settings icon
share icon
คำถาม

การใช้เวลาแสวงหาพระเจ้าร่วมกันในครอบครัวนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญไหม

คำตอบ


การใช้เวลาแสวงหาพระเจ้าร่วมกันในครอบครัวเป็นสิ่งที่สำคัญมากในการขับเคลื่อนชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณของเราที่อยู่เหนือกว่ากำแพงคริสตจักรไปสู่ความเชื่อที่กระตือรือร้นและการเจริญเติบโต แต่การที่จะใช้เวลาแสวงหาพระเจ้าร่วมกันในครอบครัวนั้นหมายความว่าอย่างไร

การใช้เวลาแสวงหาพระเจ้าร่วมกันในครอบครัวเป็นช่วงเวลาที่ตั้งไว้สำหรับสามีภรรยาหรือพ่อแม่และลูกๆ นั่งลงอ่านพระคัมภีร์และอธิษฐานด้วยกัน เป็นช่วงเวลาที่ออกแบบมาเพื่อเสริมสร้างแต่ละคนและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นหนึ่งเดียวกันและทิศทางต่างๆ ภายในครอบครัว

การมีความตั้งใจเกี่ยวกับช่วงเวลาที่เราอุทิศให้กับพระเจ้าและพัฒนาวัฒนธรรมของครอบครัวโดยคำนึงถึงกิจวัตรนั้นถือเป็นสิ่งที่สำคัญ การใช้เวลาแสวงหาพระเจ้าร่วมกันในครอบครัวสามารถเริ่มต้นความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกับลูกๆ และขยายโอกาสในการอธิษฐานร่วมกับพวกเขาและอธิษฐานเผื่อพวกเขา ในขณะที่อาจจะต้องมีการสับเปลี่ยนวิธีการที่ครอบครัวใช้เวลาของพวกเขา การกำหนดเวลาสำหรับการแสวงหาพระเจ้าร่วมกันในครอบครัวสามารถได้รับผลตอบแทนชั่วนิรันดร์ในการเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณและในมรดกที่จะได้รับสำหรับครอบครัว

การจะมีช่วงเวลาแสวงหาพระเจ้าร่วมกันในครอบครัวอาจจะดูอึดอัดหรือเป็นอะไรที่เยอะเกินจะรับไหว นอกเสียจากว่าเราในฐานะพ่อแม่ได้สร้างวินัยในการเฝ้าเดี่ยวสำหรับชีวิตส่วนตัวของเราเองก่อน แต่ความปรารถนาในการเริ่มต้นการเฝ้าเดี่ยวส่วนตัวสามารถกลายเป็นแบบอย่างแก่ลูกๆ ของเราในขณะที่เราพยายามอย่างกระตือรือร้นในการมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่ คำมั่นสัญญาของเราเองในการอ่านพระคัมภีร์และในการอธิษฐานนั้นแสดงให้เห็นว่าเราในฐานะพ่อแม่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาฝ่ายจิตวิญญาณของเราเอง ถ้านั่นเป็นสิ่งที่เราจะเติบโตร่วมกับลูกๆ ของเรา แสดงว่าจะมีการเดินทางที่มหัศจรรย์รอเราอยู่ข้างหน้า ความโปร่งใสและความมุ่งมั่นนั้นเป็นกุญแจสำคัญ

เป้าหมายก็คือการเลี้ยงดูลูกๆ ผู้ซึ่งยังคงอุทิศตัวให้แก่พระเจ้าเมื่อพวกเขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่แล้ว ความปรารถนาของเราคือการเลี้ยงดูลูกๆ ผู้ซึ่งใช้การอธิษฐาน พระคำของพระเจ้า และแก่นแท้ที่มั่นคงแข็งแรงของครอบครัว เพื่อน รวมถึงชุมชนคริสตจักรเพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจของพวกเขา เป้าหมายในชีวิตของพวกเขา และความสัมพันธ์ของพวกเขา

พระเจ้าทรงแนะนำชนชาติอิสราเอลว่า “และจงให้ถ้อยคำเหล่านี้ที่ข้าพเจ้าบัญชาท่านในวันนี้อยู่ในใจของท่าน และท่านจงสอนถ้อยคำเหล่านั้นแก่บุตรหลานของท่าน และจงพูดถึงถ้อยคำเหล่านั้นเมื่อท่านนั่งอยู่ในบ้าน เดินอยู่ตามทาง นอนลงหรือลุกขึ้น” (เฉลยธรรมบัญญัติ 6:6-7) พระธรรมเอเฟซัส 6:4 ได้บอกกับคริสเตียนว่า “ส่วนท่านทั้งหลายที่เป็นบิดา อย่ายั่วบุตรของท่านให้เกิดโทสะ แต่จงเลี้ยงดูพวกเขาด้วยการสั่งสอนและการเตือนสติตามหลักขององค์พระผู้เป็นเจ้า” เห็นได้ชัดเจนว่าพ่อแม่ต้องสอนลูกๆ ของพวกเขาเกี่ยวกับพระเจ้าและทางของพระองค์ การมีส่วนร่วมกับพระเจ้าด้วยกันเป็นครอบครัวผ่านทางการอธิษฐานและการอ่านพระคัมภีร์เป็นสิ่งที่ดีซึ่งจะสอนเรื่องของพระเจ้า ในการใช้เวลาแสวงหาพระเจ้าร่วมกันในครอบครัวเราไม่ได้เพียงแค่แนะนำลูกๆ ของเราแต่เรายังเป็นแบบอย่างด้านการประพฤติที่สนับสนุนด้านการเติบโตทางฝ่ายจิตวิญญาณ หลายครั้งในการสอนลูกๆ เราก็ค้นพบว่าตัวเราเองได้รับการท้าทายในด้านความเชื่อ การใช้เวลาแสวงหาพระเจ้าร่วมกันในครอบครัวเป็นสิ่งที่ดีสำหรับการเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณของทุกคนในครอบครัว

ในการใช้เวลาแสวงหาพระเจ้าร่วมกันในครอบครัว ให้เรามุ่งเน้นไปที่การพัฒนาบุคลิกลักษณะ ให้ใช้ตอนของพระคัมภีร์ที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ครอบครัวหรือความจำเป็นของครอบครัว สิ่งนี้จะทำให้ลูกๆ เข้าใจว่าพระคัมภีร์นั้นสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันในศตวรรษที่ 21 ได้ โดยยังเป็นการช่วยให้พวกเขารู้ว่าพระเจ้าเป็นพระบิดาที่ทรงห่วงใยและทรงเป็นพระบิดาที่น่ารักผู้ซึ่งมีความปรารถนาที่จะมีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับพวกเขาและพระองค์อยู่ที่นั่นทรงประทานสติปัญญาและการทรงนำสำหรับชีวิตของพวกเขา

ในขณะที่ลูกๆ อายุมากขึ้น มันช่วยเชื่อมโยงหลักข้อเชื่อและศาสนศาสตร์ให้เข้ากับผลลัพธ์ในชีวิต ในการเปรียบเทียบกับระบบความเชื่ออื่นๆ ก็ช่วยให้พวกเขาได้พัฒนาทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ที่พวกเขาจำเป็นต้องมีในขณะที่ตัวพวกเขาเองและความเชื่อของพวกเขาเติบโตอย่างเต็มที่

นอกเหนือจากการตั้งเวลาให้เป็นกิจวัตรสำหรับการใช้เวลาแสวงหาพระเจ้าร่วมกันในครอบครัว ให้คอยเฝ้าดูช่วงเวลาที่สามารถสอนได้ซึ่งพระเจ้ามอบให้ ช่วงเวลาเหล่านี้เป็นช่วงเวลาที่หายาก ล้ำค่าและไม่ได้อยู่ภายใต้ตารางเวลา ในเวลาที่ลูกคุณถามคำถามหรือตั้งขอสังเกตเป็นโอกาสดีที่จะแบ่งปันความรักและความห่วงใยของพระเจ้าที่มีต่อเขา คุณอาจจะไม่ได้มีคำตอบทั้งหมดในช่วงเวลาใดโดยเฉพาะ แต่คุณสามารถทำให้ลูกของคุณรู้ว่ามีคนได้ยินเขา คำถามของเขาสำคัญ และคุณจะสำรวจหัวข้อนี้ร่วมกัน สิ่งนี้เปิดประตูไปยังการสนทนาแล้วก็กลายเป็นการแสดงออกโดยเป็นธรรมชาติอย่างแท้จริงของการทรงเรียกที่เราได้รับในเอเฟซัส 6:4

การใช้เวลาแสวงหาพระเจ้าร่วมกันในครอบครัวนั้นยังเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางอันมหัศจรรย์ร่วมกันกับพระเจ้า สิ่งนี้สามารถที่จะปลูกฝังบรรยากาศที่อนุญาตให้ลูกๆ เจริญเติบโต โดยเฉพาะเมื่อได้เข้าไปมีส่วนในการสนับสนุนและการอบรมเลี้ยงดูจากชุมชนแห่งความเชื่อที่ใหญ่มากขึ้น

การใช้เวลาแสวงหาพระเจ้าร่วมกันในครอบครัวเป็นกุญแจสำคัญที่นำไปยังการอวยพรในยากอบ 1:25 คือ “ส่วนผู้ที่ [รวมถึงครอบครัวทั้งหลาย] พินิจดูบทบัญญัติอันสมบูรณ์ซึ่งให้เสรีภาพและทำสิ่งนี้ต่อไปโดยไม่ลืมสิ่งที่เขาได้ยิน แต่ปฏิบัติตาม เขาก็จะได้รับพรในสิ่งที่ตนทำ” (เน้นเพิ่มเติมโดยผู้เขียน)

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

การใช้เวลาแสวงหาพระเจ้าร่วมกันในครอบครัวนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญไหม
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries