settings icon
share icon
คำถาม

การถวายพระสิริแด่พระเจ้าหมายความว่าอย่างไร ?

คำตอบ


การถวาย “พระสิริ” แด่พระเจ้าหมายถึงการให้พระสิริแด่พระองค์ คำว่าพระสิรินั้นเกี่ยวข้องกับพระเจ้าในพระคัมภีร์พันธสัญญาเดิมที่มีแนวคิดในความยิ่งใหญ่ของความงดงาม ในพระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่คำว่า “พระสิริ” นั้นหมายถึง “ความสง่างาม การถวายเกียรติ การสรรเสริญและการนมัสการ” การนำทั้งสองมารวมกันทำให้เราพบว่าการถวายพระสิริแด่พระเจ้าหมายถึงการตระหนักถึงความยิ่งใหญ่ของพระองค์และถวายเกียรติแด่พระองค์โดยการสรรเสริญและนมัสการพระองค์ และมีเพียงพระองค์เท่านั้นที่สมควรได้รับการสรรเสริญ การถวายเกียรติและการนมัสการ พระสิริของพระเจ้านั้นเป็นส่วนสำคัญในพระลักษณะของพระองค์และเราถวายเกียรติแด่พระองค์ด้วยการรับรู้ถึงความสำคัญนั้น

คำถามที่มาถึงใจคือว่าถ้าพระเจ้ามีสง่าราศีทั้งหมดพระองค์อยู่แล้ว และพระองค์ก็ทรงมีอยู่จริงๆ ฉะนั้นเราจะ “ถวายพระสิริแก่พระองค์” อย่างไร เราจะถวายบางสิ่งบางอย่างที่เป็นของพระเจ้าตั้งแต่แรกให้พระองค์ได้อย่างไร คำเฉลยอยู่ใน 1 พงศาวดาร 16:28 – 29 คือ “โอ ตระกูลของชนชาติทั้งหลายเอ๋ย จงถวายแด่พระยาห์เวห์ จงถวายพระเกียรติและพระกำลังแด่พระยาห์เวห์ จงถวายพระเกียรติซึ่งควรแก่พระนามของพระองค์แด่พระยาห์เวห์ จงนำเครื่องบูชามาเข้าเฝ้าพระองค์ จงนมัสการพระยาห์เวห์ในความงดงามแห่งความบริสุทธิ์” ในข้อนี้เราเห็นการกระทำสองอย่างในส่วนของเราซึ่งทำให้เกิดการกระทำในการถวายพระสิริแด่พระเจ้า ประการแรกเรา “ถวาย” หรือให้พระสิริแด่พระองค์เพราะสิ่งนี้คู่ควรแก่พระองค์ พระธรรมอิสยาห์ 42:8 ยืนยันสิ่งนี้คือ “เราคือยาห์เวห์ นั่นเป็นนามของเรา เราไม่ให้สง่าราศีของเราแก่ผู้อื่น หรือให้คำที่สรรเสริญเราแก่รูปแกะสลัก” ประการที่สองเราต้อง “ถวายเครื่องบูชา” แด่พระเจ้าซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการนมัสการที่ถวายพระสิริแด่พระองค์ อะไรคือของถวายที่เรานำมาถวายพระเจ้าเพื่อถวายพระสิริแด่พระองค์

ของถวายที่เรานำมาถวายพระเจ้าในขณะที่เราเขามาต่อหน้าพระองค์ในสง่าราศีหรือความงามแห่งความบริสุทธิ์ของพระองค์นั้นรวมถึงการเห็นพ้องต้องกัน การเชื่อฟัง การยอมจำนนและการท่องจำพระลักษณะของพระองค์หรือการยกย่องพระองค์ การถวายพระสิริแด่พระเจ้าเริ่มต้นด้วยการเห็นด้วยกับทุกอย่างที่พระองค์ทรงตรัส โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับพระองค์เอง ในพระธรรมอิสยาห์ 42:5 พระเจ้าประกาศว่า “พระยาห์เวห์พระเจ้า ผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และทรงขึงมันไว้ ผู้ทรงแผ่แผ่นดินโลกและสิ่งที่บังเกิดออกมาจากโลก ผู้ประทานลมหายใจแก่ประชาชนบนโลก” เพราะว่าผู้ที่พระองค์ทรงเป็นคือความบริสุทธิ์ ความสมบูรณ์แบบและความจริง การประกาศและพระบัญญัติของพระองค์บริสุทธิ์ สมบูรณ์แบบและเป็นความจริง (สดุดี 19:7) แล้วเราถวายพระสิริแด่พระองค์โดยการฟังและเห็นด้วยกับสิ่งเหล่านี้ พระวจนะของพระเจ้าซึ่งเป็นพระคัมภีร์คือคำตรัสของพระองค์ถึงเรา คือทุกสิ่งทุกอย่างที่จำเป็นสำหรับการมีชีวิตในพระองค์ การฟังและเห็นด้วยกับพระองค์นั้นจะไม่ถวายเกียรติแด่พระองค์นอกเสียจากว่าเราจะยอมจำนนต่อพระองค์ด้วยเช่นกัน และทำตามพระบัญชาที่อยู่ในพระวจนะของพระองค์ “แต่ความรักมั่นคงของพระยาห์เวห์นั้นดำรงอยู่ ตั้งแต่นิรันดร์กาลถึงนิรันดร์กาลต่อผู้ที่ยำเกรงพระองค์ และความชอบธรรมของพระองค์ต่อหลานเหลน ต่อผู้ที่รักษาพันธสัญญาของพระองค์ และต่อผู้ที่ระลึกถึงข้อบังคับของพระองค์เพื่อจะทำตาม” (สดุดี 103:17 – 18) พระเยซูตรัสซ้ำถึงแนวความคิดที่ว่าการถวายพระสิริแด่พระเจ้าและการรักพระเจ้าเป็นสิ่งเดียวกันและเหมือนกัน ซึ่งระบุในยอห์น 14:15 คือ “ถ้าพวกท่านรักเราพวกท่านจะเชื่อฟังสิ่งที่เราบัญชา”

เราถวายพระสิริแด่พระเจ้าได้โดยการท่องพระลักษณะและการงานของพระองค์ ในการเทศนาครั้งสุดท้ายของสเทเฟนก่อนที่เขาจะถูกฆ่าตายเพราะความเชื่อของเขา เขาได้เล่าอีกครั้งถึงเรื่องราวของพระเจ้าที่จัดการกับชาวอิสราเอลตั้งแต่เมื่ออับราฮัมออกจากประเทศตามการเชื่อฟังพระบัญชาของพระเจ้าจนถึงการมาของพระคริสต์ “พระองค์ผู้ทรงชอบธรรม” ผู้ที่ชาวอิสราเอลหันหลังให้และประหารชีวิต เมื่อเรากล่าวถึงพระราชกิจของพระเจ้าในชีวิตเรา การที่พระองค์ทรงช่วยเราให้รอดพ้นจากความบาปและพระราชกิจที่ยอดเยี่ยมซึ่งพระองค์ทรงกระทำในหัวใจและความคิดของเราในทุกๆ วัน สิ่งเหล่านี้คือการที่เราถวายพระสิริแด่พระองค์ต่อหน้าผู้อื่น ถึงแม้ว่าผู้อื่นไม่ได้อยากที่จะฟังเราถวายพระสิริแด่พระเจ้าตลอดก็ตาม แต่พระองค์ทรงพอพระทัยในการกระทำนั้นของเรา ฝูงชนที่ได้ยินสเทเฟนเกลียดสิ่งที่เขากล่าว โดยการปิดหูของพวกเขาแล้วรีบเร่งที่จะเอาหินขว้างเขา “ส่วนสเทเฟนเต็มด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ ท่านเขม้นดูสวรรค์เห็นพระรัศมีของพระเจ้า และเห็นพระเยซูทรงยืนอยู่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระองค์” (กิจการ 7:55)

การถวายพระสิริแด่พระเจ้าคือการยกย่องพระลักษณะของพระองค์ ไม่ว่าจะเป็นความบริสุทธิ์ ความสัตย์ซื่อ พระเมตตา พระคุณ ความรัก ความสง่างาม การเป็นพระเจ้าสูงสุดและความสัพพัญญูรู้ ซึ่งนี้เป็นแค่เพียงไม่กี่อย่างที่จะกล่าวถึง โดยการท่องแล้วท่องอีกในใจของเราและบอกผู้อื่นถึงพระลักษณะเดียวสำหรับความรอดที่พระองค์เพียงผู้เดียวนั้นสามารถมอบให้ได้

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

การถวายพระสิริแด่พระเจ้าหมายความว่าอย่างไร ?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries