settings icon
share icon
คำถาม

บาปที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคืออะไร?

คำตอบ


ไม่มีบาปใดที่ยิ่งใหญ่กว่าอีกบาปหนึ่งตามความรู้สึกที่เป็นนิรันดร์ บาปทั้งหมดนั้นแยกเราออกจากพระเจ้าและบาปทั้งหมดต้องมีการชดใช้ เช่นเดียวกันคือว่าไม่มี “บาปที่ยิ่งใหญ่ที่สุด” ในความเข้าใจทางด้านบาปที่ “ถึงตาย” และบาปที่ “ไม่หนักหนา” ตามที่คริสตจักรของโรมันคาทอลิกได้สอนไว้ บาปทั้งหมดนั้นเป็นบาปที่ “ถึงตาย” ซึ่งแม้กระทั่งบาปเดียวก็ทำให้ผู้กระทำความผิดนั้นสมควรแก่ความตายฝ่ายจิตวิญญาณและการแยกออกจากพระเจ้าชั่วนิรันดร์ ในเวลาเดียวกันพระคัมภีร์ยังได้กล่าวไว้ว่าในวันพิพากษานั้นบาปบางประการจะได้รับการลงโทษที่ยิ่งใหญ่กว่าบาปอื่นๆ (มัทธิว 11:22, 24, ลูกา 10:12, 14)

ในพระธรรมยอห์น 19:11 พระเยซูยังอ้างถึงบาปอย่างหนึ่งว่าเป็นบาปที่ “ยิ่งใหญ่กว่า” (แม้ว่าจะไม่ใช่ที่ “ยิ่งใหญ่ที่สุด” ก็ตาม) พระองค์ทรงตรัสกับปอนทิอัสปีลาตว่าผู้ที่ได้มอบพระองค์ให้แก่ปีลาตนั้นมีความผิดใน “บาปที่ยิ่งใหญ่กว่า” พระองค์หมายถึงความผิดของผู้ที่มอบพระองค์ให้ปีลาต ไม่ว่าจะเป็นยูดาสหรือคายาฟาสนั้นมีความผิดมากกว่าความผิดของปีลาตเนื่องจากการกระทำโดยเจตนาและเย็นชาในการมอบพระเยซูไว้หลังจากที่พวกเขาได้เห็นหลักฐานอันท่วมท้นเกี่ยวกับการอัศจรรย์และการเทศนาสั่งสอนของพระองค์ซึ่งหลักฐานทั้งหมดนั้นชี้ไปที่พระองค์อย่างชัดเจนในฐานะพระเมสสิยาห์และพระบุตรของพระเจ้า บาปนั้นยิ่งใหญ่กว่าบาปของผู้ที่เพิกเฉยพระองค์ สิ่งนี้สามารถบ่งบอกได้ว่าผู้ที่ได้รับความรู้เกี่ยวกับพระเยซูว่าเป็นพระบุตรของพระเจ้าและยังคงปฏิเสธพระองค์จะได้รับการลงโทษที่ยิ่งใหญ่กว่าผู้ที่เพิกเฉยต่อพระองค์คือ “ถ้าท่านตาบอดท่านก็คงจะไม่มีความผิดบาป แต่นี่ท่านอ้างว่าตัวเองมองเห็น บาปผิดของท่านจึงยังคงอยู่” (ยอห์น 9:41)

อย่างไรก็ตามกรณีเหล่านี้ไม่ได้พิสูจน์ว่าบาปใดบาปหนึ่งเป็น “บาปที่ยิ่งใหญ่ที่สุด” ของบาปทั้งหมด พระธรรมสุภาษิต 6:16-19 มีรายการของบาปเจ็ดอย่างที่พระเจ้าเกลียดและเป็นที่น่ารังเกียจสำหรับพระองค์คือ “ตาที่หยิ่งยโส ลิ้นที่โป้ปด มือที่เข่นฆ่าผู้บริสุทธิ์ จิตใจที่คิดการชั่วร้าย เท้าที่ปราดไปทำชั่ว พยานเท็จผู้กล่าวมุสา และคนที่ยุให้ญาติพี่น้องแตกแยกกัน” แต่ไม่มีบาปใดในบาปทั้งเจ็ดนี้ที่ระบุว่ายิ่งใหญ่กว่าบาปอื่นๆ และไม่มีบาปไหนที่ระบุว่าเป็นบาปที่ยิ่งใหญ่ที่สุด

แม้ว่าพระคัมภีร์จะไม่ได้กล่าวว่าบาปใดบาปหนึ่งนั้นยิ่งใหญ่ที่สุด แต่ก็ได้อ้างอิงถึงบาปที่ยกโทษให้ไม่ได้ซึ่งเป็นบาปแห่งการไม่เชื่อ ไม่มีการให้อภัยสำหรับผู้ที่ตายในการไม่เชื่อ พระคัมภีร์ให้ความชัดเจนว่าในความรักของพระองค์สำหรับมนุษย์ พระเจ้าทรงจัดเตรียมหนทางแห่งความรอดนิรันดร์คือพระเยซูคริสต์และการสิ้นพระชนม์ของพระองค์บนไม้กางเขนสำหรับ “...ทุกคนที่วางใจในพระบุตร” (ยอห์น 3:16) มีเพียงเงื่อนไขเดียวเท่านั้นที่จะไม่ได้รับการให้อภัยคือผู้ที่ปฏิเสธหนทางแห่งความรอด พระเยซูตรัสว่า “เราเป็นทางนั้น เป็นความจริง และเป็นชีวิต ไม่มีใครมาถึงพระบิดาได้นอกจากจะมาทางเรา” (ยอห์น 14:6) สิ่งนี้บอกอย่างชัดเจนว่าพระองค์และพระองค์เพียงผู้เดียวเท่านั้นเป็นเส้นทางที่นำไปสู่พระเจ้าและความรอด การปฏิเสธหนทางเดียวแห่งความรอดนั้นไม่สามารถให้อภัยได้และในแง่นั้นถือเป็นความบาปที่ยิ่งใหญ่ที่สุด

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

บาปที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคืออะไร?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries