settings icon
share icon
คำถาม

อะไรควรเป็นความสำคัญลำดับแรกในครอบครัวของเรา?

คำตอบ


พระคัมภีร์ไม่ได้จัดวางลำดับทีละขั้นตอนสำหรับการจัดความสำคัญลำดับแรกของความสัมพันธ์ในครอบครัว อย่างไรก็ตาม เรายังสามารถมองดูในพระคัมภีร์ และหาหลักข้อเชื่อทั่วไปสำหรับการจัดความสำคัญลำดับแรกของความสัมพันธ์ในครอบครัวเรา เห็นชัดเจนว่าพระเจ้าทรงมาก่อนเป็นลำดับแรก:

เฉลยธรรมบัญญัติ 6:5 “พวกท่านจงรักพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน ด้วยสุดจิตสุดใจและสิ้นสุดกำลังของท่าน”

ทุกคนจงรักพระเจ้าของตนด้วยสุดจิตสุดใจและสิ้นสุดกำลัง ยกพระองค์เป็นลำดับแรกก่อนในชีวิต หากคุณแต่งงานแล้ว คู่สมรสของคุณมาเป็นลำดับต่อไป

ผู้ชายที่แต่งงานต้องรักภรรยาของตนเหมือนดังพระคริสต์ทรงรักคริสตจักร

เอเฟซัส 5:25” ฝ่ายสามีก็จงรักภรรยาของตน เหมือนอย่างที่พระคริสต์ทรงรักคริสตจักร และทรงประทานพระองค์เองเพื่อคริสตจักร”

พระคริสต์ทรงวางลำดับแรกไว้---หลังจากที่ทรงถวายพระเกียรติและเชื่อฟังพระบิดา---คือคริสตจักร นี่คือตัวอย่างที่สามีควรปฏิบัติ พระเจ้าทรงเป็นลำดับแรกก่อนแล้วต่อมาเป็นภรรยาของเขา ในลักษณะเดียวกันภรรยาจะต้องยอมเชื่อฟังสามีของตน "เหมือนที่กระทำต่อพระผู้เป็นเจ้า"

เอเฟซัส 5:22 “ฝ่ายภรรยา จงยอมฟังสามีของตน เหมือนยอมฟังองค์พระผู้เป็นเจ้า”

หลักความเชื่อคือว่าสามีของผู้หญิงคนหนึ่งเป็นที่สองรองจากพระเจ้าเท่านั้นในลำดับความสำคัญของเธอ ถ้าสามีและภรรยาเป็นลำดับที่สองรองจากพระเจ้าในการจัดลำดับความสำคัญของเรา และเนื่องจากสามีและภรรยาเป็นเนื้อเดียวกัน ก็เป็นเหตุผลที่ยืนยันว่ามาจากการความสัมพันธ์ในชีวิตสมรส --ลูก ๆ ควรอยู่ในลำดับความสำคัญถัดต่อไป

เอเฟซัส 5:31 “เพราะเหตุนี้ ผู้ชายจึงจะละบิดามารดาของตน ไปผูกพันอยู่กับภรรยา และเขาทั้งสองจะเป็นเนื้ออันเดียวกัน”

พ่อแม่ต้องเลี้ยงดูเด็กในแนวทางของพระเจ้า ผู้ที่จะเป็นรุ่นต่อไปของคนที่รักพระเจ้าด้วยสุดหัวใจ แสดงให้เห็นอีกครั้งว่าพระเจ้าทรงสำคัญเป็นลำดับแรก

สุภาษิต 22:6 “จงฝึกเด็กในทางที่เขาควรจะเดินไป และเมื่อเขาเป็นผู้ใหญ่แล้วเขาจะไม่พรากจากทางนั้น”

เอเฟซัส 6:4 “ฝ่ายท่านผู้เป็นบิดา อย่ายั่วบุตรของตนให้เกิดโทสะ แต่จงอบรมบุตรด้วยการสั่งสอน และการเตือนสติตามหลักขององค์พระผู้เป็นเจ้า”

ความสัมพันธ์ของเราทุกคนในครอบครัว ควรจะสะท้อนอย่างนั้น เฉลยธรรมบัญญัติสอนเราว่าจงให้เกียรติบิดามารดา เพื่อว่าเราจะมีชีวิตยืนนาน และสิ่งต่างๆจะไปดีมาดีในชีวิตเรา

เฉลยธรรมบัญญัติ 5:16 “จงให้เกียรติแก่บิดามารดาของ เจ้า ดังที่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าทรงบัญชาเจ้าไว้ เพื่อเจ้าจะมีชีวิตยืนนาน และเจ้าจะไปดีมาดีในแผ่นดินซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้า ของเจ้าประทานให้แก่เจ้า”

ไม่จำกัดอายุในการนำเราให้เชื่อว่าตราบใดที่พ่อแม่ของเรายังมีชีวิตอยู่ เราควรจะยกย่องให้เกียรติพวกเขา แน่นอน เมื่อเด็กเจริญเติบโตถึงวัยผู้ใหญ่ เขาไม่ต้องอยู่ในอาณัติพวกเขาอีกต่อไป ("เด็กๆ จงเชื่อฟังพ่อแม่ของคุณ ... ") แต่ไม่มีการจำกัดอายุที่จะเคารพให้เกียรติแก่พวกเขา เราสามารถสรุปได้จากตรงนี้ว่า พ่อแม่มีความสำคัญลำดับถัดต่อจากพระเจ้า คู่สมรสของเรา และลูกๆ ของเรา หลังจากพ่อแม่แล้วจึงมาถึงที่เหลือคือครอบครัวของเรา

1ทิโมธี 5:8 “ถ้าแม้ผู้ใดไม่เลี้ยงดูวงศ์ญาติของตน และโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนในบ้านเรือนของตน ผู้นั้นก็ได้ปฏิเสธพระศาสนาเสียแล้ว และชั่วยิ่งกว่าคนที่ไม่ได้เชื่อเสียอีก”

ถัดต่อมาจากครอบครัวก็เป็นลำดับความสำคัญของพี่น้องผู้เชื่อ โรมบทที่ 14 สอนเราว่าอย่าตัดสินหรือดูถูกพี่น้องของเราหรือทำอะไรที่จะทำให้พี่น้องคริสเตียน "สะดุด" หรือล้มลงฝ่ายจิตวิญญาณโรม 14:13 ดังนั้นเราอย่ากล่าวโทษกันและกันอีกเลย แต่จงตัดสินใจเสียดีกว่า ว่าจะไม่วางสิ่งซึ่งทำให้สะดุด หรือสิ่งกีดขวางทางของพี่น้อง ส่วนใหญ่ในหนังสือ 1 โครินธ์ เป็นคำสั่งสอนของเปาโล วิธีที่คริสตจักรควรอยู่ร่วมกันด้วยความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน รักซึ่งกันและกัน

คำแนะนำตักเตือนอื่น ๆ กล่าวถึงพี่น้องชายหญิงของเราในพระคริสต์

กาลาเทีย 5:13 “ดูก่อนพี่น้องทั้งหลาย ที่ทรงเรียกท่านก็เพื่อให้มีเสรีภาพ อย่าเอาเสรีภาพของท่านเป็นช่องทางที่จะปล่อยตัวไปตามเนื้อหนัง แต่จงรับใช้กันและกันด้วยความรักเถิด”

เอเฟซัส 4:32 “และท่านจงเมตตาต่อกัน มีใจเอ็นดูต่อกัน และอภัยโทษให้กัน เหมือนดังที่พระเจ้าได้ทรงโปรดอภัยโทษให้แก่ท่านในพระคริสต์นั้น”

1 เธสะโลนิกา 5:11 “เหตุฉะนั้นจงหนุนใจกันและต่างคนต่างจงก่อกันขึ้น ตามอย่างที่ท่านกำลังทำอยู่นั้น”

ฮีบรู10:24 “ และขอให้เราพิจารณาดูว่าจะทำอย่างไร จึงจะปลุกใจซึ่งกันและกันให้มีความรักและทำความดี”

ลำดับสุดท้ายคือชาวโลก ผู้ที่เราต้องประกาศพระกิตติคุณและนำเขามาเป็นสาวกของพระคริสต์

มัทธิว 28:19 “เหตุฉะนั้นเจ้าทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติ ให้เป็นสาวกของเรา ให้รับบัพติศมาในพระนามแห่งพระบิดา พระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์”

โดยสรุป เราจัดลำดับความสำคัญตามพระคัมภีร์คือ พระเจ้า คู่สมรส บุตร พ่อแม่ ครอบครัวเครือญาติ พี่น้องชายหญิงในพระคริสต์ และจากนั้นที่เหลือคือชาวโลก ในขณะที่บางครั้งเราต้องตัดสินใจที่จะมุ่งเฉพาะไปที่คนหนึ่งมากกว่าอีกคน เป้าหมายคือต้องไม่ละเลยความสัมพันธ์ของเรากับคนอื่นใดเลย ตามพระคัมภีร์สอน คือยอมให้พระเจ้าทรงประทานกำลังแก่เรา เพื่อเราจะสามารถรักษาสมดุลแห่งลำดับความสัมพันธ์ก่อนหลังของเรา ทั้งภายในและภายนอกครอบครัว Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

อะไรควรเป็นความสำคัญลำดับแรกในครอบครัวของเรา?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries