settings icon
share icon
คำถาม

พระเจ้าทรงเลือกผู้ที่จะรอดและผู้ที่จะพินาศไปคืออะไร?

คำตอบ


การที่พระเจ้าทรงเลือกผู้ที่จะรอดและผู้ที่จะพินาศไปคือความเชื่อที่ว่าพระเจ้าทรงสร้างบางคนให้มีจุดประสงค์ในการดํารงอยู่เพื่อถูกส่งไปยังนรก แนวคิดนี้เป็นไปตามหลักของพระคัมภีร์หรือไม่ ให้เราดูคำถามจากพระธรรมโรมซึ่งทั้งหมดมีสองประเด็นที่โดดเด่น ประเด็นแรกคือความชอบธรรมของพระเจ้า เป็นข้อความข่าวประเสริฐเองที่เปิดเผยความชอบธรรมของพระเจ้า (โรม 1:16–17) เป็นความจริงที่จำกัดอยู่ในข้อความข่าวประเสริฐซึ่งโดยความเชื่อเปิดเผยว่ามนุษย์เป็นผู้ชอบธรรมต่อพระพักตร์พระเจ้า (พระธรรมโรมบทที่ 4-5) พระเยซูเป็นผู้ดำเนินการข้อความข่าวประเสริฐซึ่งทำให้มนุษย์เป็นผู้ชอบธรรม (พระธรรมโรมบทที่ 6-7) เป็นข่าวประเสริฐที่แสดงให้มนุษย์เห็นถึงวิธีทางการดำเนินชีวิตในลักษณะที่ชอบธรรม (พระธรรมโรมบทที่ 12)

อีกประเด็นหนึ่งที่พบในพระธรรมโรมคือพระพิโรธ พระพิโรธของพระเจ้ามีการเปิดเผยและกำลังจะมีการเปิดเผยต่อการกระทำที่เป็นความบาปทั้งหมด (โรม 1:18) มนุษย์ชาติรู้เกี่ยวกับพระเจ้าแต่ปฏิเสธพระเจ้าในความคิดและในการกระทำของพวกเขา (โรม 1:21–22) ดังนั้นพระพิโรธของพระเจ้าจึงเป็นการให้มนุษย์ดำเนินชีวิตตามความต้องการของเขา (โรม 1:24, 26, 28) ซึ่งสิ่งที่นอกเหนือจากพระเจ้าจะนำไปสู่ความพินาศ (โรม 1:28–32) มนุษย์ปฏิเสธพระเจ้าแห่งจักรวาลและตามลำดับพระเจ้าก็ละทิ้งมนุษย์ มีเพียงการแทรกแซงส่วนพระองค์จากพระเจ้าเท่านั้นที่สามารถเปลี่ยนแปลงทางแห่งความพินาศซึ่งมนุษย์ได้พบว่าตัวเองอยู่ขณะที่กระทำให้ตัวเองแข็งกระด้างในความบาป

ในตอนนี้เราอ่านโรม 9:22 และขอพระคัมภีร์นี้กล่าวว่า "เป็นไปได้ไหมที่พระเจ้าทรงประสงค์จะแสดงพระพิโรธ และให้ฤทธิ์เดชของพระองค์ปรากฏ แต่พระองค์ทรงอดทนมากต่อคนเหล่านั้นที่เป็นภาชนะแห่งพระพิโรธ ซึ่งเตรียมไว้สำหรับความพินาศ?" ผู้คนจำนวนมากคิดว่าข้อนี้สอนเกี่ยวกับการที่พระเจ้าทรงสร้างภาชนะขึ้นมาบางขิ้นเพื่อพระพิโรธของพระองค์ แต่นี่ไม่ใช่ประเด็นหลักของข้อนี้ เมื่ออ่านที่ด้านบนมนุษยชาติเคยมีประสบการณ์กับพระพิโรธของพระเจ้าแล้ว มนุษยชาติทำให้ตัวของพวกเขาเองคู่ควรสำหรับความพินาศ พระเจ้าเป็นผู้ที่อดทนต่อภาชนะเหล่านี้และภาชนะที่มีการเตรียมตัวของพวกเขาเองให้พร้อมสำหรับความพินาศเพราะว่าพวกเขาจะไม่ละทิ้งบาปของเขาและหันมาหาพระเจ้าอย่างแน่นอน

ดูในข้อถัดไปคือโรม 9:23 "จะว่าอย่างไรถ้าพระองค์ทรงกระทำเช่นนี้เพื่อสำแดงพระเกียรติสิริอันอุดมแก่ผู้ที่ได้รับพระเมตตาคุณของพระองค์ ผู้ซึ่งทรงเตรียมไว้ล่วงหน้าเพื่อพระเกียรติสิริ" ให้เราสังเกตว่าพระเจ้าทรงเลือกบางคนไว้ล่วงหน้าเพื่อพระเกียรติสิริของพระองค์ กล่าวอีกนัยหนึ่งคือก่อนการวางรากฐานของโลกพระเจ้าทรงเลือกบางคนให้เป็นบุตรของพระองค์เพื่อที่พระองค์จะได้รับพระเกียรติสิริ (ดูเอเฟซัส 1:4) ไม่ได้มีกล่าวไว้ว่าพระเจ้าทรงเลือกผู้คนให้ถูกแช่งสาปหรือกำหนดผู้คนบางคนไว้ล่วงหน้าเพื่อพระพิโรธ พระคัมภีร์ไม่เคยกล่าวถึงการที่ว่าพระเจ้าทรงเลือกผู้ที่จะรอดและผู้ที่จะพินาศไปเมื่อพระเจ้าได้ทรงเลือกหรือกำหนดไว้ล่วงหน้าให้บางคนไปยังนรกและบางคนขึ้นสวรรค์ ผู้ที่อยู่ภายใต้พระพิโรธของพระเจ้าอยู่ในฐานะนั้นเพราะว่าพวกเขาได้ปฏิเสธพระเจ้า ผู้ที่มีความชอบธรรมของพระเจ้าอยู่ในฐานะนั้นเพราะว่าพระเจ้าได้ทรงเลือกพวกเขาให้เป็นบุตรของพระองค์

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

พระเจ้าทรงเลือกผู้ที่จะรอดและผู้ที่จะพินาศไปคืออะไร?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries