settings icon
share icon
คำถาม

ฉันหย่าแล้ว ฉันจะแต่งงานใหม่ได้ไหมตามพระคัมภีร์?

คำตอบ


เราได้รับคำถามดังต่อไปนี้บ่อย ๆ “ฉันหย่าแล้วด้วยเหตุผลนั่นนี่ ฉันจะแต่งงานใหม่ได้ไหม” – หรือ – “ฉันหย่ามาแล้วสองครั้ง – ครั้งแรกเพราะสามีนอกใจ ครั้งที่สองเพราะเราเข้ากันไม่ได้ ตอนนี้ฉันกำลังคบอยู่กับผู้ชายที่หย่ามาแล้วสามครั้ง – ครั้งแรกเพราะเข้ากับภรรยาไม่ได้ ครั้งที่สองเพราะเขานอกใจภรรยา ครั้งที่สามเพราะภรรยานอกใจเขา เราจะแต่งงานกันได้ไหม?” คำถามแบบนี้ตอบยากมากเพราะพระคัมภีร์ไม่ได้ให้รายละเอียดไว้ว่าคนที่หย่าแล้วสามารถหรือไม่สามารถแต่งงานใหม่ได้เพราะอะไร

แต่ที่เรารู้แน่นอนก็คือ – พระเจ้าทรงเกลียดการหย่าร้าง (มาลาคี 2:16) แผนการของพระเจ้าคือให้คู่สมรสอยู่ด้วยกันตลอดชีวิต (ปฐมกาล 2:24; มัทธิว 19:6) เหตุผลเดียวที่พระเจ้าทรงอนุญาตให้มีการหย่าร้างได้คือเมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนอกใจ (ปฐมกาล 2:24; มัทธิว 19:6) – แต่แม้แต่เหตุผลนี้คริสเตียนก็ยังถกเถียงกันอยู่ ความเป็นไปได้อีกประการหนึ่งก็คือการที่คู่สมรสที่ไม่เชื่อในพระเจ้าทิ้งคู่สมรสที่เชื่อไป (1 โครินธ์ 7:12-15) แต่ข้อพระคัมภีร์นี้ก็ไม่ได้บอกไว้ชัดเจนถึงการแต่งงานใหม่ นอกจากจะหนุนใจให้ยังอยู่ด้วยกัน สำหรับข้าพเจ้า ข้าพเจ้าคิดว่าการถูกทำร้ายทั้งทางร่างกาย เพศ หรือ ทางอารมณ์อย่างรุนแรงน่าจะมีเหตุผลพอที่จะทำให้เกิดการหย่าร้างหรือแต่งงานใหม่ได้ แต่พระคัมภีร์ไม่ได้สอนไว้อย่างชัดเจนเหมือนกัน

จากหัวข้อนี้ เรารู้แน่นอนอยู่สองประการคือ (1) พระเจ้าทรงเกลียดการหย่าร้าง (มาลาคี 2:16) (2) พระเจ้าทรงเมตตาและทรงให้อภัยเสมอ การหย่าร้างแต่ละครั้งเป็นผลมาจากความบาป ไม่ว่าจะเป็นความบาปของฝ่ายเดียวหรือของทั้งคู่ก็ตาม พระเจ้าทรงให้อภัยการหย่าร้างไหม? แน่นอนพระองค์ทรงให้อภัย! การหย่าร้างไม่ได้เป็นความบาปที่ทรงให้อภัยยากกว่าความบาปอย่างอื่น พระองค์ทรงให้อภัยความบาปทุกประเภทอยู่แล้วโดยทางความเชื่อในพระเยซูคริสต์ (มัทธิว 26:28; เอเฟซัส 1:7) เมื่อพระเจ้าทรงให้อภัยบาปเนื่องจากการหย่าร้างแล้ว มันหมายความว่าท่านเป็นอิสระที่จะแต่งงานใหม่ใช่ไหม? ไม่จำเป็น บางครั้งพระเจ้าทรงเรียกให้คนบางคนเป็นโสด (1 โครินธ์ 7:7-8) การอยู่เป็นโสดไม่ควรถูกมองว่าเป็นคำสาปแช่งหรือการลงโทษ แต่ควรจะถูกมองว่าเป็นโอกาสที่จะได้รับใช้พระเจ้าได้อย่างเต็มที่ (1 โครินธ์ 7:32-36) แต่พระวจนะของพระเจ้าได้บอกไว้ว่าแต่ถ้าเขายั้งใจไม่ได้ก็ให้เขาแต่งงานเสีย เพราะแต่งงานเสียก็ดีกว่ามีใจเร่าร้อนด้วยกามราคะ (1 โครินธ์ 7:9) บางทีนี่อาจจะหมายถึงการแต่งงานใหม่ก็ได้

ดังนั้นท่านแต่งงานใหม่ได้ไหมหรือควรแต่งงานใหม่ไหม? ข้าพเจ้าตอบคำถามนี้ไม่ได้ สุดท้ายแล้วมันก็ต้องขึ้นอยู่กับตัวของท่านเอง, คู่สมรสในอนาคต และที่สำคัญที่สุดคือพระเจ้า คำแนะนำเดียวที่ข้าพเจ้าให้ได้ก็คือให้ท่านอธิษฐานกับพระเจ้า ขอสติปัญญาจากพระองค์ว่าพระองค์ทรงมีพระประสงค์ที่จะให้ท่านทำอะไร (ยากอบ 1:5) จงอธิษฐานด้วยใจเปิด และขอพระเจ้าอย่างจริงใจให้พระองค์ทรงใส่ความปรารถนาของพระองค์เข้ามาในใจของท่าน (สดุดี 37:4) จงแสวงหาน้ำพระทัยของพระเจ้า (สุภาษิต 3:5-6) และทำตามน้ำพระทัยของพระองค์ นี่เป็นคำตอบที่ดีที่สุดที่ข้าพเจ้าจะให้ได้

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

ฉันหย่าแล้ว ฉันจะแต่งงานใหม่ได้ไหมตามพระคัมภีร์?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries