settings icon
share icon
คำถาม

มุมมองของพระคัมภีร์เกี่ยวกับความรุนแรงภายในครอบครัวคืออะไร?

คำตอบ


ความรุนแรงในครอบครัวมีการให้คำจำกัดความอย่างแคบๆ ว่าเป็นการกระทำ หรือกระทำการคุกคามด้วยความรุนแรงกับใครสักคนหนึ่งโดยที่ผู้ทำผิดเป็นหรือเพิ่ง จะอยู่ในความสัมพันธ์ที่สนิทกัน คำว่าความรุนแรงในครอบครัวมักจะมาถึงความคิด ว่าเป็นแนวทาง "การที่ภรรยาถูกทุบตี" หรืออาจเป็นไปได้ที่คู่แต่งงานมีปากเสียงกันเพิ่มมากขึ้น จนกลายเป็นการทำร้ายร่างกาย ความรุนแรงในครอบครัวนั้นมักจะเชื่อมโยงไปถึงการละเมิดเด็ก แม้ว่าเด็กจะไม่ได้รับบาดเจ็บทางด้านร่างกาย การเห็นหรือการได้ยินพ่อหรือแม่ถูกละเมิด จะส่งผลรุนแรงทางด้านจิตใจ

ความรุนแรงภายในครอบครัวเกี่ยวกับอำนาจและการควบคุม แม้คำว่าความรุนแรง นั้นมีความหมายทางกายภาพ ความรุนแรงหรือการละเมิดภายในครอบครัวสามารถเกิดขึ้น ในทางที่ไม่ใช่กายภาพเช่นเดียวกัน ตัวอย่างเช่นผู้ทำการละเมิดอาจจะจัดการกับผู้เสียหาย ด้วยวิธีการทางอารมณ์หรือทางการเงิน การละเมิดทางวาจาและการละเมิดทางเพศเป็นการละเมิดรูปแบบอื่นๆ คนคนหนึ่งไม่ว่าจะอายุ เพศ การศึกษาทางเศรษฐกิจและสังคม การศึกษาหรือศาสนาใดก็ตามสามารถได้รับผลกระทบจากความรุนแรงภายในครอบครัวได้

การละเมิดในครอบครัวสามารถถูกมองว่าเป็น "วงจรแห่งความรุนแรง" ความตึงเครียดที่ก่อตัวขึ้นคือผู้เสียหายพยายามทำให้ผู้ละเมิดสงบลงแต่ในที่สุดก็เกิดเหตุการณ์บางอย่างขึ้น ผู้ละเมิด ขอโทษและพยายามจะคุยตกลงกับผู้เสียหาย อาจเป็นไปได้ที่สัญญาว่าจะไม่ให้เกิดขึ้นอีก หรือให้ของขวัญมากมายกับผู้เสียหาย ช่วงเวลาแห่งความสงบสุขก็มาถึงก่อนที่ความตึงเครียด จะก่อตัวขึ้นอีกครั้ง แต่ละขั้นของวงจรนี้อาจจะใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีหรืออาจจะพัฒนาไปเป็นปีๆ โดยไม่มีการก้าวก่าย ช่วงเวลาของ "การชดเชย" และ "ความสงบ" ก็มักจะหายไป

ความรุนแรงภายในครอบครัวเป็นการคัดค้านแผนการของพระเจ้าสำหรับครอบครัวอย่างสิ้นเชิง ปฐมกาลบที่ 1 และบทที่ 2 บรรยายการแต่งงานว่าเป็นเนื้อเดียวกัน เป็นความสัมพันธ์ที่ช่วยเหลือกัน เอเฟซัส 5:21 กล่าวเกี่ยวกับการยอมจำนนร่วมกัน เอเฟซัส 5:22 – 24 อธิบายเกี่ยวกับ การยอมจำนนของภรรยาต่อสามีของเธอ ในขณะที่ข้อ 25 – 33 กล่าวเกี่ยวกับการเสียสละประโยชน์ส่วนตนด้านความรักของสามีต่อภรรยา 1 เปโตร 3:1 – 7 ให้คำแนะนำที่คล้ายๆ กัน 1 โครินธ์ 7:4 "ภรรยาไม่มีอำนาจเหนือร่างกายของตน แต่สามีมีอำนาจเหนือร่างกายของภรรยา ทำนองเดียวกันสามีไม่มีอำนาจเหนือร่างกายของตน แต่ภรรยามีอำนาจเหนือร่างกายของสามี" ทั้งสองเป็นของกันและกันและถูกเรียกให้รักซึ่งกันและกันเหมือนที่พระคริสต์รักเรา การแต่งงาน เป็นภาพของพระคริสต์และคริสตจักร ความรุนแรงภายในครอบครัวเป็นสิ่งที่ห่างไกล จากบุคลิกภาพของพระเยซู

ความรุนแรงภายในครอบครัวที่รวมเด็กอยู่ด้วยนั้นก็มีการตำหนิที่มาจากพระเจ้า สดุดี 127:3 กล่าวว่า "นี่แน่ะ บุตรทั้งหลายเป็นมรดกจากพระเจ้า ผลิตผลของครรภ์เป็นรางวัล" พระเจ้ามอบหมายความรับผิดชอบแก่พ่อแม่ต่อเด็กและพ่อแม่เหล่านั้นต้องดูแลลูกด้วยความรักใคร่ และสั่งสอนพวกเขาจนเติบโต เอเฟซัส 6:4 กล่าวว่า "ฝ่ายท่านผู้เป็นบิดา อย่ายั่วบุตรของตน ให้เกิดโทสะ แต่จงอบรมบุตรด้วยการสั่งสอน และการเตือนสติตามหลักขององค์พระผู้เป็นเจ้า" (ดูโคโลสี 3:21 เช่นเดียวกัน) ลูกๆ ต้องเชื่อฟังพ่อแม่ (เอเฟซัส 6:1 – 3) และความมีวินัยนั้นสำคัญ แต่วินัยแตกต่างอย่างชัดเจนจากความรุนแรงและการละเมิด

การติดตามพระเจ้านั้นรวมถึงการรับใช้ผู้อื่นไม่ใช่จัดการและควบคุมพวกเขา พระเยซูกล่าว กับสาวกของพระองค์ว่า "ถ้าผู้ใดใคร่จะได้เป็นใหญ่ในพวกท่าน ผู้นั้นจะต้องเป็นผู้ปรนนิบัติ ท่านทั้งหลาย ถ้าผู้ใดใคร่จะได้เป็นเอกเป็นต้น ผู้นั้นจะต้องเป็นทาสสมัครของพวกท่าน อย่างที่บุตรมนุษย์มิได้มาเพื่อรับการปรนนิบัติ แต่ท่านมาเพื่อจะปรนนิบัติเขา และประทานชีวิตของท่านให้เป็นค่าไถ่คนเป็นอันมาก" (มัทธิว 20:26 — 28) คำบัญชาของพระองค์ต่อเราคือ "รักซึ่งกันและกัน" (ยอห์น 13:34) เอเฟซัส 5:1 – 2 กล่าวว่า "เหตุฉะนั้นท่านจงเลียนแบบของพระเจ้า ให้สมกับเป็นบุตรที่รัก และจงดำเนินชีวิตในความรัก เหมือนดังที่พระคริสต์ได้ทรงรักเราทั้งหลาย และทรงประทานพระองค์เองเพื่อเรา ให้เป็นเครื่องถวายและเครื่องบูชาอันเป็นที่โปรดปราน ของพระเจ้า" คริสเตียนถูกเรียกให้รักผู้อื่นด้วยความเสียสละโดยเฉพาะผู่ทีอยู่ในครอบครัวเดียวกัน

ผู้ที่อยู่ในสถานการณ์ความรุนแรงในครอบครัวต้องทำทุกอย่างเพื่อให้ออกมาอย่างปลอดภัย บ่อยครั้งเวลาที่อันตรายที่สุดของผู้เสียหายจากความรุนแรงภายในครอบครัวคือเมื่อเขาหรือเธอออกไป การโทรหาตำรวจอาจจะเป็นลำดับต่อไปหรืออาจจะเป็นแหล่งท้องถิ่นอื่นๆ ที่สามารถช่วยได้ เบอร์โทรสายด่วนช่วยเหลือสังคมคือ 1300

เว็บไซต์ https://www.facebook.com/1300.msociety.go.th/ (หมายเหตุ คอมพิวเตอร์อาจจะ ใช้เป็นกล้องวงจรปิดได้ ฉะนั้นให้เข้าเว็บไซต์เหล่านี้ถ้าผู้ละเมิดไม่มีทางดูประวัติการเข้าเว็บไซต์ของคุณได้) เมื่อมีความรุนแรงในครอบครัวเกิดขึ้นความปลอดภัยคือขั้นตอนแรก

แม้ว่าผู้เสียหายปลอดภัยทางกายภาพแล้วและบาดแผลนั้นหายเป็นปรกติแล้ว บาดแผล ทางอารมณ์และทางจิตใจนั้นลงลึก ความรุนแรงภายในครอบครัวสามารถก่อให้เกิดความรุนแรงทางด้านจิตวิญญาณเช่นเดียวกัน ผู้เสียหายอาจจะไม่ไว้วางใจในพระเจ้า พระองค์อนุญาต ให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นได้อย่างไร พระองค์น่าไว้วางใจไหม พระองค์รักฉันจริงๆ หรือ พระองค์ อยู่ที่ไหนตอนที่ฉันถูกละเมิด การเดินผ่านช่วงเวลาการรักษาตัวเองให้หายนั้นใช้เวลาพอสมควร ปฏิกิริยาโต้ตอบทางด้านอารมณ์ต่อสถานการณ์นี้ต้องเกิดขึ้น เป็นความเหมาะสมที่จะแสดง ความโกรธต่อการละเมิด ถ้าเราไม่ตอบรับต่อความรุณแรงของสถานการณ์ เราจะไม่สามารถรักษาตัวได้จากความโกรธ ความสับสน ความเจ็บปวดและความละอายใจได้ บ่อยเกินไปที่ผู้เสียหาย รีบให้อภัยก่อนเวลาอันควร ท้ายที่สุดแล้วการให้อภัยคือการปลดปล่อยให้ผู้เสียหายนั้นเป็นอิสระ แต่การให้อภัยที่แท้จริงจะไม่สามารถเพิ่มขึ้นได้ถ้าบาดแผลของการละเมิดไม่ได้รับการยอมรับ และจัดการตั้งแต่แรก ผู้เสียหายจากความรุนแรงภายในครอบครัวควรจะได้รับการสนับสนุน จากผู้ให้คำปรึกษาที่เป็นคริสเตียนซึ่งได้รับการฝึกฝนมาอย่างดีเพื่อที่จะเดินทางไปกับพวกเขา ให้ผ่านขั้นตอนการรักษาให้หาย

เราต้องไม่คาดหวังว่าผู้ละเมิดไม่มีความต้องการที่จะหยุดการละเมิด เป็นไปได้ที่จะมีปัญหา ที่นำให้พวกเขาทำการละเมิด ถ้าผู้ละเมิดตกลงที่จะยอมรับความผิดและมีความปรารถนา ความช่วยเหลือ นั่นก็มีความหวัง อีครั้งหนึ่งการรับคำปรึกษาแบบคริสเตียนนั้นมีคุณค่ามาก

เรื่องราวความรุนแรงแต่ละเรื่องนั้นแตกต่างกันออกไป สถานการณ์และผู้คนมีความหลากหลาย ที่ไม่ใช่เพียงแค่บทความเดียวที่จะแก้ไขปัญหานี้ได้ อย่างไรก็ตามการกล่าวโดยทั่วไปแล้ว การรับคำปรึกษาสำหรับการแต่งงานไม่ใช่ทางออกที่เหมาะสม อย่างน้องก็ยังไม่เหมาะสมจนกระทั่งการละเมิดทั้งหมดหยุดลงและทั้งสองฝ่ายได้ผ่านการรับคำปรึกษาแบบส่วนตัว และทั้งสองฝ่ายปรารถนาการคืนดีกัน จะเป็นอย่างเดียวกันกับครอบครัวบำบัด เด็กๆ ต้องไม่ถูกนำไปอยู่ในสถานการณ์การละเมิดหรือคาดหวังที่จะอยู่ในสถานการณ์ดังกล่าวในขณะที่ผู้ละเมิดเรียนรู้การเป็นพ่อแม่ในทางของพระเจ้า

ความรุนแรงในครอบครัวทำให้หัวใจของพระเจ้าเจ็บปวด ผู้เสียหายไม่ได้ทำให้พระองค์หยุดนิ่ง และพระองค์ไม่ได้ทอดทิ้งพวกเขา แผนการของพระองค์สำหรับความสัมพันธ์ของมนุษย์ โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ท่ามกลางครอบครัวเป็นการบรรยายที่สวยงามว่าพระองค์คือใคร ครอบครัวนั้น ถูกสร้างมาให้สะท้อนความรักของพระเจ้า เมื่อบ้านกลายเป็นสถานที่แห่งความเจ็บปวด ก็ทำให้พระองค์เศร้าใจ ความปรารถนาของพระเจ้าสำหรับผู้ที่มีส่วนในความรุนแรงในครอบครัว ทั้งผู้เสียหายและผู้ละเมิดคือการรักษาตัวเองให้หายและการเป็นเอกภาพ

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

มุมมองของพระคัมภีร์เกี่ยวกับความรุนแรงภายในครอบครัวคืออะไร?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries