settings icon
share icon
คำถาม

ฉันจะเอาชนะความกลัวของฉันเกี่ยวกับวาระสุดท้ายได้อย่างไร?

คำตอบ


พระเยซูตรัสว่ายุคสุดท้ายจะรวมถึงเหตุการณ์ต่างๆ ที่น่าสะพรึงกลัวอยู่บ้าง แท้จริงแล้ว "มนุษย์จะสลบไสลไปเพราะความกลัว เนื่องจากสังหรณ์ถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในโลก" (ลูกา 21:26) ทุกวันนี้บางคนเต็มไปด้วยความกลัวเพราะเพียงแค่คิดถึงว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้าง แต่องค์พระผู้เป็นเจ้าไม่อยากให้เรากลัว คือว่า "อย่ากลัวเลย เพราะว่าพระบิดาของพวกท่านชอบพระทัยจะประทานแผ่นดินนั้นให้แก่ท่าน" (ลูกา 12:32)

ทางที่ดีที่สุดที่จะเอาชนะความกลัวของวาระสุดท้ายคือให้เตรียมความพร้อมด้านฝ่ายวิญญาณเอาไว้ ประการแรกและประการซึ่งสำคัญที่สุดคือคุณต้องมีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับพระเยซูคริสต์เพื่อที่จะมีชีวิตนิรันดร์ (ยอห์น 3:16, โรม 10:9 – 10) ผ่านทางพระองค์เท่านั้นที่คุณจะได้รับการอภัยความบาปและมีชีวิตนิรันดร์กับพระเจ้า ถ้าพระเจ้าเป็นพระบิดาของคุณ พระเยซูเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของคุณ ไม่มีอะไรที่ต้องเป็นกังวล (ฟิลิปปี 4:7)

ประการที่สองคริสเตียนทุกคนต้องดำเนินชีวิตให้คุ้มค่ากับการทรงเรียกที่เรามีในพระคริสต์ เอเฟซัส 4:1 – 3 สอนว่า "ให้ดำเนินชีวิตสมกับการทรงเรียกที่ท่านได้รับการทรงเรียกมานั้น คือจงถ่อมใจและมีความสุภาพอ่อนโยนอยู่เสมอ จงอดทน จงอดกลั้นต่อกันและกันด้วยความรัก จงพยายามรักษาความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันที่มาจากพระวิญญาณนั้น โดยมีสันติภาพเป็นเครื่องผูกพัน" การรู้จักพระคริสต์และเดินในน้ำพระทัยของพระองค์ช่วยให้ความกลัวใดๆ ก็ตามลดลงไปอย่างมาก

ประการที่สามคริสเตียนได้รับพระสัญญาแห่งอิสรภาพของพระเจ้าและนั่นเป็นสิ่งที่หนุนใจเรา 1 เธสะโลนิกา 4:13 – 18 บันทึกไว้ว่า

"พี่น้องทั้งหลาย เราไม่อยากให้ท่านขาดความเข้าใจเรื่องคนที่ล่วงหลับไปแล้ว เพื่อท่านจะไม่เป็นทุกข์โศกเศร้า อย่างคนอื่นๆ ที่ไม่มีความหวัง เพราะในเมื่อเราเชื่อว่าพระเยซูสิ้นพระชนม์และคืนพระชนม์แล้ว โดยพระเยซูนั้น พระเจ้าจะทรงนำบรรดาคนที่ล่วงหลับไปแล้วนั้นมากับพระองค์ ตามพระวจนะขององค์พระผู้เป็นเจ้า เราขอบอกพวกท่านข้อนี้ว่า เราที่ยังมีชีวิตอยู่และคอยองค์พระผู้เป็นเจ้าเสด็จมา จะไม่ล่วงหน้าไปก่อนพวกที่ล่วงหลับไปแล้ว คือว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าจะเสด็จมาจากสวรรค์ด้วยพระดำรัสสั่ง ด้วยเสียงเรียกของหัวหน้าทูตสวรรค์และด้วยเสียงแตรของพระเจ้า และทุกคนที่ตายแล้วในพระคริสต์จะเป็นขึ้นมาก่อน หลังจากนั้นพระเจ้าจะทรงรับพวกเราซึ่งยังมีชีวิตอยู่ขึ้นไปในเมฆพร้อมกับคนเหล่านั้น และจะได้พบองค์พระผู้เป็นเจ้าในฟ้าอากาศ อย่างนั้นแหละ เราก็จะอยู่กับองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นนิตย์ เพราะฉะนั้น จงหนุนใจกันด้วยถ้อยคำเหล่านี้เถิด"

แทนที่เราจะกลัวอนาคต เราต้องคาดหวังเกี่ยวกับอนาคตด้วยความชื่นชมยินดี ผู้ที่อยู่ในพระคริสต์จะถูก "รับไป" เพื่อที่จะพบกับพระองค์และเรา "จะอยู่กับองค์พระผู้เป็นเจ้าตลอดไป"

ต่อมาพระคัมภีร์กล่าวว่าเราไม่ต้องกลัววันพิพากษาเพราะว่า "ความรักของเราจึงสมบูรณ์ในข้อนี้ เพื่อเราจะมีความมั่นใจในวันพิพากษา เพราะว่าพระองค์ทรงเป็นเช่นไร เราในโลกนี้ก็เป็นเช่นนั้น ในความรักนั้นไม่มีความกลัว แต่ความรักที่สมบูรณ์นั้นก็ขับไล่ความกลัวออกไปเสีย เพราะความกลัวเกี่ยวข้องกับการลงโทษ และผู้ที่กลัวก็ยังไม่มีความรักที่สมบูรณ์" (1 ยอห์น 4:17 – 18)

ผู้ที่ไม่รู้จักพระคริสต์จะไม่ได้รับพระสัญญาแห่งสันติสุขสำหรับอนาคต สำหรับผู้ที่ไม่เชื่อมีความน่ากังวลอย่างแท้จริงเพราะว่าพวกเขาไม่ได้ตัดสินใจในประเด็นที่ว่าพวกเขาจะดำเนินชีวิตนิรันดร์ที่ใด ผู้ที่ไม่เชื่อจะไม่ได้ถูกรับขึ้นสวรรค์และจะประสบกับความทุกข์ลำบาก แน่นอนว่าเขาต้องมีสิ่งที่จะกลัวอย่างแน่นอน ผู้เชื่อไม่กลัววาระสุดท้าย ในทางกลับกันเราพยายามอย่างหนักที่จะดำเนินชีวิตให้คุ้มค่ากับการทรงเรียกของเรา คาดหวังการเสด็จกลับมาของพระเยซูและพักในความรู้ที่ว่าเวลาของเราอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์ (สดุดี 31:15)

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

ฉันจะเอาชนะความกลัวของฉันเกี่ยวกับวาระสุดท้ายได้อย่างไร?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries