settings icon
share icon
คำถาม

มีสิ่งที่เรียกว่าคนที่เคยเป็นคริสเตียนอยู่หรือไม่?

คำตอบ


นี่คือคำถามของสิ่งที่มีความกระจ่างและเป็นคำตอบทางพระคัมภีร์ที่ชัดเจนอย่างแน่นอน พระธรรม 1 ยอห์น 2:19 ยืนยันว่า "พวกเขาออกไปจากพวกเรา แต่ที่จริงแล้วเขาไม่ใช่พวกเรา เพราะถ้าใช่เขาก็คงอยู่กับเราต่อไป แต่การที่เขาจากไปแสดงว่าในพวกเขาไม่มีสักคนเดียวที่เป็นพวกเรา" พระคัมภีร์ข้อนี้ทำให้ชัดเจนอย่างมากว่าไม่ได้มีคนที่เคยเป็นคริสเตียนมาก่อน ถ้าผู้นั้นเป็นคริสเตียนที่แท้จริง เขาหรือเธอจะไม่มีทางจะแยกออกจากความเชื่อคือ "เพราะถ้าใช่เขาก็คงอยู่กับเราต่อไป" ถ้าคนคนหนึ่งอ้างว่าเป็นคริสเตียนที่ปฏิเสธความเชื่อ เขาหรือเธอก็ไม่ใช่คริสเตียนที่แท้จริง "พวกเขาออกไปจากพวกเรา แต่ที่จริงแล้วเขาไม่ใช่พวกเรา การที่เขาจากไปแสดงว่าในพวกเขาไม่มีสักคนเดียวที่เป็นพวกเรา" ไม่ ไม่มีอย่างแน่นอนที่บางคนจะเคยเป็นคริสเตียนมาก่อน

เป็นสิ่งสำคัญที่จะแยกแยะคริสเตียนที่แท้จริงและคริสเตียนซึ่งเป็น "เพียงแค่ชื่อ" คริสเตียนที่แท้จริงคือผู้ที่เชื่ออย่างเต็มล้นในพระเยซูคริสต์เพียงผู้เดียวสำหรับความรอด คริสเตียนที่แท้จริงคือผู้ที่เข้าใจสิ่งที่พระคัมภีร์กล่าวเกี่ยวกับความบาป โทษของความบาป การที่พระเยซูคือใคร สิ่งที่พระเยซูทรงทำเพื่อเราและสิ่งนั้นเป็นการเตรียมอย่างไรสำหรับการอภัยบาป คริสเตียนที่แท้จริงคือผู้ที่ยอมรับพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเขาและรับการสร้างใหม่ (2 โครินธ์ 5:17) และเป็นการเปลี่ยนแปลงในพระลักษณะของพระคริสต์อย่างเป็นขั้นตอน คริสเตียนที่แท้จริงคือผู้ที่รักษาความเป็นคริสเตียนไว้ด้วยฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ (เอเฟซัส 4:13, 30;2 2 โครินธ์ 1:22) คริสเตียนที่แท้จริงนี้ไม่สามารถกลายเป็นคนที่เคยเป็นคริสเตียนมาก่อนได้ ไม่มีใครซึ่งเชื่ออย่างแท้จริงและเต็มเปี่ยมในพระคริสต์ว่าเป็นพระผู้ช่วยให้รอดที่จะเคยปฏิเสธพระองค์ได้ ไม่มีใครที่รับรู้อย่างแท้จริงเกี่ยวกับความชั่วร้ายของบาป ความน่ากลัวของผลตอบแทนของบาป ความรักของพระคริสต์และพระคุณรวมถึงพระเมตตาของพระเจ้าที่จะหันกลับจากความเชื่อของคริสเตียน

มีคนมากมายในโลกนี้ที่อ้างว่าเป็นคริสเตียนแต่ไม่ได้เป็น การเป็นคริสเตียนไม่ได้หมายความว่าการเป็นคนสัญชาติใดสัญชาติหนึ่งหรือการมีสีผิวที่พิเศษ การเป็นคริสเตียนไม่ได้หมายถึงการยอมรับว่าพระเยซูเคยเป็นอาจารย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดหรือแม้กระทั่งการแสวงหาที่จะติดตามการสอนของพระองค์ การเป็นคริสเตียนหมายถึงการเป็นตัวแทนของพระคริสต์และเป็นผู้ติดตามหรือผู้รับใช้ของพระคริสต์ มีผู้คนที่มีความสัมพันธ์กับคริสตจักรของ "คริสเตียน" อยู่บ้างและต่อมาก็ละทิ้งความสัมพันธ์นั้น มีคนที่เคย "ชิม" และเคย "ลอง" พระคริสต์โดยปราศจากการยอมรับตามความจริงว่าพระองค์ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอด แต่อย่างไรก็ตามไม่มีสิ่งที่เรียกว่าคนที่เคยเป็นคริสเตียน คริสเตียนที่แท้จริงไม่มีทางที่จะและไม่สามารถที่จะปฏิเสธความเชื่อ ผู้ใดที่อ้างว่าเป็นคริสเตียนแต่ปฏิเสธความเชื่อของคริสเตียนในเวลาต่อมาก็ไม่มีทางเป็นคริสเตียนที่แท้จริง

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

มีสิ่งที่เรียกว่าคนที่เคยเป็นคริสเตียนอยู่หรือไม่?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries