settings icon
share icon
คำถาม

บัลลังก์พิพากษาสีขาวคืออะไร?

คำตอบ


เรื่องการพิพากษาที่บัลลังก์พิพากษาสีขาวอยู่ในหนังสือวิวรณ์ 20:11-15 และนี่เป็นการพิพากษาครั้งสุดท้ายก่อนที่ผู้ไม่เชื่อจะถูกส่งไปยังบึงไฟนรก (ที่ซึ่งมีการลงโทษนิรันดร์อันเป็นที่รู้จักกันดีในนามของนรก) เรารู้จากหนังสือวิวรณ์ 20:7-15 ว่าการพิพากษาครั้งนี้จะเกิดขึ้นหลังจากยุคพันปีและหลังจากที่ซาตาน, สัตว์ร้าย, และผู้เผยพระวจนะเทียมเท็จได้ถูกโยนลงไปยังบึงไฟนรก (วิวรณ์ 20:7-10) หนังสือที่ถูกเปิดออก (วิวรณ์ 20:12) คือหนังสือที่บันทึกการกระทำของทุก ๆ คนเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นการกระทำที่ดีหรือไม่ดีก็ตาม เพราะพระเจ้าทรงรู้ทุกอย่างที่เราพูด, ทำหรือแม้แต่คิด แล้วพระองค์จะทรงให้รางวัล หรือลงโทษแต่ละคนตามนั้น (สดุดี 28:4; สดุดี 62:12; โรม 2:6; วิวรณ์ 2:23; วิวรณ์ 18:6; วิวรณ์ 22:12)

และในเวลาเดียวกันหนังสืออีกเล่มหนึ่งก็จะถูกเปิดออกเช่นกัน หนังสือเล่มนี้คือ “หนังสือแห่งชีวิต” (วิวรณ์ 20:12) หนังสือเล่นนี้เองที่จะตัดสินว่าคน ๆ นั้นจะได้รับชีวิตนิรันดร์และจะได้อยู่กับพระเจ้าหรือจะได้รับการพิพากษานิรันดร์ในบึงไฟนรก แม้ว่าคริสเตียนทุกคนจะต้องรับผิดชอบต่อการกระทำของตนเอง แต่พวกเขาได้รับการให้อภัยในพระคริสต์แล้วและชื่อของพวกเขาก็ได้ถูกจดไว้ใน “หนังสือแห่งชีวิตตั้งแต่ตอนที่โลกถูกสร้างขึ้นมาแล้ว” (วิวรณ์ 17:8) เรารู้จากพระคัมภีร์อีกด้วยว่าในการพิพากษาครั้งนี้พระเยซูจะทรงพิพากษา “ผู้ที่ตายแล้วตามการกระทำของพวกเขา” (วิวรณ์ 20:12) และ “ทุกคน” ที่ไม่ได้ “มีชื่ออยู่ในหนังสือแห่งชีวิต” จะถูกโยนลงไปยังบึงไฟนรก (วิวรณ์ 20:15)

ความจริงที่ว่าจะมีการพิพากษาครั้งสุดท้ายสำหรับทุกคน ไม่ว่าเขาจะเป็นผู้เชื่อหรือไม่เชื่อก็ตาม ได้รับการยืนยันอย่างชัดเจนในข้อพระคัมภีร์หลายตอน วันหนึ่งทุก ๆ คนจะต้องไปยืนอยู่ต่อหน้าพระคริสต์และได้รับการพิพากษาในสิ่งที่เขาได้กระทำ แม้ว่าการพิพากษาที่บัลลังก์สีขาวเป็นเรื่องชัดเจนว่าเป็นการพิพากษาครั้งสุดท้ายของพระคริสต์ บรรดาคริสเตียนไม่เห็นด้วยว่ามันเกี่ยวข้องกับการพิพากษาอื่น ๆ ที่พระคัมภีร์กล่าวไว้อย่างไร และใครจะถูกพิพากษาบ้างที่บัลลังก์สีขาวนั้น

คริสเตียนหลายคนเชื่อว่าพระคัมภีร์เปิดเผยว่ามีการพิพากษาสามครั้งที่จะมาถึง การพิพากษาแรกคือการพิพากษา “แกะและแพะ” หรือ “การพิพากษาบรรดาประชาชาติ” ตามที่มีปรากฎอยู่ในหนังสือมัทธิว 25:31-36 พวกเขาเชื่อว่าการพิพากษานี้จะเกิดขึ้นหลังช่วงเวลาแห่งความทุกข์ยากลำบาก แต่ก่อนยุคพันปี และมันจะเป็นการตัดสินว่าใครจะได้เข้าไปสู่ยุคพันปีบ้าง การพิพากษาครั้งที่สองเป็นการพิพากษาการงานของผู้เชื่อ, ซึ่งบ่อยครั้งถูกเรียกว่า “บัลลังก์ (bema) พิพากษาของพระคริสต์” (2 โครินธ์ 5:10) ในตอนนั้นคริสเตียนทุกคนจะได้รับรางวัลมากหรือน้อยตามแต่ผลงานของแต่ละคนที่มีต่อพระเจ้า การพิพากษาครั้งที่สามคือการพิพากษาที่ “บัลลังก์สีขาว” เมื่อยุคพันปีสิ้นสุดลง (วิวรณ์ 20:11-15); การพิพากษาครั้งนี้เป็นการพิพากษาผู้ไม่เชื่อตามการกระทำของพวกเขาและเพื่อตัดสินให้พวกเขาได้รับโทษนิรันดร์ในบึงไฟนรก

คริสเตียนอีกส่วนหนึ่งเชื่อว่าการพิพากษาทั้งสามครั้งนี้ตามที่มีปรากฏอยู่ในหนังสือ มัทธิว 25:31-36; 2 โครินธ์ 5:10 และวิวรณ์ 20:11-15 เป็นการพูดถึงการพิพากษาในครั้งเดียวกัน คือการพิพากษาครั้งสุดท้าย ไม่ใช่สามครั้ง จะพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือ คนที่เชื่อว่ามีการพิพากษาครั้งเดียวเชื่อว่าการพิพากษาที่ “บัลลังก์สีขาว” ในหนังสือวิวรณ์ 20:11-15 จะเป็นเวลาที่ทั้งผู้เชื่อและไม่เชื่อถูกพิพากษา ผู้ที่มีชื่อของตนบันทึกไว้ใน “หนังสือแห่งชีวิต” จะถูกพิพากษาตามการกระทำของตนเองเพื่อตัดสินว่าเขาจะได้รับหรือไม่ได้รับรางวัลตามที่ควรจะได้ ส่วนผู้ที่ไม่มีชื่ออยู่ใน “หนังสือแห่งชีวิต” จะถูกพิพากษาตามการกระทำของตนเองเพื่อตัดสินว่าเขาควรจะได้รับโทษหนักหรือเบาแค่ไหนในบึงไฟนรก ผู้ที่เชื่อในมุมมองนี้เชื่อว่าข้อพระคัมภีร์มัทธิว 25:31-46 เป็นอีกข้อพระคัมภีร์หนึ่งที่บรรยายถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในระหว่างการพิพากษาที่ “บัลลังก์สีขาว” พวกเขาชี้ไปถึงความจริงที่ว่าผลของการพิพากษาครั้งนี้เหมือนกับผลของการการพิพากษาที่ “บัลลังก์สีขาว” ในหนังสือวิวรณ์ 20:11-15 “แกะทั้งหลาย” (ผู้เชื่อ) จะได้รับชีวิตนิรันดร์ ในขณะที่พวก “แพะ” (ผู้ไม่เชื่อ) จะถูกตัดสินให้ “ต้องโทษชั่วนิตย์นิรันดร์” (มัทธิว 25:46)

ไม่ว่าเราจะมีมุมมองเกี่ยวกับการพิพากษาที่ “บัลลังก์สีขาว” อย่างไร ที่สำคัญคือเราจะต้องไม่คลาดสายตาไปจากความจริงที่สำคัญสามประการเกี่ยวกับการพิพากษาที่จะมาถึงคือ 1) พระเยซูคริสต์คือผู้พิพากษา 2) ผู้ไม่เชื่อทุกคนจะต้องได้รับการพิพากษาโดยพระคริสต์ และจะต้องได้รับโทษตามการกระทำของเขา พระคัมภีร์บอกชัดเจนว่าผู้ไม่เชื่อกำลังส่ำสม “ในวันที่พระเจ้าทรงลงพระอาชญา ซึ่งพระองค์จะทรงสำแดงการพิพากษาลงโทษที่เที่ยงธรรมให้ประจักษ์” (โรม 2:5) และพระเจ้าจะ“ทรงประทานแก่ทุกคนตามควรแก่การกระทำของเขา” (โรม 2:6) 3) ผู้เชื่อทุกคนจะได้รับการพิพากษาโดยพระคริสต์ด้วยเช่นกัน แต่เนื่องจากความชอบธรรมของพระองค์ได้ถูกนำมาวางบนพวกเขาแล้วและชื่อของพวกเขาได้ถูกจดไว้ใน “หนังสือแห่งชีวิต” แล้ว พวกเขาจะได้รับรางวัลตามการกระทำของเขา หนังสือโรม 14:10-12 บอกไว้อย่างชัดเจนว่า “เราทุกคนต้องยืนอยู่หน้าบัลลังก์พิพากษาของพระเจ้า” และพวกเราแต่ละคนจะต้อง “รายงานเรื่องราวของตัวเองกับพระเจ้า”

พระคัมภีร์บอกไว้อย่างชัดเจนว่าวันหนึ่งทุกคน, ทั้งผู้เชื่อและไม่เชื่อ, จะต้องไปยืนจำเพาะพระเยซูเพื่อรับการพิพากษา แต่ข่าวดีสำหรับผู้เชื่อก็คือสำหรับเราการพิพากษาไม่ใช่การตัดสินว่าเราจะถูกส่งไปยังบึงไฟนรกหรือไม่ เพราะปัญหานั้นได้ถูกจัดการเรียบร้อยไปแล้วตั้งแต่ตอนที่เราเชื่อในพระกิตติคุณและได้กลายเป็น “บุตรของพระเจ้า” ผู้ที่ได้รับความรอดจริง ๆ ได้รับผลประโยชน์จากการแลกเปลี่ยนที่ยิ่งใหญ่ นั่นคือการเอาความบาปของเราไปให้กับพระคริสต์เพื่อแลกเอาความชอบธรรมของพระองค์มาใส่ไว้ในตัวเราแทน แต่ถึงแม้ว่าความชอบธรรมของเราจะมั่นคงอยู่ในพระคริสต์เราก็ยังจะต้อง “ทูลเรื่องราวของตัวเองต่อพระเจ้า” อยู่นั่นเอง (โรม 14:12) ดังนั้นเราควรพยายามทำทุกสิ่งเพื่อเป็นการถวายพระเกียรติแด่พระเจ้า (1 โครินธ์ 10:31)

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

บัลลังก์พิพากษาสีขาวคืออะไร?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries