settings icon
share icon
คำถาม

บัญญัติฝ่ายจิตวิญญาณ 4 ประการมีอะไรบ้าง?

คำตอบ


บัญญัติฝ่ายจิตวิญญาณ 4 ประการ คือวิธีการแบ่งปันข่าวประเสริฐเรื่องความรอดที่เราได้รับมาโดยผ่านทางความเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์และเป็นวิธีการง่ายๆที่จะนำเสนอหัวข้อหลักเรื่องข่าวประเสริฐเป็น 4 ประการด้วยกันคือ.

บัญญัติประการแรกคือ “พระเจ้ารักคุณ และพระองค์ทรงมีแผนการอันวิเศษสำหรับชีวิตคุณ” BB. ยอห์น 3:16 เขียนไว้ว่า “เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกจนได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศ แต่มีชีวิตนิรันดร์” ใน พระธรรม ยอห์น 10:10 บอกถึงเหตุผลที่พระเยซูเสด็จมาในโลกนี้ “เราได้มาเพื่อเขาทั้งหลายจะได้ชีวิต และจะได้อย่างครบบริบูรณ์”..แล้วอะไรเป็นอุปสรรคกั้นขวางเราจากความรักของพระเจ้า?แล้ว อะไรเป็นสิ่งปิดกั้นเราจากชีวิตอันบริบูรณ์?

บัญญัติประการที่สองคือ “มนุษย์มีมลทินเพราะความบาป ดังนั้นมนุษย์จึงถูกแยกออกจากพระเจ้า เราจึงไม่สามารถทราบถึงแผนการอันวิเศษยิ่งของพระเจ้าซึ่งมีต่อชีวิตเราได้” ซึ่งใน พระธรรม โรม 3:23 ได้ยืนยันถึงคำกล่าวนี้ “เพราะว่าทุกคนทำบาป และเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้า” จาก พระธรรม โรม 6:23 ได้บอกถึงผลของความบาปไว้ว่า “เพราะว่าค่าจ้างของความบาปคือความตาย” พระเจ้าทรงสร้างเราเพื่อให้สามัคคีธรรมกับพระองค์ มนุษย์นำบาปมาสู่โลก ดังนั้นมนุษย์จึงถูกแยกจากพระเจ้า เราได้ทำลายสายสัมพันธ์ที่พระเจ้าทรงประสงค์ที่จะมีกับพวกเรา ..แล้ววิธีแก้ไขทำอย่างไร?

บัญญัติประการที่สามคือ “พระเยซูคริสต์ทรงเป็นเพียงทางเดียวเท่านั้นจากพระเจ้าที่จะชำระบาปเราได้” โดยทางพระเยซูคริสต์ บาปของเราจึงได้รับการอภัย และความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้าจะกลับมาคืนดีดังเดิม ใน พระธรรม โรม 5:8 ได้บอกเราว่า “แต่พระเจ้าทรงสำแดงความรักของพระองค์แก่เราทั้งหลาย คือขณะที่เรายังเป็นคนบาปอยู่นั้น พระคริสต์ได้ทรงสิ้นพระชนม์เพื่อเรา” ใน พระธรรม 1 โครินธ์ 15:3-4 ได้บอกเราถึงสิ่งที่เราจำเป็นต้องทราบและเชื่อ เพื่อจะได้รับความรอดว่า “...พระคริสต์ได้ทรงวายพระชนม์เพราะบาปของเราทั้งหลาย ตามที่เขียนไว้ในพระคัมภีร์ และทรงถูกฝังไว้ แล้ววันที่สาม พระองค์ทรงถูกชุบให้เป็นขึ้นใหม่ตามที่มีเขียนไว้ในพระคัมภีร์นั้น...” พระเยซูทรงประกาศด้วยพระองค์เองใน พระธรรม ยอห์น 14:6 ว่า พระองค์ทรงเป็นทางแห่งความรอดเพียงทางเดียว “เราเป็นทางนั้น เป็นความจริงและเป็นชีวิต ไม่มีผู้ใดมาถึงพระบิดาได้นอกจากจะมาทางเรา” ..ฉันจะได้รับความรอดซึ่งเป็นของประทานอันวิเศษนี้ได้อย่างไร?

บัญญัติประการที่สี่คือ “เราจะต้องเชื่อและไว้วางใจในองค์พระผู้ช่วยให้รอด เพื่อเราจะได้รับของประทานแห่งความรอด และได้ทราบถึงแผนการของพระเจ้าที่มีต่อชีวิตของเรา” ใน พระธรรม ยอห์น 1:12 ได้อธิบายเรื่องนี้แก่เราว่า “แต่ส่วนบรรดาผู้ที่ต้อนรับพระองค์ ผู้ที่เชื่อในพระนามของพระองค์ พระองค์ก็ทรงประทานสิทธิให้เป็นบุตรของพระเจ้า” ใน พระธรรม กิจการ 16:31 ได้กล่าวไว้อย่างชัดเจนว่า “จงเชื่อและวางใจในพระเยซูเจ้า และท่านจะรอดได้ทั้งครอบครัวของท่านด้วย!" เราได้รับความรอดโดยพระคุณ ผ่านทางความเชื่อ และในพระเยซูคริสต์เจ้าเท่านั้น ( เอเฟซัส 2:8-9)

ถ้าคุณต้องการต้อนรับพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดของคุณ นี่คือตัวอย่างคำอธิษฐาน (ขอให้คุณจำไว้ว่า.. การกล่าวตามคำอธิษฐานหรือการอธิษฐานแบบใดๆก็ตาม ไม่ได้ช่วยให้คุณได้รับความรอด)

มีเพียงความเชื่อและได้ไว้วางใจในพระเยซูคริสต์เท่านั้นที่ช่วยคุณให้ได้รับความรอดจากโทษของบาป คำอธิษฐานนี้เป็นวิธีการง่ายๆ ที่จะแสดงถึงความเชื่อของคุณที่จะมีในพระเจ้า และเป็นการขอบพระคุณพระองค์ที่ได้ทรงนำคุณให้พ้นจากอำนาจของบาป… “ ข้าแต่พระเจ้า ข้าพเจ้าได้กระทำผิดบาปต่อน้ำพระทัยที่ดีของพระองค์ และข้าพเจ้าสมควรจะได้รับการลงโทษนั้นๆ แต่พระเยซูคริสต์ได้ทรงยอมรับโทษบาปนั้นไปจากชีวิตของข้าพเจ้า เพื่อข้าพเจ้าจะได้รับการอภัยโทษ โดยผ่านทางความเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์ ข้าพเจ้ายินดีหันหลังให้กับความบาปทั้งปวงของข้าพเจ้า และขอมอบความไว้วางใจให้กับพระองค์ในการนำชีวิตของข้าพเจ้าให้พ้นจากบาปทั้งปวงด้วย ขอขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระคุณอันยิ่งใหญ่และการให้อภัยจากพระองค์ ซึ่งเป็นของขวัญแห่งชีวิตนิรันดร์! ขออธิษฐานในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้า .. อาเมน!”

คุณได้ตัดสินใจเชื่อพระเจ้าเพราะสิ่งที่คุณได้อ่านพบจากที่นี่ใช่หรือไม่? ถ้าใช่.. กรุณาคลิกปุ่ม “ฉันได้รับพระคริสต์เข้ามาในชีวิตตั้งแต่วันนี้”

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

บัญญัติฝ่ายจิตวิญญาณ 4 ประการมีอะไรบ้าง?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries