settings icon
share icon
คำถาม

การตายต่อตัวเอง’ มีความหมายว่าอย่างไรในพระคัมภีร์ ?

คำตอบ


แนวคิดของ "การตายต่อตัวเอง" พบได้ตลอดทั้งพระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่ สิ่งนี้แสดงออกถึงใจความสำคัญที่เป็นจริงของชีวิตคริสเตียนซึ่งก็คือการให้เราแบกกางเขนของเราและติดตามพระคริสต์ การตายต่อตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของการบังเกิดใหม่ ตัวเก่าตายและกายใหม่มีชีวิตขึ้นมา (ยอห์น 3:3-7) ไม่เพียงแค่คริสเตียนจะบังเกิดใหม่เมื่อเราได้รับความรอด แต่เรายังคงค่อยๆ ตายต่อตัวเองซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการการไถ่บาป ดังนั้นการตายต่อตัวเองเป็นทั้งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งเดียวและเป็นกระบวนการตลอดทั้งชีวิต

พระเยซูทรงตรัสกับสาวกของพระองค์หลายครั้งเกี่ยวกับการแบกกางเขนของพวกเขา (เครื่องมือของความตาย) และติดตามพระองค์ไป พระองค์ทรงกล่าวอย่างชัดเจนว่าถ้าใครก็ตามต้องการติดตามพระองค์ พวกเขาต้องปฏิเสธตัวเอง ซึ่งหมายถึงยินยอมให้ชีวิตของพวกเขาไม่ว่าจะเป็นทางด้านจิตวิญญาณ ทางด้านสัญลักษณ์ต่างๆ และแม้กระทั้งทางด้านร่างกายถ้าจำเป็น นี่คือเงื่อนไขแรกที่ผู้ติดตามพระคริสต์ต้องทำก่อน เพระว่าใครต้องการจะเอาชีวิตรอด คนนั้นจะเสียชีวิต แต่ใครยอมเสียชีวิตเพราะเห็นแก่พระองค์ คนนั้นจะได้ชีวิตรอด (มัทธิว 16:24-25, มาลาคี 8:34-35) ในความเป็นจริงพระเยซูตรัสถึงขั้นว่าถ้าใครไม่เต็มใจที่จะเสียสละชีวิตของพวกเขาเพื่อพระองค์ พวกเขาก็ไม่สามารถที่จะเป็นสาวกของพระองค์ได้ (ลูกา 14:27)

พิธีรับบัพติศมาแสดงให้ถึงความมุ่งมั่นของผู้เชื่อที่จะตายต่อตัวเก่าซึ่งเป็นวิถีทางแห่งความบาปของชีวิต (โรม 6:4-8) และบังเกิดใหม่สู่ชีวิตใหม่ในพระคริสต์ ในการรับบัพติศมาของคริสเตียน การจุ่มลงในน้ำเป็นสัญลักษณ์ของการตายแล้วถูกฝังไว้ร่วมกับพระคริสต์ การขึ้นจากน้ำเปรียบเสมือนภาพการฟื้นคืนพระชนม์ของพระคริสต์ การรับบัพติศมาบ่งบอกถึงการมีส่วนร่วมกับพระคริสต์ในการสิ้นพระชนม์และการฟื้นคืนพระชนม์ของพระองค์ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงชีวิตคริสเตียนในการตายต่อตนเอง การใช้ชีวิตเพื่อพระคริสต์และใช้ชีวิตในพระองค์ผู้ทรงสิ้นพระชนม์เพื่อเรา (กาลาเทีย 2:20)

เปาโลอธิบายให้ชาวกาลาเทียฟังถึงเรื่องการตายต่อตัวเองดั่งที่เขาได้เป็นหนึ่งในผู้ซึ่ง "ถูกตรึงร่วมกับพระคริสต์" แล้วตอนนี้เปาโลไม่ได้มีชีวิตอยู่อีกต่อไป แต่พระคริสต์ทรงประทับอยู่ในเขา (กาลาเทีย 2:20) ชีวิตเก่าของเปาโลที่โน้มเอียงไปสู่ความบาปและติดตามทางของโลกนั้นได้ตายไปแล้ว และเปาโลได้เป็นคนใหม่ผู้ซึ่งพระคริสต์ประทับและดำรงอยู่ในชีวิตเขา นี่ไม่ได้หมายความว่าเมื่อเรา "ตายต่อตัวเอง" เราจะกลายเป็นผู้เฉยชาหรือไร้ความรู้สึก ซึ่งทั้งสองอย่างไม่ได้ทำให้เรารู้สึกว่าเป็นการตายต่อตัวของเราเอง ในทางกลับกันการตายต่อตัวเองหมายความว่าสิ่งที่เป็นชีวิตเก่าได้ถูกทิ้งลงสู่ความตาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือวิถีทางและการใช้ชีวิตในความบาปซึ่งครั้งหนึ่งเราเคยมีส่วนร่วมในกิจกรรมเหล่านั้น "ผู้ที่อยู่ในพระเยซูคริสต์ได้ตรึงวิสัยบาปและกิเลสตัณหาของวิสัยบาปไว้ที่กางเขนแล้ว" (กาลาเทีย 5:24) ในที่ซึ่งพวกเราเคยไล่ตามความปรารถนาที่เห็นแก่ตัวของเรา แต่ตอนนี้นั้นพวกเราไล่ตามสิ่งที่เป็นที่พอพระทัยพระเจ้าด้วยความปรารถนาที่เท่ากัน

การตายต่อตัวเองไม่ได้แสดงให้เห็นในพระคัมภีร์ว่าเป็นทางเลือกสำหรับชีวิตคริสเตียน นี่เป็นความจริงของการบังเกิดใหม่คือไม่มีใครสามารถมาถึงพระคริสต์ได้ถ้าเขาไม่เต็มใจที่จะเห็นชีวิตเก่าของเขาถูกตรึงร่วมกันกับพระคริสต์และเริ่มต้นชีวิตอีกครั้งในการเชื่อฟังพระองค์ พระเยซูทรงอธิบายถึงผู้ติดตามที่มีลักษณะแบบอุ่นๆ คือผู้ที่พยายามที่จะใช้ชีวิตบางส่วนในกายเก่าและบางส่วนในกายใหม่และบุคคลคนเหล่านั้นพระองค์จะทรงคายออกมา (วิวรณ์ 3:15-16) การมีสภาพอุ่นๆ แบบนี้มีลักษณะเหมือนคริสตจักรเลาดีเซียและเหมือนกับคริสตจักรในหลายๆ ที่ในทุกวันนี้ การมี "ลักษณะอุ่นๆ" คือสัญลักษณ์ของความไม่เต็มใจที่จะตายต่อตัวเองและมีชีวิตเพื่อพระคริสต์ การตายต่อตัวเองไม่ใช่เป็นเพียงทางเลือกสำหรับคริสเตียนเท่านั้นแต่เป็นทางเลือกที่นำไปสู่ชีวิตนิรันดร์

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

การตายต่อตัวเอง’ มีความหมายว่าอย่างไรในพระคัมภีร์ ?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries