settings icon
share icon
คำถาม

สามารถกล่าวได้อย่างไรว่าเราจะมีชีวิตอยู่ตลอดนิรันดร์ในเมื่อเราก็ยังคงต้องตาย

คำตอบ


วลี “ประตูแห่งนรก” หรือ “ประตูแดนผู้ตาย” พบเพียงแค่ครั้งเดียวตลอดทั้งพระคัมภีร์คือ ในมัทธิว 16:18 ในตอนนี้พระเยซูกำลังอ้างอิงถึงการสร้างคริสตจักรของพระองค์คือ “ฝ่ายเราบอกท่านด้วยว่า ท่านคือเปโตร และบนศิลานี้เราจะสร้างคริสตจักรของเราไว้ และประตูแห่งนรกจะมีชัยต่อคริสตจักรนั้นก็หามิได้” (มัทธิว 16:18)

ในเวลานั้นพระเยซูยังไม่ได้ก่อตั้งคริสตจักรของพระองค์ อันที่จริงนี่เป็นตัวอย่างแรกของคำว่าคริสตจักรในพระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่ คำว่าคริสตจักร ตามที่พระเยซูได้ใช้นั้นมาจากคำว่า ekklasia ในภาษากรีก ซึ่งหมายถึง “การทรงเรียกออกมา” หรือ “การรวมกลุ่ม” กล่าวอีกนัยหนึ่งคือว่าคริสตจักรที่พระเยซูกำลังอ้างอิงถึงว่าเป็นคริสตจักรของพระองค์นั้นเป็นการรวมกลุ่มของผู้คนที่ได้ทรงเรียกออกมาจากโลกด้วยข่าวประเสริฐของพระคริสต์

นักวิชาการพระคัมภีร์โต้แย้งกันในเรื่องของความหมายที่แท้จริงของวลีที่ว่า “และประตูแห่งนรกจะมีชัยต่อคริสตจักรนั้นก็หามิได้” หนึ่งในตัวอย่างของการตีความหมายที่ดีกว่าของวลีนี้มีดังต่อไปนี้ ในยุคโบราณเมืองต่างๆ รายล้อมไปด้วยกำแพงที่มีประตู และในการต่อสู้นั้น ประตูของเมืองเหล่านี้มักจะเป็นที่แรกซึ่งถูกศัตรูเข้าจู่โจม ด้วยเหตุนี้การคุ้มกันเมืองจึงถูกกำหนดโดยกำลังและพลังของประตู

ดังนั้น “ประตูแห่งนรก” หรือ “ประตูแดนผู้ตาย” จึงหมายถึงพลังของพระที่ปกครองแดนผู้ตาย คำว่า “Hades” (แดนผู้ตาย) แรกเริ่มนั้นเป็นชื่อของพระที่ปกครองดูแลเขตแดนผู้ตายและมักจะถูกเรียกว่าเป็น “บ้านแห่งแดนผู้ตาย” โดยถูกกำหนดให้เป็นสถานที่ซึ่งทุกคนที่สิ้นชีวิตต้องตกลงไป โดยไม่คำนึงถึงหลักความประพฤติทางศีลธรรมของเขาว่าเป็นอย่างไร ในพระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่ แดนผู้ตายคือเขตแดนของคนตาย และพระธรรมตอนนี้ได้แสดงให้เห็นแล้วว่าแดนผู้ตายหรือนรกนั้นเป็นเมืองที่มีอานุภาพโดยมีประตูที่แสดงถึงพลังอำนาจของมัน

พระเยซูตรัสถึงการสิ้นพระชนม์ของพระองค์ที่ใกล้จะเข้ามาถึง แม้ว่าพระองค์จะทรงถูกตรึงที่กางเขนและถูกฝังไว้ แต่พระองค์จะทรงฟื้นคืนพระชนม์และจะทรงสร้างคริสตจักรของพระองค์ พระเยซูกำลังเน้นย้ำถึงข้อเท็จจริงที่ว่าอำนาจของความตายจะไม่สามารถยึดพระองค์ไว้ได้ ไม่เพียงแต่คริสตจักรจะได้รับการก่อตั้งขึ้นทั้งๆ ที่มีอานุภาพของแดนผู้ตายหรือนรก แต่คริสตจักรยังจะเจริญรุ่งเรืองขึ้นทั้งๆ ที่มีอำนาจเหล่านี้ คริสตจักรจะไม่มีวันล้มเหลวแม้ว่ารุ่นแล้วรุ่นเล่าจะยอมจำนนต่ออำนาจของการตายฝ่ายร่างกาย แต่กระนั้นรุ่นอื่นๆ ก็จะเกิดขึ้นเพื่อรักษาคริสตจักรให้คงอยู่ต่อไป และจะดำเนินต่อไปจนกระทั่งได้กระทำให้พันธกิจสำเร็จบนโลกตามที่พระเยซูได้บัญชาไว้คือ

“พระเยซูจึงเสด็จเข้ามาใกล้แล้วตรัสกับพวกเขาว่า “สิทธิอำนาจทั้งหมดในสวรรค์ก็ดี ในแผ่นดินโลกก็ดีทรงมอบไว้แก่เราแล้ว เพราะฉะนั้น ท่านทั้งหลายจงออกไปและนำชนทุกชาติมาเป็นสาวกของเรา จงบัพติศมาพวกเขาในพระนามของพระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์ และสอนพวกเขาให้ถือรักษาสิ่งสารพัดที่เราสั่งพวกท่านไว้ และนี่แน่ะ เราจะอยู่กับท่านทั้งหลายเสมอไป จนกว่าจะสิ้นยุค”” (มัทธิว 18:18-20)

สิ่งนี้ชัดเจนแล้วว่าพระเยซูได้ประกาศว่าความตายไม่มีอำนาจที่จะครอบงำประชากรของพระเจ้า ประตูของมันนั้นไม่ได้แข็งแรงพอที่จะเอาชนะและกักขังคริสตจักรของพระเจ้าได้ องค์พระผู้เป็นเจ้าได้เอาชนะความตาย (โรม 8:2, กิจการ 2:24) และเพราะว่า “ความตายไม่มีอำนาจเหนือพระองค์อีกต่อไป” (โรม 6:9) และมันก็ไม่ได้เป็นเจ้านายเหนือคนที่เป็นของพระองค์เช่นเดียวกัน

ซาตานมีอำนาจของความตายและมันใช้อำนาจนี้ในการพยายามทำลายคริสตจักรของพระองค์เสมอ แต่เรามีพระสัญญานี้จากพระเจ้าว่าคริสตจักรของพระองค์ซึ่งก็คือ “ผู้ที่ได้ทรงเรียกออกมา” จะมีอำนาจเหนือกว่าคือ “อีกไม่นานนักโลกก็จะไม่ได้เห็นเราอีกแต่พวกท่านจะเห็นเรา เพราะเรามีชีวิตอยู่ ท่านทั้งหลายก็จะมีชีวิตอยู่ด้วย” (ยอห์น 14:19)

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

สามารถกล่าวได้อย่างไรว่าเราจะมีชีวิตอยู่ตลอดนิรันดร์ในเมื่อเราก็ยังคงต้องตาย
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries