที่แสดงความอธรรมในวันสุดท้ายเป็นคนที่มีลักษณะไม่เชื่อฟังพ่อแม่

โรม 1:30 “ส่อเสียด เกลียดชังพระเจ้า เย่อหยิ่งจองหอง อวดตัว ริทำชั่วแปลกๆ ไม่เชื่อฟังบิดามารดา”

2ทิโมธี 3:2 “ เพราะมนุษย์จะเห็นแก่ตัว เห็นแก่เงิน เย่อหยิ่ง ยโส ชอบด่าว่า ไม่เชื่อฟังคำบิดามารดา อกตัญญู ไร้ศีลธรรม”

ซาโลมอน บุรุษที่ฉลาดปราดเปรื่องที่สุด ทรงส่งเสริมให้เด็กๆ ที่จะเคารพนับถือพ่อแม่ของตน

สุภาษิต 1:8 “บุตรชายของเราเอ๋ย จงฟังคำเตือนของพ่อเจ้า และอย่าทิ้งคำสั่งสอนของแม่เจ้า”

สุภาษิต 13:1”บุตรชายที่ฉลาดฟังคำเตือนสติของบิดาตน แต่คนมักเยาะเย้ยไม่ฟังคำขนาบ”

สุภาษิต 30:17 “นัยน์ตาที่เยาะเย้ยบิดา และดูถูกไม่ฟังมารดา จะถูกกาแห่งหุบเขาจิกออก และแร้งจะกินเสีย”

ถึงแม้ว่าเราอาจจะไม่ได้อยู่ภายใต้บังคับบัญชาของพ่อแม่โดยตรงอีกแล้ว เราไม่สามารถข้ามพ้นพระบัญชาของพระเจ้าที่สอนว่าต้องนับถือให้เกียรติพ่อแม่ของเรา แม้แต่พระเยซูพระบุตรพระเจ้า ทรงยอมเชื่อฟังทั้งบิดามารดาฝ่ายโลกและพระบิดาในสวรรค์ของพระองค์

ลูกา 2:51” แล้วพระกุมารก็ลงไปกับเขา ไปยังเมืองนาซาเร็ธ อยู่ใต้การปกครองของเขา มารดาก็เก็บเรื่องราวทั้งหมดนั้นไว้ในใจ”

มัทธิว 26:39 “แล้วเสด็จดำเนินไปอีกหน่อยหนึ่ง ก็ซบพระพักตร์ลงถึงดินอธิษฐานว่า “

โอพระบิดาของข้าพระองค์ ถ้าเป็นได้ขอให้ถ้วยนี้เลื่อนพ้นไปจากข้าพระองค์เถิด แต่อย่างไรก็ดี อย่าให้เป็นตามใจปรารถนาของข้าพระองค์ แต่ให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์” จงเอาตัวอย่างของพระคริสต์ เราควรปฏิบัติต่อพ่อแม่ของเราด้วยความเคารพยำเกรงแบบที่เราจะเข้าเฝ้าพระบิดาในสวรรค์

ฮีบรู 12:9 “อีกประการหนึ่ง เราทั้งหลายมีบิดาเป็นมนุษย์ที่ได้ตีสอนเรา และเราก็นับถือบิดานั้น ยิ่งกว่านั้นอีก เราควรจะอยู่ใต้บังคับของพระบิดาแห่งวิญญาณจิต และมีชีวิตจำเริญมิใช่หรือ”

มาลาคี 1:6 “บุตรก็ย่อมให้เกียรติแก่บิดาของเขา คนใช้ก็ย่อมให้เกียรตินายของเขา แล้วถ้าเราเป็นพระบิดา เกียรติของเราอยู่ที่ไหน และถ้าเราเป็นนาย ความยำเกรงเรามีอยู่ที่ไหน นี่แหละพระเจ้าจอมโยธาตรัสแก่ท่านนะ โอ บรรดาปุโรหิตผู้ดูหมิ่นนามของเรา ท่านก็ว่า 'ข้าพระองค์ทั้งหลายดูหมิ่นพระนามของพระองค์สถานใด'”

ชัดเจนว่าเราได้รับพระบัญชาว่าจงให้เกียรติพ่อแม่ของเรา แต่ทำอย่างไรล่ะ คือให้เกียรติแก่ท่านทั้งสองในการประพฤติและทัศนคติ

มาระโก 7:6 “พระองค์ตรัสตอบเขาว่า “อิสยาห์ได้พยากรณ์ถึงพวกเจ้าคนหน้าซื่อใจคด ก็ถูกตามที่ได้เขียนไว้ว่า ประชาชนนี้ให้เกียรติเราแต่ปาก ใจของเขาห่างไกลจากเรา”

การนับถือให้เกียรติด้วยคำอวยพรที่พูดและที่ไม่ได้พูดออกมา

สุภาษิต 13:1 “บุตรชายที่ฉลาดฟังคำเตือนสติของบิดาตน แต่คนมักเยาะเย้ยไม่ฟังคำขนาบ”

ในมัทธิว 15 พระเยซูทรงเตือนพวกฟาริสีให้ระลึกถึงพระบัญชาของพระเจ้าที่ให้เกียรติพ่อแม่ของตน

มัทธิว 15:3-9 “พระองค์จึงตรัสตอบเขาว่า “เหตุไฉนพวกท่านจึงละเมิดพระบัญญัติของพระเจ้า ด้วยเห็นแก่คำสอนที่พวกท่านรับมาจากบรรพบุรุษเล่า เพราะว่าพระเจ้าได้ทรงบัญญัติไว้ว่า 'จงให้เกียรติบิดามารดาของเจ้า' และ 'ผู้ใดประณามบิดามารดาจะต้องมีโทษถึงตาย' แต่พวกท่านกลับสอนว่า 'ผู้ใดจะกล่าวแก่บิดามารดาว่า “สิ่งใดของข้าพเจ้าซึ่งอาจเป็นประโยชน์แก่ท่าน สิ่งนั้นเป็นของถวายแด่พระเจ้าแล้ว” ผู้นั้นจึงไม่ต้องให้เกียรติบิดามารดาของตน' อย่างนั้นแหละ ท่านทั้งหลายทำให้ธรรมบัญญัติของพระเจ้าเป็นหมันไป เพราะเห็นแก่คำสอนของพวกท่าน โอ คนหน้าซื่อใจคด อิสยาห์ได้พยากรณ์ถึงพวกท่านถูกแล้วว่า

ประชาชนนี้ให้เกียรติเราแต่ปาก ใจของเขาห่างไกลจากเรา เขานมัสการเราโดยหาประโยชน์มิได้ ด้วยเอาบทบัญญัติของมนุษย์มาตู่ว่า เป็นพระดำรัสสอนของพระเจ้า”

พวกเขากำลังเชื่อฟังกฎหมายตามตัวอักษร แต่พวกเขาได้เพิ่มประเพณีของตัวเองเกินขอบเขตกฏหมาย ขณะที่พวกเขานับถือให้เกียรติแก่พ่อแม่ด้านคำพูด การกระทำของพวกเขาพิสูจน์แรงจูงใจที่แท้จริงออกมา การนับถือให้เกียรติไม่ใช่แค่ลมปากเท่านั้น คำว่า "ให้เกียรติ" ในพระคัมภีร์ตอนนี้เป็นคำกริยาและเช่นนี้แหละต้องการการประพฤติด้วย

เราควรหาทางที่จะให้เกียรติพ่อแม่ของเราในลักษณะเดียวกับที่เรามุ่งมั่นที่จะถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าในความคิด คำพูดและการกระทำของเรา สำหรับเด็กเล็ก การเชื่อฟังพ่อแม่ไปพร้อม ๆ กันกับนับถือยกย่องท่านทั้งสอง ซึ่งรวมถึงการรับฟัง การเอาใจใส่คำตักเตือน และการยอมฟังผู้มีสิทธิอำนาจ หลังจากที่เด็กๆ โตเป็นผู้ใหญ่ พวกเขาได้เรียนรู้การเชื่อฟังในตอนเป็นเด็ก จะช่วยได้ดีในการเคารพผู้มีสิทธิอำนาจอื่น ๆ เช่นรัฐบาล ตำรวจและนายจ้าง

ในขณะที่เราต้องให้เกียรติพ่อแม่ นั่นไม่ได้รวมถึงการเลียนแบบจากคนที่ไม่มีพระเจ้านะ

เอเสเคียล 20:18-19 “และเราพูดกับบุตรหลานของเขาในถิ่นทุรกันดารนั้นว่า อย่าดำเนินตามกฎเกณฑ์ ของบรรพบุรุษของเจ้าหรือ รักษากฎหมายของเขา หรือกระทำตัวเจ้าให้มลทินไปด้วยรูปเคารพของเขา เราคือพระเยโฮวาห์เป็นพระเจ้าของเจ้า จงดำเนินตามกฎเกณฑ์ของเราและจงรักษากฎหมายของเราและประพฤติตาม หากผู้ปกครองเคยสั่งให้เด็กทำอะไรบางอย่างที่ขัดแย้งกับพระบัญชาของพระเจ้าชัดเจน เด็กต้องเชื่อฟังพระเจ้ามากกว่าพ่อแม่ของเขาหรือของเธอ

กิจการ 5:29 “ฝ่ายเปโตรกับอัครทูตอื่นๆตอบว่า “ข้าพเจ้าจำต้องเชื่อฟังพระเจ้ายิ่งกว่าเชื่อฟังมนุษย์”

การให้เกียรติย่อมจะได้รับเกียรติตอบแทน พระเจ้าจะไม่ทรงให้เกียรติแก่ผู้ที่ไม่เชื่อฟังพระบัญชาของพระองค์ ในการที่ไม่ให้เกียรติแก่พ่อแม่ของเขา ถ้าเราอยากเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้าและได้รับพร เราก็ควรให้เกียรติพ่อแม่ของเรา การเคารพให้เกียรติไม่ใช่ง่ายเสมอ ไม่ใช่เรื่องสนุก และแน่นอนเป็นไปไม่ได้โดยอาศัยกำลังของเราเอง แต่การให้เกียรติเป็นแนวทางไปสู่เป้าหมายในชีวิต--นั่นคือถวายพระเกียรติแด่พระเจ้า

โคโลสี 3:20 “ฝ่ายบุตรทั้งหลายจงเชื่อฟังบิดามารดาของตนทุกอย่าง เพราะการนี้เป็นที่ชอบพระทัยขององค์พระผู้เป็นเจ้า”

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

การนับถือให้เกียรติพ่อแม่ของฉันหมายความว่าอะไร ?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries