settings icon
share icon
คำถาม

พระคัมภีร์พูดว่าอย่างไรเกี่ยวกับการหายโรค? มีการหายโรคในการเป็นเครื่องถวายบูชาลบบาปของพระคริสต์ไหม?

คำตอบ


ข้อพระคัมภีร์ในหนังสืออิสยาห์ 53:5 ซึ่งถูกยกมาอ้างถึงอีกครั้งหนึ่งในหนังสือ 1 เปโตร 2:24 เป็นข้อพระคัมภีร์หลักเกี่ยวกับการบำบัดรักษาที่ได้รับการเข้าใจผิดและใช้ผิดเสมอ ๆ “แต่ท่านถูกบาดเจ็บเพราะความทรยศของเราทั้งหลาย ท่านฟกช้ำเพราะความบาปผิดของเรา การตีสอนอันทำให้เราทั้งหลายสมบูรณ์นั้นตกแก่ท่าน ที่ท่านต้องฟกช้ำนั้นก็ให้เราหายดี” คำที่แปลว่า “หายดี” สามารถหมายถึงการหายดีทั้งฝ่ายวิญญาณและฝ่ายร่างกาย แต่จากบริบทของหนังสืออิสยาห์ 53 และ 1 เปโตร 2 ทำให้เราเห็นชัดเจนว่าพระคัมภีร์พูดถึงการหายดีฝ่ายวิญญาณ หนังสือ 1 เปโตร 2:24 กล่าวว่า “พระองค์เองได้ทรงรับแบกบาปของเราไว้ในพระกายของพระองค์ที่ต้นไม้นั้น เพื่อว่าเราทั้งหลายซึ่งตายจากบาปแล้ว และดำเนินชีวิตตามคลองธรรม ด้วยบาดแผลของพระองค์ ท่านทั้งหลายจึงได้รับการรักษาให้หาย” ข้อพระคัมภีร์ข้อนี้พูดถึงความบาปและความชอบธรรมไม่ใช่ความเจ็บป่วยและโรคภัยไข้เจ็บ ดังนั้นการ “หายดี” จึงเป็นการพูดถึงการได้รับอภัยบาปและได้รับความรอด ไม่ใช่การหายดีฝ่ายร่างกาย

พระคัมภีร์ไม่ได้โยงการหายดีฝ่ายร่างกายกับฝ่ายวิญญาณเข้าด้วยกันอย่างเจาะจง หลายครั้งผู้คนหายโรคเมื่อเขามีความเชื่อในพระคริสต์ – แต่มันไม่ได้เป็นเช่นนั้นเสมอไป บางครั้งมันเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าที่จะทรงรักษาแต่บางครั้งก็ไม่ใช่ อัครทูตยอห์นได้ให้มุมมองที่เหมาะสมไว้ว่า “และนี่คือความมั่นใจที่เรามีต่อพระองค์ คือถ้าเราทูลขอสิ่งใดที่เป็นพระประสงค์ของพระองค์ พระองค์ก็ทรงโปรดฟังเรา และถ้าเรารู้ว่า พระองค์ทรงโปรดฟังเรา เมื่อเราทูลขอสิ่งใดๆ เราก็รู้ว่าเราได้รับสิ่งที่เราทูลขอจากพระองค์นั้น” (1 ยอห์น 5:14-15) พระเจ้ายังคงสำแดงการอัศจรรย์อยู่ พระเจ้ายังคงทรงรักษาผู้คนอยู่ โรคภัยไข้เจ็บ, ความเจ็บปวด, และความตายยังคงเป็นความจริงในโลกนี้ นอกจากว่าพระเจ้าจะเสด็จกลับมาภายใน 50 ปีข้างหน้า เกือบทุกคนที่ยังมีชีวิตอยู่ในขณะนี้จะเสียชีวิตไปแล้ว และส่วนใหญ่ (รวมถึงคริสเตียนด้วย) ก็จะเสียชีวิตด้วยปัญหาฝ่ายร่างกาย (โรคภัย, ไข้เจ็บ, ความบาดเจ็บ) มันไม่ใช่น้ำพระทัยของพระเจ้าเสมอไป ที่จะรักษาเราฝ่ายร่างกาย

การหายดีอย่างบริบูรณ์ของเรารอคอยเราแล้วบนสวรรค์ บนสวรรค์จะไม่มีความเจ็บปวด, โรคภัย, ไข้เจ็บ, ความทุกข์ทรมาน หรือความตายอีกต่อไป (วิวรณ์บทที่ 21) เราควรหมกมุ่นอยู่สุขภาพทางร่างกายในโลกนี้ให้น้อยลง และหมกมุ่นอยู่กับสุขภาพฝ่ายวิญญาณของเราให้มากขึ้น (โรม 12:1-2) เพื่อที่เราจะได้ทำใจให้จดจ่ออยู่บนสวรรค์และไม่สนใจปัญหาฝ่ายร่างกายอีกต่อไป และเมื่อนั้นหนังสือวิวรณ์ 21:4 กล่าวว่า “พระเจ้าจะทรงเช็ดน้ำตาทุกๆหยดจากตาของเขา ความตายจะไม่มีอีกต่อไป ความคร่ำครวญ การร้องไห้ และการเจ็บปวดจะไม่มีอีกต่อไป เพราะยุคเดิมนั้นได้ผ่านพ้นไปแล้ว”

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

พระคัมภีร์พูดว่าอย่างไรเกี่ยวกับการหายโรค? มีการหายโรคในการเป็นเครื่องถวายบูชาลบบาปของพระคริสต์ไหม?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries