settings icon
share icon
คำถาม

ฉันจะทำตามน้ำพระทัยพระเจ้าได้อย่างไร?

คำตอบ


ในการ “ทำตามน้ำพระทัยพระเจ้า” นั้น เราต้องเข้าใจก่อนว่า.. อะไรเป็นสิ่งที่พระเจ้า “ ไม่ทรงพอพระทัย ” คำตอบก็คือ ความบาป “ ไม่มีสักคนเดียวที่ทำดี ไม่มีเลย” (สดุดี 14:3) เราได้กบฏต่อพระบัญญัติของพระองค์ “เราทุกคนได้เจิ่นไปเหมือนแกะ” (อิสยาห์ 53:6)

ข่าวร้ายก็คือ โทษของความบาปคือความตาย “...ชีวิตใดทำบาปก็จะตาย” (เอเสเคียล 18:4) ข่าวดีก็คือ พระเจ้าแห่งความรักทรงตามเรากลับมา และไถ่เราให้รอดจากบาป พระเยซูทรงประกาศถึงพระประสงค์ของพระองค์ว่า พระองค์มาเพื่อ “เที่ยวหาและช่วยผู้ที่หลงหายไปนั้นให้รอด” (ลูกา 19:10) และพระองค์ทรงประกาศว่าพันธกิจของพระองค์จะเสร็จสมบูรณ์เมื่อพระองค์สิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนด้วยคำพูดที่ว่า “สำเร็จแล้ว!” (ยอห์น 19:30)

การมีสายสัมพันธ์อย่างถูกต้องกับพระเจ้าเริ่มต้นด้วยการยอมรับในความบาปของคุณ แล้วเข้ามาสารภาพบาปอย่างถ่อมสุภาพกับพระเจ้า (อิสยาห์ 57:15) และตัดสินใจที่จะละทิ้งความบาปนั้น “...การยอมรับสัจจะของพระเจ้าด้วยปากก็นำไปสู่ความรอด” (โรม 10:10)

การกลับใจใหม่นั้นต้องมีความเชื่อด้วย โดยเฉพาะความเชื่อเรื่องการสละพระชนม์ของพระเยซู และการฟื้นขึ้นมาใหม่อย่างอัศจรรย์ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าพระองค์ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของคุณอย่างแท้จริง “คือว่าถ้าท่านจะรับด้วยปากของท่านว่า พระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า และเชื่อในจิตใจว่า พระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ให้เป็นขึ้นมาจากความตาย ท่านจะรอด” (โรม 10:9) มีข้อพระคัมภีร์หลายข้อที่กล่าวถึงความจำเป็นเรื่องของความเชื่อ เช่นใน พระธรรม ยอห์น 20:27; กิจการ 16:31; กาลาเทีย 2:16; 3:11, 26; เอเฟซัส 2:8

การทำตามน้ำพระทัยพระเจ้านั้น เป็นเรื่องของการตอบสนองต่อสิ่งที่พระเจ้าทรงทำให้คุณ พระองค์ทรงประทานพระผู้ช่วยให้รอด พระองค์ประทานเครื่องบูชาเพื่อรับความบาปผิดไปจากเรา (BB. ยอห์น 1:29) และพระองค์ทรงให้พันธสัญญาว่า “ทุกคนซึ่งได้ออกพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าจะรอด” (BB. กิจการ 2:21)

ภาพอันสวยงามที่บรรยายถึงเรื่องของการกลับใจและการยกโทษ เปรียบได้กับเรื่องบุตรชายที่หลงหายไปแล้วกลับใจใหม่ (พระธรรม ลูกา 15:11-32) บุตรคนเล็กนั้นได้ผลาญทรัพย์สมบัติที่พ่อให้มาด้วยความบาปที่น่าละอาย (ข้อ 13) และเมื่อเขาสำนึกผิดในสิ่งที่เขาทำไปลง เราก็ตัดสินใจกลับมาบ้าน (ข้อ 18) เขาคิดว่าเขาไม่สมควรจะเป็นลูกของพ่ออีกต่อไป (ข้อ 19) แต่เขาคิดผิด พ่อเขากลับรักลูกที่กลับใจใหม่มากยิ่งขึ้นกว่าเดิมเสียอีก (ข้อ 20) ทุกสิ่งที่ลูกทำลงไปได้รับการอภัยหมดทั้งสิ้น และเขาก็จัดงานเลี้ยงฉลองกันขึ้น (ข้อ 24) พระเจ้าทรงสัตย์ซื่อต่อพระสัญญาของพระองค์ รวมถึงพระสัญญาที่จะยกโทษให้ “พระเจ้าทรงอยู่ใกล้ผู้ที่จิตใจฟกช้ำ และทรงช่วยผู้ที่จิตใจสำนึกผิด” (สดุดี 34:18)

ถ้าคุณต้องการต้อนรับพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดของคุณ และต้องการบังเกิดใหม่ นี่คือตัวอย่างคำอธิษฐาน (ขอให้คุณจำไว้ว่า.. การกล่าวตามคำอธิษฐานหรือการอธิษฐานแบบใดๆก็ตาม ไม่ได้ช่วยให้คุณได้รับความรอด) มีเพียงความเชื่อและได้ไว้วางใจในพระเยซูคริสต์เท่านั้นที่ช่วยคุณให้ได้รับความรอดจากโทษของบาป คำอธิษฐานนี้เป็นวิธีการง่ายๆ ที่จะแสดงถึงความเชื่อของคุณที่จะมีในพระเจ้า และเป็นการขอบพระคุณพระองค์ที่ได้ทรงนำคุณให้พ้นจากอำนาจของบาป… “ ข้าแต่พระเจ้า ข้าพเจ้าได้กระทำผิดบาปต่อน้ำพระทัยที่ดีของพระองค์ และข้าพเจ้าสมควรจะได้รับการลงโทษนั้นๆ แต่พระเยซูคริสต์ได้ทรงยอมรับโทษบาปนั้นไปจากชีวิตของข้าพเจ้า เพื่อข้าพเจ้าจะได้รับการอภัยโทษ โดยผ่านทางความเชื่อในองค์พระคริสต์ ข้าพเจ้ายินดีหันหลังให้กับความบาปทั้งปวงของข้าพเจ้า และขอมอบความไว้วางใจให้กับพระองค์ในการนำชีวิตของข้าพเจ้าให้พ้นจากบาปทั้งปวงด้วย ขอขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระคุณอันยิ่งใหญ่และการให้อภัยจากพระองค์ ซึ่งเป็นของขวัญแห่งชีวิตนิรันดร์! ขออธิษฐานในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้า.. อาเมน!”

คุณได้ตัดสินใจเชื่อพระเจ้าเพราะสิ่งที่คุณได้อ่านพบจากที่นี่ใช่หรือไม่? ถ้าใช่.. กรุณาคลิกปุ่ม “ฉันได้รับพระคริสต์เข้ามาในชีวิตตั้งแต่วันนี้”

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

ฉันจะทำตามน้ำพระทัยพระเจ้าได้อย่างไร?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries