settings icon
share icon
คำถาม

ความเชื่อแบบอีแวนเจลิคัลคืออะไร?

คำตอบ


ความเชื่อแบบอีแวนเจลิคัลเป็นคำที่ค่อนข้างกว้างที่ใช้เพื่ออธิบายขบวนการภายในนิกายโปรเตสแตนต์มีลักษณะที่เน้นการมีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับพระเยซูคริสต์ ความสัมพันธ์นี้เริ่มต้นเมื่อบุคคลหนึ่งได้รับการให้อภัยจากพระคริสต์และได้รับการบังเกิดใหม่ทางจิตวิญญาณ ผู้ที่อ้างถึงความเชื่อนี้เรียกว่าชาวอีวานเจลิคัล

คำว่า Evangelicalism มาจากคำภาษากรีกคือ euangelion ซึ่งแปลว่า "ข่าวดี" และ euangelizomai ซึ่งหมายถึง "การประกาศข่าวดี" ข่าวดีนี้ก็คือ "พระคริสต์ทรงวายพระชนม์เพราะบาปของเราตามที่เขียนไว้ในพระคัมภีร์ ทรงถูกฝังไว้และในวันที่สามพระเจ้าทรงให้พระองค์เป็นขึ้นจากตายตามที่พระคัมภีร์ระบุไว้และทรงปรากฎแก่เปโตร จากนั้นปรากฎแก่อัครทูตทั้งสิบสองคน" (1 โครินธ์ 15: 3-5) ข่าวดีนี้ซึ่งเป็นข่าวประเสริฐของพระคริสต์และและการเทศนานั้นเป็นพื้นฐานของความเชื่อแบบอีวานเจลิคัล

รากเหง้าของความเชื่อแบบอีวานเจลิคัลนั้นต้องย้อนกลับไปที่การปฏิรูปนิกายโปรเตสแตนส์ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่พระคัมภีร์ได้รับการเผยแพร่สู่มวลชน ก่อนหน้านี้ความจริงในพระคัมภีร์ที่ถูกละเลยได้มีการค้นพบอีกครั้งและได้มีการสอน ไม่ได้เป็นแบบนี้จนกระทั้งถึงการฟื้นฟูครั้งใหญ่ในศตวรรษที่ 18 และ 19 ในยุโรปและอเมริกา อย่างไรก็ดีแท้จริงแล้วความเชื่อแบบอีวานเจลิคัลนั้นได้เริ่มต้นขบวนการดังที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิรูปนั้นขบวนการของความเชื่อแบบอีวานเจลิคัลและการมุ่งเน้นไปที่การมีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับพระเยซูคริสต์ทำให้เกิดความเข้มแข็งขึ้นใหม่ในการตีความและการประยุกต์ใช้พระคำของพระเจ้าอย่างถูกต้อง สิ่งนี้ดำเนินมาจนถึงทุกวันนี้แม้ว่าจะมีการใช้คำศัพท์ในทางที่ผิดและใช้ผิดวัตถุประสงค์ก็ตาม

ตามธรรมเนียมนั้นความเชื่อแบบอีวานเจลิคัลคือศาสนศาสตร์แบบอนุรักษ์นิยม อย่างไรก็ตามสิ่งนี้มีความโดดเด่นน้อยลงเรื่อยๆ การประยุกต์ใช้คำนี้ในปัจจุบันไม่ได้จำกัดเฉพาะคริสเตียนที่บังเกิดใหม่หรือเฉพาะผู้ที่ถือว่าเป็นนักอนุรักษ์นิยมหรือผู้เชื่อแนวความคิดแบบมูลฐานนิยมอีกต่อไป ในความเป็นจริงบางคนเปรียบเทียบเอาความเชื่อแบบอีวานเจลิคัลกับนิกายโปรเตสแตนต์เองว่ามีแนวความคิดแบบเสรีนิยมหรืออย่างอื่น น่าเศร้าที่ตอนนี้ความเชื่อแบบอีวานเจลิคัลมักถูกนำมาใช้กับการเมืองแบบอนุรักษ์นิยม ในขณะที่มุมมองของคริสเตียนชาวอีวานเจลิคัลมักจะส่งผลให้เกิดมุมมองทางการเมืองแบบอนุรักษ์นิยม แต่การเมืองไม่ใช่จุดมุ่งเน้นของอีวานเจลิคัลที่แท้จริง

ดังนั้นคำจำกัดความของอีวานเจลิคัลจึงแตกต่างกันไปในสายตาของชาวโลก หัวใจที่แท้จริงของอีวานเจลิคัลที่แม้ว่าจะเป็นการประกาศพระกิตติคุณทั้งโดยคำพูดและการกระทำ สำหรับคริสเตียนที่มีความเชื่อแบบอีวานเจลิคัลไม่ได้มีการทรงเรียกใดที่สูงไปกว่าการใช้ชีวิตและแบ่งปันข่าวประเสริฐนี้และความจริงแห่งความรักของพระเจ้า

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

ความเชื่อแบบอีแวนเจลิคัลคืออะไร?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries