settings icon
share icon
คำถาม

พระคัมภีร์กล่าวเกี่ยวกับการศึกษาว่าอย่างไร?

คำตอบ


พระธรรมสุภาษิตเต็มไปด้วยคำสอนจากกษัตริย์ซาโลมอนถึงลูกชายของเขา ลูกชายถูกกระตุ้นให้เรียนจากคำสอนนี้และผลของการประยุกต์ใช้จากความรู้ที่ได้เรียนรู้เรียกว่าสติปัญญา พระคัมภีร์กล่าวเกี่ยวกับขั้นตอนของการศึกษาไว้อย่างมากและการศึกษาเริ่มต้นจากพ่อแม่และเด็ก คำบัญชาที่มีต่อผู้ปกครองคือการให้การเลี้ยงดูลูกๆ ของพวกเขาตามหลักขององค์พระผู้เป็นเจ้า (เอเฟซัส 6:4) และคำว่า paideia ในภาษากรีก ("เลี้ยงดู") นำไปใช้กับความคิดของการฝึก การให้การศึกษา การสั่งสอนและการลงวินัย ขณะที่เด็กๆ เรียนรู้เกี่ยวกับพระเจ้า พวกเขาได้มีโอกาสให้เกียรติพ่อแม่ของพวกเขาและจุดเริ่มต้นของการให้เกียรตินั้นเป็นกระบวนการอย่างต่อเนื่องของการศึกษาและการประยุกต์ใช้จากสิ่งที่ได้เรียนรู้ กษัตริย์ซาโลมอนบอกเราว่าจุดเริ่มต้นของความรู้ทั้งหมดคือการยำเกรงพระเจ้า (สุภาษิต1:7) คำว่า "ยำเกรง" นี้ไม่ได้มีความหมายว่าความหวาดกลัวหรือกลัวมาก แต่สิ่งนี้หมายถึงความกลัวและการเคารพต่อความบริสุทธิ์และความมีอำนาจสูงส่งของพระเจ้าและความไม่เต็มใจที่จะทำให้พระเจ้าผิดหวังหรือการไม่เชื่อฟังพระองค์ พระเยซูตรัสว่าเมื่อเรารู้จักสัจจะและสัจจะจะทำให้เราเป็นไท (ยอห์น 8:32) อิสรภาพจากความกลัวมาจากการได้รับการศึกษาในด้านความจริง

ในพระธรรมโรมอัครทูตเปาโลใช้คำว่า "รู้" หรือ "การรับรู้" ถึงสิเอ็ดครั้ง อะไรที่เราต้องรู้ เราต้องให้การศึกษาตนเองในพระวจนะของพระเจ้า เพื่อว่าเมื่อเราได้รับความรู้จากพระวิญญาณ เราสามารถนำความรู้นั้นมาใช้ได้จริงในชีวิตของเรา ยินยอมตัวเราให้กับพระองค์และใช้ความรู้จากพระเจ้าเพื่อรับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้าในพระวิญญาณและความจริง (โรม 6:11 — 13) คำโบราณกล่าวไว้ว่า "เราไม่สามารถใช้ในสิ่งที่เราไม่รู้" หลักการนี้เป็นจริงอย่างไม่ต้องสงสัยเมื่อสิ่งนี้มาจากศึกษาพระคัมภีร์ เราจะศึกษาความหมายในพระคัมภีร์ด้วยตัวเราเองได้อย่างไร เราสามารถทำได้โดย อ่าน ศึกษา จำและใคร่ครวญต่อพระคำของพระเจ้า

อัครทูตเปาโลตักเตือนทิโทธีว่าเราต้อง "จงอุตส่าห์ถวายตัวท่านเองที่พระเจ้าทรงรับรองแล้วแด่พระองค์" (2ทิโมธี 2:15) ภาษากรีกแปลคำว่า "ศึกษา" หมายถึงความพากเพียร การทุ่มเทตัวเองหรือการรีบเร่งนำมาใช้กับตัวเอง ดังนั้นเพื่อที่จะเรียนรู้หรือให้การศึกษาแก่ตัวเราเอง เราถูกบอกให้ใช้ตัวของเราเองที่จะศึกษาด้วยความพากเพียรในพระคำของพระเจ้า เรายังสามารถพบเจอเหตุผลในจดหมายฉบับที่สองของเปาโลถึงทิโมธีอีกด้วย "พระคัมภีร์ทุกตอนได้รับการดลใจจากพระเจ้า และเป็นประโยชน์ในการสอน การตักเตือนว่ากล่าว การแก้ไขสิ่งผิด และการอบรมในความชอบธรรม เพื่อคนของพระเจ้าจะมีความสามารถและพรักพร้อมเพื่อการดีทุกอย่าง" (2ทิโมธี 3:16-17) ความคิดในที่นี้คือที่ว่าพระคำของพระเจ้านั้นทำใหเราสมบูรณ์แบบหรือทำให้เราเติบโตเป็นผู้ใหญ่และจัดเตรียมเราให้มีการศึกษา ให้เป็นผู้รับใช้ที่สัตย์ซื่อ

การศึกษาพระคัมภีร์เตรียมความพร้อมให้แก่ผู้เชื่อที่บังเกิดใหม่เพื่อที่พระเจ้าจะสามารถทำงานในพวกเขาในสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงจัดเตรียมไว้ (เอเฟซัส 2:10) การศึกษาพระคัมภีร์เปลี่ยนแปลงจิตใจของเรา (โรม 12:2) ขั้นตอนอย่างต่อเนื่องของการนำความรู้ความคิดของพระเยซูมาใช้คือว่า "ท่านทั้งหลายจึงอยู่ในพระเยซูคริสต์ ผู้ทรงเป็นพระปัญญาจากพระเจ้าสำหรับเรา ทรงเป็นผู้ทำให้เราชอบธรรม ทรงเป็นผู้ชำระเราให้บริสุทธิ์ และทรงเป็นผู้ไถ่บาป" (1 โครินธ์ 1:30)

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

พระคัมภีร์กล่าวเกี่ยวกับการศึกษาว่าอย่างไร?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries