settings icon
share icon
คำถาม

การที่พระเจ้าทรงเป็นพ่อสำหรับผู้ที่ไม่มีพ่อนั้นหมายความว่าอย่างไร

คำตอบ


พระธรรมสดุดี 68:5 กล่าวว่า “บิดาของลูกกำพร้าพ่อและผู้ปกป้องของหญิงม่าย คือองค์พระเจ้าในที่ประทับอันบริสุทธิ์ของพระองค์” จากทุกวิถีทางที่องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดจะเลือกสำหรับการมีความสัมพันธ์กับมนุษย์ พระองค์ทรงเลือกใช้ภาษาของครอบครัว พระองค์สามารถเลือกที่จะอธิบายว่าพระองค์เองทรงเป็นผู้บงการที่มีเมตตา เป็นเจ้านายที่ใจดี หรือเจ้าของบ้านที่ใจเย็น แต่ในทางกลับกันพระองค์กลับทรงเลือกคำว่าพ่อ

พระองค์ทรงนำเสนอว่าพระองค์เองเป็นพ่อเพราะว่าเราทุกคนรู้ว่าพ่อเป็นอย่างไรและทำอะไรบ้าง ถึงแม้ว่าเราอาจจะไม่มีพ่อในโลกนี้ที่ดูแลเราอย่างดี แต่เรามีความเข้าใจที่แท้จริงว่าพ่อที่ดีควรเป็นอย่างไร พระเจ้าทรงวางแผนความเข้าใจนี้ไว้ในหัวใจของเรา เราทุกคนมีความจำเป็นที่จะต้องได้รับความรัก การทะนุถนอม การปกป้อง และการเห็นคุณค่า ตามหลักการแล้วพ่อในโลกจะตอบสนองต่อความต้องการเหล่านั้น แต่แม้กระทั่งถ้าเขาไม่ทำ พระเจ้าก็จะทรงกระทำ พระเยซูทรงสอนผู้ที่ติดตามพระองค์ให้พูดคุยกับพระเจ้าเหมือนพระองค์ทรงเป็นพ่อ (ลูกา 11:12) ตลอดทั้งพระคัมภีร์พระเจ้าทรงอธิบายถึงความรักของพระองค์สำหรับเราว่าเป็นพ่อแม่ที่เอาใจใส่ (อิสยาห์ 49:15, ยอห์น 16:26-27, 2 โครินธ์ 6:18) แม้ว่าพระองค์จะทรงมีบุคลิกลักษณะของทั้งพ่อและแม่ (อิสยาห์ 66:13) พระองค์ก็เลือกคำที่เกี่ยวกับเพศชายเพราะว่าเป็นการแสดงถึงกำลัง การปกป้อง และการจัดเตรียม (สดุดี 54:5)

พระเจ้าทรงมีพื้นที่พิเศษในหัวใจของพระองค์สำหรับเด็กกำพร้าและผู้ที่ไม่มีพ่อ (เฉลยธรรมบัญญัติ 24:20, เยเรมีย์ 49:11, ยากอบ 1:27) พระธรรมสดุดี 27:10 กล่าวว่า “แม้บิดามารดาทอดทิ้งข้าพเจ้า องค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงรับข้าพเจ้าไว้” พระเจ้าทรงทราบว่าในหลายๆ ครั้งพ่อในโลกหายไปหรือไม่ได้ทำหน้าที่ของพวกเขา (เอเฟซัส 6:4) พระองค์จึงเสนอที่จะเติมเต็มบทบาทของพ่อ (ยอห์น 6:37, เฉลยธรรมบัญญัติ 1:31) พระองค์ทรงเชิญเราให้ร้องเรียกหาพระองค์เมื่อเรามีปัญหา (สดุดี 50:15) ให้โยนความกระวนกระวายทั้งหมดของเราไปที่พระองค์ (1 เปโตร 5:7) และชื่นชมยินดีในมิตรภาพของพระองค์ (1 โครินธ์ 1:9, สดุดี 116:1, 1 ยอห์น 5:14) พระองค์ทรงเป็นแบบอย่างของเราสำหรับบุคลิกลักษณะต่างๆ ที่พระองค์มีในใจเมื่อพระองค์ทรงสร้างความเป็นพ่อ แม้ว่าในหลายๆ ครั้งพ่อในโลกไม่ได้ดำเนินชีวิตในทางซึ่งดีที่สุด แต่พระเจ้าทรงสัญญาว่าในพระองค์จะไม่มีใครที่อยู่โดยไม่มีพ่อที่สมบูรณ์แบบ

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

การที่พระเจ้าทรงเป็นพ่อสำหรับผู้ที่ไม่มีพ่อนั้นหมายความว่าอย่างไร
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries