settings icon
share icon
คำถาม

ทำไมเอลียาห์ต้องกลับมาก่อนยุคสุดท้าย (มาลาคี 4:5 – 6)?

คำตอบ


พระธรรมมาลาคี 4:5 – 6 ได้ให้การพยากรณ์ที่น่าประหลาดใจคือ "ดูเถิด เราจะส่งเอลียาห์ผู้เผยพระวจนะมายังเจ้าก่อนวันแห่งพระเจ้า คือวันที่ใหญ่ยิ่งและน่าสะพรึงกลัวมาถึง และท่านผู้นั้นจะกระทำให้จิตใจของพ่อหันไปหาลูก และจิตใจของลูกหันไปหาพ่อ หาไม่ เราจะมาโจมตีแผ่นดินนั้นด้วยคำสาปแช่ง" จนกระทั่งทุกวันนี้ในระเบียบปัสกาของชาวยิวมีเก้าอี้เปล่ารวมอยู่ด้วยเพื่อเป็นการรอคอยเอลียาห์ที่จะกลับมาเพื่อประกาศถึงพระเมสสิยาห์เพื่อให้สำเร็จตามคำของมาลาคี

ตามมาลาคี 4:6 เหตุผลของการกลับมาของเอลียาห์ก็เพื่อ "กระทำจิตใจของพ่อหันไปหาลูก และจิตใจของลูกหันไปหาพ่อ" กล่าวอีกนัยหนึ่งคือเป้าหมายจะเป็นการคืนดีกัน ในพระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่พระเยซูเปิดเผยว่ายอห์นผู้ให้รับบัพติศมาเป็นความสำเร็จของการพยากรณ์ของมาลาคีคือ "เพราะว่าคำของผู้เผยพระวจนะทั้งหลาย และธรรมบัญญัติได้พยากรณ์มาจนถึงยอห์นนี้ ถ้าท่านทั้งหลายจะยอมรับให้เป็น ก็ยอห์นนี่แหละ เป็นเอลียาห์ซึ่งจะมานั้น" (มัทธิว 11:13 – 14) ความสำเร็จนี้มีระบุไว้ในมาระโก 1:2 – 4 และลูกา 1:17, 7:27

ข้อพระคัมภีร์ที่มีความสัมพันธ์กับมาลาคี 4:5 – 6 คือมัทธิว 17:10 – 13 ได้กล่าวไว้ว่า "เหล่าสาวกก็ทูลถามพระองค์ว่า เหตุไฉนพวกธรรมาจารย์จึงว่า เอลียาห์จะต้องมาก่อน พระเยซูตรัสตอบว่า เอลียาห์ต้องมาจริง และทำให้สิ่งทั้งปวงคืนสู่สภาพเดิม แต่เราบอกแก่ท่านทั้งหลายว่า เอลียาห์นั้นได้มาแล้ว และเขาหารู้จักท่านไม่ แต่เขาใคร่ทำแก่ท่านอย่างไร เขาก็ได้กระทำแล้ว... แล้วเหล่าสาวกจึงเข้าใจว่า พระองค์ได้ตรัสแก่เขาเล็งถึงยอห์นผู้ให้รับบัพติศมา" "พวกธรรมาจารย์" เป็นผู้สอนศาสนาชาวยิว ส่วนมากจะเป็นฟาริสีและสะดูสีซึ่งเป็นผู้ที่ให้อรรถาธิบายต่อพระคัมภีร์ชาวยิว เปโตร ยากอบและยอห์นคุ้นเคยกับการสอนของพวกเขาและได้ถามพระเยซูเกี่ยวกับเอลียาห์หลังจากที่เห็นพระเยซูกับโมเสสและเอลียาห์ขณะที่พระองค์ทรงจำแลงพระกาย (มัทธิว 17:1 – 8) พระเยซูตรัสอย่างชัดเจนว่าเอลียาห์ได้มาแล้ว แต่น่าเศร้าที่ไม่มีใครจำเขาได้และเขาถูกฆ่า จากนั้นพระเยซูพยากรณ์ว่าในทำนองเดียวกันพระองค์จะสิ้นพระชนม์ด้วยมือของศัตรู (17:12)

ดูคร่าวๆ ถึงพันธกิจของยอห์นผู้ให้รับพับติศมาเปิดเผยถึงหนทางมากมายว่าเขาคือ "เอลียาห์" ประการแรกพระเจ้าพยากรณ์งานของยอห์นว่าจะเป็นเหมือนเอลียาห์ (ลูกา 1:17) ประการที่สองเขาแต่งกายเหมือนกับเอลียาห์ (2 พงศ์กษัตริย์ 1:8 และมัทธิว 3:4) ประการที่สามซึ่งเหมือนกับเอลียาห์ ยอห์นผู้ให้รับบัพติศมาเทศนาในถิ่นทุรกันดาร (มัทธิว 3:1) ประการที่สี่ชายทั้งสองเทศนาข้อความแห่งการสำนึกผิด ประการที่ห้าชายทั้งสองต่อสู้กับกษัตริย์และมีศัตรูซึ่งเป็นที่สนใจ (1 พงศ์กษัตริย์ 18:16 – 17 และมัทธิว 14:3)

บางคนถกเถียงว่ายอห์นผู้ให้รับบัพติศมาไม่ใช่เอลียาห์ที่จะมาเพราะว่ายอห์นเองได้บอกว่าเขาไม่ใช่เอลียาห์ "เขาทั้งหลายจึงถามว่า ถ้าเช่นนั้นท่านเป็นใครเล่า ท่านเป็นเอลียาห์หรือ ท่านตอบว่า ข้าพเจ้าไม่ใช่เอลียาห์ ท่านเป็นผู้เผยพระวจนะนั้นหรือ และท่านตอบว่า มิได้" (ยอห์น 1:21) มีคำอธิบายอยู่สองประการสำหรับการโต้แย้งที่ชัดเจนของเขา ประการแรกเพราะว่าเอลียาห์ไม่เคยตาย (2 พงศ์กษัตริย์ 2:11) รับบีหลายคนในศตวรรษแรกสอนว่าเอลียาห์ยังมีชีวิตยู่และจะปรากฏอีกครั้งก่อนการเสด็จมาของพระเมสสิยาห์ เมื่อยอห์นปฏิเสธการเป็นเอลียาห์ เขาอาจจะแย้งความคิดที่ว่าเขาเป็นเอลียาห์ที่แท้จริงผู้ซึ่งถูกรับขึ้นไปยังสวรรค์ด้วยราชรถเพลิง

ประการที่สองคำของยอห์นบ่งบอกถึงความแตกต่างระหว่างมุมมองของยอห์นสำหรับตัวเองและมุมมองของพระเยซูต่อเขา ยอห์นอาจจะไม่ได้มองว่าตัวเขาเองเป็นความสำเร็จของมาลาคี 4:5 – 6 แต่อย่างไรก็ตามพระเยซูมองเป็นเช่นนั้น ไม่มีการโต้แย้งฉะนั้นเป็นเพียงผู้พยากรณ์ซึ่งถ่อมตัวที่กำลังให้ความเห็นเกี่ยวกับตัวเองอย่างสัตย์ซื่อ ยอห์นปฏิเสธเกียรตินั้น (ยืนยันมาจากยอห์น 3:30) แต่พระเยซูให้ความน่าเชื่อถือแก่ยอห์นว่าเป็นความสำเร็จของคำพยากรณ์ของมาลาคีถึงการกลับมาของเอลียาห์

เพื่อเป็นการเปรียบเทียบกับเอลียาห์ ยอห์นได้เรียกให้ผู้คนกลับใจและมีชีวิตที่เชื่อฟัง เตรียมคนในยุคของเขาสำหรับการเสด็จกลับมาของพระเยซูคริสต์ ผู้ที่ได้มา "เพื่อจะเที่ยวหาและช่วยผู้ที่หลงหายไปนั้นให้รอด" (ลูกา 19:10) และเพื่อสร้างพันธกิจแห่งการคืนดี (2 โครินธ์ 5:18)

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

ทำไมเอลียาห์ต้องกลับมาก่อนยุคสุดท้าย (มาลาคี 4:5 – 6)?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries