settings icon
share icon
คำถาม

อะไรคือข้อบกพร่องของทฤษฎีวิวัฒนาการ?

คำตอบ


คริสเตียนและผู้ที่ไม่ใช่คริสเตียนเป็นเหมือนกันคือมักจะมีคำถามว่าทฤษฎีวิวัฒนาการนั้นถูกต้องหรือไม่ ผู้ที่แสดงออกถึงความสงสัยเกี่ยวกับทฤษฎีนี้มักจะจัดว่าเป็นประเภทว่า "ไม่ใช่วิทยาศาสตร์" หรือ "ถอยหลังไป" โดยผู้ที่อ้างสิทธิ์ถึงก่อนมีทฤษฎีวิวัฒนาการ ในบางเวลาความเข้าใจซึ่งเป็นที่นิยมเกี่ยวกับทฤษฎีวิวัฒนาการดูเหมือนว่าได้รับการพิสูจน์เหนือทุกความสงสัยและไม่มีอุปสรรคทางวิทยาศาสตร์ที่เหลืออยู่สำหรับทฤษฎีนี้เลย ในความเป็นจริงแล้วมีข้อบกพร่องทางวิทยาศาสตร์อยู่บ้างในทฤษฎีนี้ที่ทำให้มีเหตุผลซึ่งน่าสงสัย เป็นที่ยอมรับกันว่าไม่มีคำถามใดในคำถามเหล่านี้ที่ได้รับการพิสูจน์ว่าผิดสำหรับทฤษฎีวิวัฒนาการ แต่มีการแสดงว่าทฤษฎีนี้มีหลักฐานน้อย

มีหลายๆ วิธีการที่ทฤษฎีวิวัฒนาการจะถูกวิพากวิจารณ์ในทางวิทยาศาสตร์ แต่ผู้ที่วิจารณ์ส่วนใหญ่จะเน้นย้ำในจุดที่เฉพาะเจาะจง มีตัวอย่างที่นับไม่ถ้วนของลักษณะทางพันธุกรรม ระบบนิเวศวิทยา สายสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการ เอ็นไซม์ที่เป็นตัวเรงปฏิกิริยาและข้อเท็จจริงอื่นๆ ซึ่งยากที่จะปรับให้ตรงกับทฤษฎีวิวัฒนาการ รายละเอียดของคำอธิบายสำหรับสิ่งเหล่านี้สามารถที่จะมีเทคนิคสูงและเกินขอบเขตของข้อสรุปเช่นนี้ ถ้าจะกล่าวโดยทั่วไปแล้วเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่จะกล่าวว่าวิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถที่จะให้คำตอบที่สอดคล้องกับวิธีการทำงานของทฤษฎีวิวัฒนาการในโมเลกุลของพันธุกรรมหรือแม้กระทั่งระดับทางนิเวศวิทยาในทางที่สอดคล้องและสนับสนุนซึ่งกันและกัน

ข้อพกพร่องอื่นๆ ของทฤษฎีวิวัฒนาการสามารถที่จะแยกออกเป็นสามด้านง่ายๆ หนึ่งคือความแตกต่างระหว่าง "ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงที่นำไปสู่การกำเนิดของสิ่งมีชีวิต" และ "การวิวัฒนาการแบบค่อยเป็นค่อยไป" สองคือปัญหาในการถ่ายทอด "วิวัฒนาการระดับจุลภาค" สู่ "วิวัฒนาการระดับมหภาค" สามคือวิธีการที่ทฤษฎีได้รับการสบประมาทว่าไม่เป็นวิทยาศาสตร์สำรับเหตุผลทางด้านปรัชญา

อย่างแรกคือมีความแตกต่างระหว่าง "ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงที่นำไปสู่การกำเนิดของสิ่งมีชีวิต" และ "การวิวัฒนาการแบบค่อยเป็นค่อยไป" มีความเป็นไปได้พื้นฐานอยู่สองอย่างสำหรับการที่ทฤษฎีทำให้เกิดความเป็นธรรมชาติ ข้อบกพร่องนี้ในทฤษฎีวิวัฒนาการเกิดขึ้นเพราะสองความคิดนี้มีความเฉพาะตัวร่วมกันและมีหลักฐานที่เป็นข้อเสนอแนะสำหรับทั้งสองความคิด การวิวัฒนาการแบบค่อยเป็นค่อยไปบ่งบอกเป็นนัยว่าสิ่งมีชีวิตมีประสบการณ์มีระดับการเปลี่ยนแปลงที่สัมพันธ์กันอย่างมั่นคงเป็นผลคือสิ่งที่เป็นการเปลี่ยนผ่านอย่าง "ราบรื่น" จากรูปร่างตั้งแต่แรกจนกระทั่งถึงรูปร่างต่อมา นี่เป็นการสันนิษฐานแรกที่ได้รับจากทฤษฎีวิวัฒนาการ ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงที่นำไปสู่การกำเนิดของสิ่งมีชีวิตในอีกด้านหนึ่งบ่งบอกเป็นนัยว่าระดับของการเปลี่ยนแปลงมีแรงจูงใจอย่างมากมาจากการเกิดขึ้นโดยบังเอิญของกลุ่มเฉพาะ ดังนั้นสิ่งมีชีวิตจะมีประสบการณ์ในความมั่นคงในระยะยาว "ขัดจังหวะ" โดยการเกิดขึ้นอย่างฉับพลันของวิวัฒนาการที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว

การวิวัฒนาการแบบค่อยเป็นค่อยไปเหมือนว่าจะมีความแตกต่างโดยบันทึกจากซากดึกดำบรรพ์ สิ่งมีชีวิตอยู่ดีๆ ก็เกิดขึ้นและแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในระยะเวลาที่ยาวนาน บันทึกจากซากดึกดำบรรพ์ได้ขยายมากขึ้นในศตวรรษที่ผ่านมาและยิ่งพบซากดึกดำบรรพ์มากเท่าไรก็ยิ่งเท่ากับว่าการวิวัฒนาการแบบค่อยเป็นค่อยไปถูกมองว่าไม่ได้รับการพิสูจน์มากเท่านั้น เป็นการโต้แย้งอย่างชัดเจนสำหรับการวิวัฒนาการแบบค่อยเป็นค่อยไปในบันทึกจากซากดึกดำบรรพ์ที่เตือนความจำถึงทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงที่นำไปสู่การกำเนิดของสิ่งมีชีวิต

บันทึกจากซากดึกดำบรรพ์อาจจะดูเหมือนว่าสนับสนุนทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงที่นำไปสู่การกำเนิดของสิ่งมีชีวิตแต่อีกครั้งหนึ่งมีปัญหาหลัก ข้อสมมุติฐานพื้นฐานของทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงที่นำไปสู่การกำเนิดของสิ่งมีชีวิตคือมีสิ่งมีชีวิตจำนวนน้อยที่มาจากสิ่งมีชีวิตที่เป็นประชากรเดียวกันจำนวนมากจะมีประสบการณ์ในการเปลี่ยนแปลงที่เป็นประโยชน์สองสามครั้งในเวลาเดียวกันทั้งหมด ในทันทีทันใดคนคนหนึ่งจะเห็นว่าสิ่งนี้เป็นไปไม่ได้เพียงใด จากนั้นสมาชิกจำนวนน้อยแยกออกจากประชากรหลักเพื่อที่ยีนใหม่ของพวกมันจะถูกส่งทอดต่อไปยังรุ่นต่อไป (เป็นอีกเหตุการณ์หนึ่งที่เป็นไปไม่ได้) โดยที่ได้รับความหลากหลายของชีวิตในวงกว้าง เหตุการณ์ที่น่ามหัศจรรย์แบบนี้น่าจะเกิดอยู่ตลอดเวลา

การศึกษาทางวิทยาศาสตร์ได้มีข้อสงสัยในประโยชน์ของทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงที่นำไปสู่การกำเนิดของสิ่งมีชีวิตเพื่อการเทียบเคียง โดยการแยกสมาชิกบางตัวจากประชากรกลุ่มใหญ่ซึ่งมีผลคือการผสมพันธุ์ในพวกเดียวกัน ผลคือความสามารถในการสืบพันธุ์ที่ลดลง ความผิดปกติของพันธุกรรมที่อันตรายและอื่นๆ สาระสำคัญคือเหตุการณ์ที่ต้องส่งเสริม "การอยู่รอดของผู้ที่เหมาะสม" จะทำลายสิ่งมีชีวิตแทน

ทั้งๆ ที่สิ่งที่บางคนกล่าวถึงทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงที่นำไปสู่การกำเนิดของสิ่งมีชีวิตไม่ใช่ฉบับที่สละสลวยกว่าการวิวัฒนาการแบบค่อยเป็นค่อยไป ทั้งสองนี้มีขอสันนิษฐานที่แตกต่างกันมากเกี่ยวกับกลไกเบื้องหลังทฤษฎีวิวัฒนาการและวิธีการที่กลไกปฏิบัติตัว ทั้งสองนั้นเป็นการอธิบายที่น่าพึงพอใจสำหรับการเกิดสิ่งมีชีวิตมากมายและมีความสมดุลเท่าที่เป็นอยู่และไม่มีตัวเลือกที่มีเหตุผลอื่นสำหรับการปฏิบัติของทฤษฎีวิวัฒนาการ

ข้อบกพร่องที่สองคือปัญหาของการยืดเวลาออกไปของ "วิวัฒนาการระดับจุลภาค" สู่ "วิวัฒนาการระดับมหภาค" การศึกษาในห้องปฏิบัติการได้แสดงว่าสิ่งมีชีวิตสามารถปรับตัวได้ ก็คือสิ่งมีชีวิตมีความสามารถที่จะเปลี่ยนส่วนประกอบของตัวเองได้เพื่อให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมที่อยู่มากขึ้น อย่างไรก็ตามการศึกษาเดียวกันนี้แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะไปได้ไกลและพวกสิ่งมีชีวิตจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงพื้นฐาน การเปลี่ยนแปลงเล็กๆ น้อยๆ นี้เรียกว่า "วิวัฒนาการระดับจุลภาค" วิวัฒนาการระดับจุลภาคสามารถมีผลในการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงมาก เช่นที่พบในสุนัข สุนัขทั้งหมดเป็นสายพันธุ์เดียวกันและคนคนหนึ่งสามารถเห็นว่ามีความแตกต่างมากเพียงใด แต่แม้กระทั่งการเพาะพันธุ์ที่มั่นใจมากที่สุดไม่สามารถที่จะเปลี่ยนสุนัขเป็นอย่างอื่นได้ มีข้อจำกัดคือว่าความใหญ่ เล็ก ฉลาด หรือมีขนยาวขนาดไหนที่สุนัขจะมีได้ผ่านทางการเพาะพันธุ์ จากการทดลองไม่มีเหตุผลที่เสนอว่าสายพันธุ์จะสามารถเปลี่ยนแปลงภายในข้อกำหนดทางพันธุกรรมได้และกลายเป็นอย่างอื่น

ทฤษฎีวิวัฒนาการในระยะยาวนั้นต้องการ "วิวัฒนาการระดับจุลภาค" ซึ่งอ้างถึงอัตราการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่โตเหล่านั้น วิวัฒนาการระดับจุลภาคทำให้หมาป่ากลายเป็นชินชิลล่าหรือสุนัขพันธุ์เกรทเดน วิวัฒนาการระดับจุลภาคจะทำให้ปลากลายเป็นวัวหรือเป็ด มีความแตกต่างอย่างใหญ่หลวงในอัตราและผลกระทบระหว่างวิวัฒนาการระดับจุลภาคและวิวัฒนาการระดับมหภาค

ข้อบกพร้องนี้ในทฤษฎีวิวัฒนาการคือว่าการทดลองนั้นไม่สนับสนุนความสามารถของการเปลี่ยนแปลงเล็กๆ น้อยๆ เพื่อที่จะเปลี่ยนสายพันธุ์หนึ่งให้กลายเป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งได้

สุดท้ายแล้วมีข้อบกพร่องที่เกี่ยวกับทฤษฎีวิวัฒนาการ นี่ไม่ใช่ข้อบกพร่องในทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์แน่นอนเป็นข้อผิดพลาดในวิธีการที่ทฤษฎีถูกสบประมาทสำหรับวัตถุประสงค์ที่ไม่ได้เป็นไปในทางวิทยาศาสตร์ ยังมีอยู่อย่างหลากหลาย คือหลากหลายคำถามเกี่ยวกับชีวิตของสิ่งมีชีวิตที่ทฤษฎีวิวัฒนาการยังไม่ได้ตอบ แต่มีบางคนที่พยายามจะเปลี่ยนแปลงทฤษฎีจากการอธิบายทางชีววิทยาเป็นการอภิปรัชญา ทุกครั้งที่มีคนกล้าวอ้างว่าทฤษฎีวิวัฒนาการเป็นที่ไม่ได้พิสูจน์ศาสนา ทางด้านฝ่ายวิญญาณหรือพระเจ้า พวกเขากำลังนำทฤษฎีไปนอกเหนือขีดจำกัดของมัน อย่างยุติธรรมหรือไม่ทฤษฎีวิวัฒนาการได้ถูกใช้เป็นเครื่องมือในการต่อต้านศาสนาโดยผู้ที่ปฏิเสธพระเจ้า

ทั้งหมดแล้วมีเหตุผลที่มั่นคงทางวิทยาศาสตร์มากมายที่จะมีคำถามกับทฤษฎีวิวัฒนาการ ข้อบกพร่องเหล่านี้อาจจะตอบข้อข้องใจด้วยวิทยาศาสตร์หรือพวกเขาอาจจะฆ่าทฤษฎีนี้ไปในที่สุดก็ได้ เราไม่รู้ว่าอันไหนจะเกิดขึ้นแต่เรารู้สิ่งนี้คือทฤษฎีวิวัฒนาการอยู่ห่างไกลจากความมั่นคงและความมีเหตุผลของผู้คนสามารถที่จะมีคำถามในทางวิทยาศาสตร์ได้

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

อะไรคือข้อบกพร่องของทฤษฎีวิวัฒนาการ?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries