settings icon
share icon
คำถาม

อะไรคือความหมายของการเป็นภรรยาที่เดินในทางของพระเจ้า

คำตอบ


ในการนิยามคำว่าภรรยาที่เดินในทางของพระเจ้า เราจะพิจารณาเป็นอย่างแรกถึงความหมายของวลีที่ว่าการเดินในทางของพระเจ้า ในพระธรรม 1 ทิโมธี 2:2 เปาโลใช้คำประเภท เดียวกันคือ "สันติ" "สงบ" และ "เป็นที่นับถือ" พระคัมภีร์กล่าวว่าพระวิญญาณผู้ทรงสถิตอยู่ในผู้เชื่อทุกคนทรงกระทำพระราชกิจในทางของพระเจ้าทั้งสิ่งซึ่งสามารถมองเห็นได้และไม่สามารถมองเห็นได้ซึ่งก็คือ "ความรัก ความยินดี สันติสุข ความอดทน ความกรุณา ความดี ความซื่อสัตย์ ความสุภาพอ่อนโยน การรู้จักบังคับตน" (กาลาเทีย 5:22-23) คำนิยามอย่างชัดเจนของการเดินในทางของพระเจ้าก็จะเป็น "การเป็นเหมือนพระคริสต์" การเดินในทางของพระเจ้านั้นเกี่ยวข้องกับความพยายามอย่างแท้จริงที่จะเลียนแบบพระคริสต์เพื่อที่จะเป็นเหมือนพระองค์ทั้งในความคิดและการกระทำตามที่อัครทูตเปาโลได้พยายามที่จะเป็น (1 โครินธ์ 11:1) ลักษณะนิสัยเหล่านี้ของการเดินในทางของพระเจ้านั้นสามารถใช้ได้กับผู้เชื่อทุกคน ไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิง นับว่าดีที่พระคัมภีร์ได้ให้คุณสมบัติที่เฉพาะเจาะจงหลายอย่างว่าผู้หญิงที่เดินในทางของพระเจ้าและโดยเฉพาะอย่างยิ่งภรรยาซึ่งเดินในทางของพระเจ้านั้นเป็นอย่างไร

ในพระธรรมสุภาษิตมีคำบรรยายภาพซึ่งได้เขียนไว้อย่างสวยงามเกี่ยวกับภรรยาที่เดินในทางของพระเจ้า คุณสมบัติที่ดีและน่าชื่นชมของภรรยาซึ่งเดินในทางของพระเจ้าไม่ได้เปลี่ยนไปเลยแม้ว่าจะผ่านมาหลายพันปี ภรรยาที่เดินในทางของพระเจ้าเป็นผู้ที่ไว้วางใจในสามีของเธออย่างเต็มที่ เขาไม่ต้องกังวลว่าเธอจะถูกล่อลวงโดยกลอุบายของผู้ชายคนอื่น ใช้บัตรเครดิตเกินควร หรือใช้เวลาตลอดทั้งวันไปกับการดูละครน้ำเน่า เขารู้ว่าเธอนั้นสง่างาม ฉลาด และอุทิศตัวเอง (สุภาษิต 31:11, 12, 25, 26) เขามั่นใจในการสนับสนุนและความรักอันบริสุทธิ์ของเธอเพราะเธอไม่อาฆาตแค้นและไม่ชอบจับผิด สามีของเธอเป็นที่นับหน้าถือตาที่ดีของชุมชน และภรรยาของเขาไม่เคยพูดถึงเขาในทางที่ไม่ดี ไม่เคยนินทาเกี่ยวกับเขาเลย ในทางตรงกันข้ามเธอยกชูเขาขึ้นและชมเชยเขาเสมอ เธอดูแลรักษาชีวิตครอบครัวอย่างละเอียดรอบคอบแล้วเธอเองก็เป็นที่น่าเคารพ (สุภาษิต 31:12, 21, 23)

ภรรยาที่เดินในทางของพระเจ้ามักใช้เวลาอยู่หน้ากระจกน้อยกว่าการแบ่งปันสิ่งของของเธอต่อคนยากจนและผู้ที่ขาดแคลนเพราะว่าเธอไม่เห็นแก่ตัวและมีใจเมตตากรุณา (สุภาษิต 31:20, 30) แต่เธอก็ไม่ได้ปล่อยปละละเลยตัวของเธอเอง ก็คือเธอดูแลรักษาร่างกายและจิตวิญญาณของเธอให้เข้มแข็งและมีสุขภาพดี แม้ว่าเธอจะทำงานหนักและมันกินเวลาหลายชั่วโมง เธอก็ไม่ได้ทรุดโทรมเพราะว่าเธอให้ความสนใจเกี่ยวกับสิ่งสวยงามที่ทำให้ตัวเธอเองและครอบครัวของเธอดูดี (สุภาษิต 31:17, 21, 22)

ตรงกันข้ามกับสิ่งที่หลายคนเชื่อว่ารูปแบบของคนในพระคัมภีร์ที่เป็นภรรยาซึ่งเดินในทางของพระเจ้าควรจะเป็น พระธรรมสุภาษิตบทที่ 31 เปิดเผยว่าเธอเป็นคนที่กล้าได้กล้าเสียและมีความพยายามอย่างสูง ภรรยาในพระธรรมสุภาษิตบทที่ 31 เป็นเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กหมายถึงว่าเธอผลิตและขายเครื่องแต่งกาย เธอทำการตัดสินใจเกี่ยวกับธุรกิจของเธอด้วยตัวเองและเธอตัดสินใจเพียงลำพังถึงสิ่งที่เธอจะทำกับรายได้ของเธอ (สุภาษิต 31:16, 24) สังเกตได้ว่าไม่ว่าอย่างไรก็ตามรายได้ของเธอนั้นก็ไม่ได้ตกไปยังรองเท้าหรือกระเป๋า แต่คือเพื่อซื้อสวนซึ่งเธอจะสามารถปลูกสวนองุ่นหรือบางสิ่งบางอย่างที่จะทำกำไรให้กับทั้งครอบครัว

ผ่านทุกความพยายาม การรับใช้ และการทำงานหนักของเธอภรรยาที่เดินในทางของพระเจ้านั้นยังคงรักษาความชื่นชมยินดีไว้ เธอสามารถแยกแยะทุกสิ่งที่เธอกำลังทำซึ่งได้รับผลประโยชน์ซึ่งกระตุ้นให้เธอตระหนักถึงความสมหวัง (สุภาษิต 31:18) ภรรยาที่เดินในทางของพระเจ้าจะไม่กังวลเกี่ยวกับสิ่งที่อาจจะมาในอนาคต เธอยิ้มให้กับอนาคตเพราะว่าเธอรู้ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าของเธอทรงควบคุมทุกสิ่งไว้ (สุภาษิต 31:25, 30) ข้อ 30 นั้นเป็นกุญแจสำคัญสำหรับทั้งบทเพราะว่าผู้หญิงไม่สามารถเป็นภรรยาที่เดินในทางของพระเจ้าได้หากปราศจากความยำเกรงองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นอันดับแรก เพราะว่าภรรยาซึ่งเดินในทางของพระเจ้านั้นติดตามพระเยซูและการที่เธออยู่ในพระองค์ก็นำมาซึ่งผลของการเดินในทางของพระเจ้าที่ปรากฏในชีวิตของเธอ (ดูยอห์น 15:4)

ท้ายที่สุดภรรยาที่เดินในทางของพระเจ้าควรยอมจำนนต่อสามีของเธอ (เอเฟซัส 5:22) อะไรเป็นลักษณะของภรรยาที่ยอมจำนน อาจไม่ใช่สิ่งที่คุณคิด พระคัมภีร์สอนว่าพระเยซูทรงยอมจำนนต่อพระบิดาของพระองค์ (ยอห์น 5:19) แต่พระเยซูยังทรงเท่าเทียมกับพระบิดา (ยอห์น 10:30) ดังนั้นภรรยาที่ยอมจำนนไม่ได้มีค่าน้อยลงในฐานะมนุษย์เลย ก็คือบทบาทของเธอไม่ได้สำคัญน้อยกว่าแต่บทบาทนั้นแตกต่างออกไป คริสเตียนรู้ว่าพระคริสต์ทรงเป็นพระเจ้าเทียบเท่ากับพระบิดา (และพระวิญญาณบริสุทธิ์) แต่บทบาทของแต่ละพระองค์นั้นแตกต่างกันในการไถ่บาป ในทำนองเดียวกันผู้ชายและผู้หญิงก็มีบทบาทของแต่ละคนที่ต่างกันออกไปในการแต่งงาน ดังนั้นการที่ภรรยายอมจำนนต่อสามีของเธอตามที่พระคริสต์ทรงยอมจำนนต่อพระบิดานั้นหมายถึงว่าเธออนุญาตอย่างเต็มใจให้สามีของเธอนั้นนำทาง พระเยซูทรงเสด็จไปที่กางเขนอย่างเต็มพระทัย แม้ว่าจะไม่ได้มีความไม่กังวลพระทัย (มัทธิว 26:39) พระคริสต์ทรงรู้ว่าวิธีการของพระบิดาดีที่สุด ภรรยาที่เดินในทางของพระเจ้าอาจเห็นว่าทางสำหรับการยอมจำนนนั้นเต็มไปด้วยความเจ็บปวดในบางครั้ง แต่การติดตามพระเจ้าจะมีผลคือรางวัลฝ่ายวิญญาณที่คงอยู่ชั่วนิรันดร์ (1 ทิโมธี 4:7-8)

พระคัมภีร์เปรียบเทียบการยอมจำนนต่อสามีของคนคนหนึ่งกับการยอมจำนนต่อพระเจ้า (เอเฟซัส 5:22) กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือถ้าภรรยาไม่สามารถยอมจำนนต่อสามีของเธอได้ มันอาจจะเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงการต่อสู้ดิ้นรนของเธอที่จะยอมจำนนต่อพระคริสต์ การยอมจำนนไม่ได้บอกเป็นนัยถึงความอ่อนแอก็คือว่าภรรยาที่ยอมจำนนนั้นไม่ได้ "ไม่ฉลาด" หรือ "ไม่สำคัญ" การยอมจำนนต้องใช้ความเข้มแข็ง ความมีเกียรติ และการอุทิศตนตามที่เราเรียนรู้จากผู้หญิงในพระธรรมสุภาษิตบทที่ 31

พระธรรมสุภาษิตบทที่ 31 นำเสนอแนวความคิดที่ว่าผู้หญิงคนหนึ่งสามารถเป็นภรรยาที่เดินในทางของพระเจ้าโดยปราศจากความสมบูรณ์แบบได้ (เรารู้ว่าความสมบูรณ์แบบของมนุษย์นั้นเป็นไปไม่ได้) แต่ในขณะที่ภรรยาซึ่งเติบโตอย่างใกล้ชิดมากขึ้นในความสัมพันธ์ของเธอกับพระคริสต์ เธอจะเติบโตในทางของพระเจ้ามากขึ้นในการแต่งงานของเธอ การเดินในทางของพระเจ้าบางครั้งก็ขัดแย้งกับสิ่งที่สังคมทางโลกกล่าวว่าผู้หญิงควรจะแสวงหา อย่างไรก็ตามในฐานะผู้หญิงของพระเจ้าสิ่งที่เราควรกังวลเป็นอันดับแรกต้องเป็นสิ่งที่พระเจ้าพอพระทัยเสมอEnglishกลับสู่หน้าภาษาไทย

คำถาม อะไรคือความหมายของการเป็นภรรยาที่เดินในทางของพระเจ้า
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries