settings icon
share icon
คำถาม

ความกลมกลืนลงรอยกันของพระกิตติคุณคืออะไร?

คำตอบ


"ความกลมกลืนลงรอยกัน" ของพระกิตติคุณเป็นความสอดคล้องพ้องกันของพระกิตติคุณทั้งสี่ในพระคัมภีร์ พระกิตติคุณทั้งสี่ในพันธสัญญาใหม่เป็นเหมือนนักร้องในคณะประสานเสียงสี่เสียง พวกนักร้องแต่ละคนมีเสียงที่แตกต่างกันในการร้องเพลง ยังเสียงต่างๆรวมกันเพื่อให้ครบองค์เป็นเพลงที่ไพเราะ พระกิตติคุณทั้งสี่แต่ละฉบับให้คำพยานเรื่องพระเยซูจากมุมมองที่แตกต่างกันเล็กน้อย แต่ทุกเล่มทั้งหมดบอกเล่าเรื่องราวเดียวกัน ดังนั้น พวกมันทั้งหมดจึงมีความกลมกลืนลงรอยกันและกัน หนังสือเหล่านี้จัดแนวเรื่องราวพระกิตติคุณตามลำดับเวลาถูกเรียกว่ากลมกลืนลงรอยกัน และพระคัมภีร์บางฉบับรวมภาคอ้างอิงที่เรียกว่าความกลมกลืนลงรอยกันของพระกิตติคุณทำในสิ่งเดียวกัน

มัทธิว มาระโกและลูกา ถูกเรียกว่า พระกิตติคุณ "สรุป" เพราะพวกมันรวมเหตุการณ์เดียวกันมากมายจากพระประวัติของพระเยซู (คำว่าสรุปหมายถึง "มุมมองเดียวกัน") พระธรรมยอห์นแยกตัวมันเองต่างหาก เติมช่องว่างเรื่องราวที่เล่มอื่น ๆ เว้นว่างไว้ แต่ละฉบับของพระกิตติคุณเหล่านี้ถูกเขียนขึ้นสำหรับผู้อ่านที่แตกต่างกัน และเน้นแง่มุมที่แตกต่างกันเรื่องพันธกิจของพระเยซู พระกิตติคุณมัทธิวถูกเขียนเบื้องต้นสำหรับชาวยิว และมุ่งเน้นวิธีที่พระเยซูทรงทำให้คำทำนายเรื่องพระเมสสิยาห์ทรงเป็นกษัตริย์สำเร็จบริบูรณ์ พระกิตติคุณมาระโกถูกเขียนเบื้องต้นสำหรับคริสเตียนโรมันหรือต่างชาติ ดังนั้นมันรวมคำพยากรณ์พระคัมภีร์เดิมน้อย และอธิบายคำพูดและประเพณีของชาวยิวมากมาย เราเห็นภาพพระเยซูในพระกิตติคุณมาระโกว่าทรงเป็นพระเจ้าผู้ช่วยให้รอด พระกิตติคุณลูกาก็ถูกเขียนเบื้องต้นสำหรับบรรดาผู้เชื่อต่างชาติ ดังนั้นมันจึงอธิบายประเพณีของชาวยิวและเรียกชื่อเป็นภาษากรีก ท่านลูกาเริ่มต้นเขียนเล่าเรื่องราวลำดับพระประวัติของพระเยซู และประกาศว่าพระเยซูทรงเป็นบุตรมนุษย์ มุ่งเน้นความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ของพระองค์ พระกิตติคุณยอห์น เขียนเน้นว่าพระเยซูทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้า และรวมถึงการเปิดเผยของพระเยซูเกี่ยวกับพระองค์เองมากกว่าเล่มใด ๆ ของพระกิตติคุณเล่มอื่น นอกจากนี้ยังให้ภาพรายละเอียดมากขึ้นของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตของพระเยซู

บางคนมีความพยายามที่จะทำลายชื่อเสียงของพระคัมภีร์ โดยชี้ให้เห็นว่าเหมือนมีความไม่สอดคล้องกันในเรื่องเล่าของพระกิตติคุณ พวกเขาชี้ให้เห็นความแตกต่างในลำดับ ที่บอกเหตุการณ์เกิดขึ้นหรือรายละเอียดเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่อยู่ในเหตุการณ์เหล่านั้น เมื่อเรื่องราวในพระกิตติคุณทั้งสี่ถูกวางเคียงข้างกัน เราจะเห็นว่าหนังสือเหล่านี้ทั้งหมดไม่เป็นไปตามลำดับวันเวลาที่เข้มงวดเหมือนกัน นี้เป็นเพราะเรื่องราวมากถูกจัดอยู่ในลำดับเฉพาะที่ ซึ่งในเหตุการณ์ทั้งหลายถูกจัดกลุ่มตามหัวข้อที่คล้ายกัน วิธีลำดับเฉพาะที่นี้เป็นวิธีที่พวกเราส่วนใหญ่ดำเนินการสนทนาทุกวัน ความแตกต่างในรายละเอียดที่ไม่สำคัญ เช่นจำนวนของทูตสวรรค์ที่อุโมงค์เก็บพระศพของพระคริสต์ได้ตอบโดยยอมให้เนื้อหาพูดสนับสนุนตัวเอง

มัทธิว 28:5 “ทูตสวรรค์นั้นจึงกล่าวแก่หญิงนั้นว่า “อย่ากลัวเลย เรารู้แล้วว่า พวกเจ้าทั้งหลายมาหาพระเยซูซึ่งถูกตรึงไว้ที่กางเขน”

มาระโก 16:5 “ครั้นเขาเข้าไปในอุโมงค์แล้ว ได้เห็นหนุ่มคนหนึ่งนุ่งห่มผ้ายาวสีขาวนั่งอยู่ข้างขวา ผู้หญิงนั้นก็ตกตะลึง”

ลูกา 24:4 “เมื่อเขากำลังคิดฉงนด้วยเหตุการณ์นั้น ดูเถิด มีชายสองคนยืนอยู่ใกล้เขา เครื่องนุ่งห่มแพรวพราวจนพร่าตา”

ยอห์น 20:12 “และได้เห็นทูตสวรรค์สององค์สวมเสื้อขาวนั่งอยู่ ณ ที่ซึ่งเขาวางพระศพพระเยซู องค์หนึ่งอยู่เบื้องพระเศียร องค์หนึ่งอยู่เบื้องพระบาท” มัทธิวและมาระโกอ้างถึง "ทูตสวรรค์หนึ่งองค์"

ในขณะที่ลูกาและยอห์นอ้างถึงทูตสวรรค์สององค์ อย่างไรก็ตาม มัทธิวและมาระโกไม่เคยพูดว่ามีทูตสวรรค์หนึ่งองค์ "เท่านั้น"; พวกเขาเพียงแต่บอกว่ามีทูตสวรรค์องค์หนึ่งปรากฏอยู่ ความแตกต่างดังกล่าวจะช่วยเกื้อกูลกัน ไม่ใช่ขัดแย้งกัน ข้อมูลใหม่ ๆ อาจจะถูกเพิ่มเติมขึ้น แต่มันไม่เคยปฏิเสธความจริงของข้อมูลเดิม เช่นเดียวกับพระคัมภีร์ส่วนที่เหลือ พระกิตติคุณทั้งสี่ฉบับเป็นคำพยานสวยงามของการเปิดเผยของพระเจ้าต่อมนุษย์ ลองนึกภาพคนเก็บภาษี (มัทธิว) เด็กหนุ่มชาวยิวที่ไม่ได้รับการฝึกอบรมเป็นคนที่ไม่เอาจริง (มาระโก) นายแพทย์ชาวโรมัน (ลูกา) และชาวประมงชาวยิว (ยอห์น) ทั้งหมดที่เขียนเป็นพยานกลมกลืนของพระประวัติของพระเยซู. ไม่มีวิธีใด ถ้าปราศจากการเข้ามาช่วยแทรกของพระเจ้า ที่พวกเขาสามารถเขียนเรื่องราวเหล่านี้ได้อย่างถูกต้องน่าอัศจรรย์

2 ทิโมธี 3:16 “พระคัมภีร์ทุกตอนได้รับการดลใจจากพระเจ้า และ เป็นประโยชน์ในการสอน การตักเตือนว่ากล่าว การปรับปรุงแก้ไขคนให้ดี และการอบรมในทางธรรม”

ประวัติศาสตร์ คำพยากรณ์และรายละเอียดส่วนตัว ทั้งหมดทำงานร่วมกันเพื่อประกอบเป็นภาพที่ถูกต้องของพระเยซูคริสต์ได้อย่างสุดยอด-พระเมสสิยาห์ กษัตริย์ พระผู้รับใช้และพระบุตรของพระเจ้า
Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

ความกลมกลืนลงรอยกันของพระกิตติคุณคืออะไร?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries