settings icon
share icon
คำถาม

พระคัมภีร์พูดเกี่ยวกับเรื่องการรักร่วมเพศว่าอย่างไร? การเล่นรักร่วมเพศเป็นความบาปหรือไม่?

คำตอบ


พระคัมภีร์บอกอยู่ตลอดเวลาว่าการเล่นรักร่วมเพศเป็นความบาป (ปฐมกาล 19:1-13; เลวีนิติ 18:22; โรม 1:26-27; 1 โครินธ์ 6:9) โรม 1:26-27 สอนอย่างเจาะจงว่าการเล่นรักร่วมเพศคือผลของการปฏิเสธและไม่เชื่อฟังพระเจ้า พระคัมภีร์บอกว่าเมื่อคน ๆ หนึ่งอยากเดินอยู่ในความบาปและความไม่เชื่อฟังโดยไม่ยอมหยุด พระเจ้าจึงทรง “ปล่อยให้เขา” ทำความชั่วร้ายและเลวทรามมากขึ้น เพื่อแสดงให้เขาเห็นถึงชีวิตที่สิ้นหวังและหาประโยชน์ไม่ได้เมื่อออกห่างจากพระเจ้า ข้อพระคัมภีร์ 1 โครินธ์ 6:9 กล่าวว่าผู้ที่ “สร้างความขุ่นเคืองพระทัย” ด้วยการเล่นรักร่วมเพศจะไม่ได้รับอาณาจักรของพระเจ้าเป็นมรดก

พระเจ้าไม่ได้ทรงสร้างมนุษย์ให้มีความปรารถนาที่จะเล่นรักร่วมเพศ พระคัมภีร์บอกว่าคนกลายเป็นคนเล่นรักร่วมเพศก็เพราะความบาป (โรม 1:24-27) และท้ายที่สุดมันอยู่ที่ความต้องการของเขาเอง คนบางคนอาจเกิดมาโดยมีแนวโน้มที่จะเป็นผู้ที่เล่นรักร่วมเพศ เหมือนกับคนบางคนที่เกิดมาพร้อมกับมีแนวโน้มว่าจะเป็นคนก้าวร้าวรุนแรงหรือทำความบาปอื่น ๆ แต่นี่ไม่ใช่ข้ออ้างเพื่อที่จะให้เขาเลือกที่จะทำบาปโดยยอมจำนนต่อความปรารถนาที่เป็นความบาปของเขา หากคน ๆ หนึ่งเกิดมาโดยมีแนวโน้มที่จะเป็นคนที่มีความโกรธ/ฉุนเฉียวอย่างแรง มันถูกต้องไหมที่เขาจะยอมจำนนต่อความปรารถนานั้น? ไม่ถูกต้องแน่นอน! ก็เหมือนกันกับการเล่นรักร่วมเพศ

แต่พระคัมภีร์ไม่ได้บอกว่าการเล่นรักร่วมเพศเป็นความบาปที่ “ร้ายแรง” กว่าความบาปอย่างอื่น ความบาปทุกชนิดเป็นที่ขุ่นเคืองพระทัยของพระเจ้า การเล่นรักร่วมเพศเป็นเพียงหนึ่งในความบาปหลาย ๆ อย่างที่ข้อพระคัมภีร์ 1 โครินธ์ 6:9-10 กล่าวถึง ซึ่งจะทำให้คนทำไปไม่ถึงแผ่นดินของพระเจ้า ตามที่พระคัมภีร์มีบันทึกไว้พระเจ้าทรงให้อภัยคนเล่นรักร่วมเพศเหมือนกันกับ คนล่วงประเวณี คนถือรูปเคารพ คนผิดผัวเมียเขา ฆาตกร ฯลฯ พระเจ้าย้งทรงสัญญาไว้ด้วยว่าพระองค์จะประทานกำลังและชัยชนะเหนือความบาป, รวมถึงการเล่นรักร่วมเพศด้วย, ให้กับผู้ที่เชื่อในพระเยซูคริสต์สำหรับความรอดของเขา (1 โครินธ์ 6:11; 2 โครินธ์ 5:17)

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

พระคัมภีร์พูดเกี่ยวกับเรื่องการรักร่วมเพศว่าอย่างไร? การเล่นรักร่วมเพศเป็นความบาปหรือไม่?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries