settings icon
share icon
คำถาม

พันธสัญญาเดิม กับ พันธสัญญาใหม่ - อะไรคือ ความแตกต่าง ?

คำตอบ


พันธสัญญาเดิม วาง รากฐานสำหรับคำสอนและเหตุการณ์ต่างๆ ที่พบใน พันธสัญญาใหม่

พระคัมภีร์เป็นการเปิดเผยแบบก้าวหน้า ถ้าคุณข้ามครึ่งแรกของหนังสือที่ดีเล่มใด ๆ และพยายามที่จะอ่านให้จบ คุณจะพบความยากลำบากที่จะเข้าใจตัวบุคคล เค้าโครงเรื่อง และ ตอนจบ ในทำนองเดียวกัน เราก็เข้าใจพันธสัญญาใหม่ทั้งหมด เมื่อเราพบว่ามันมาเติมเต็มทำให้ เหตุการณ์ต่างๆ บุคคลต่างๆ บทบัญญัติ พิธีถวายเครื่องบูชา พันธสัญญา และสัญญา ต่างๆ ในพันธสัญญาเดิมสำเร็จครบบริบูรณ์

ถ้าเรา มีแค่พันธสัญญาใหม่ เราจะมาถึงพระกิตติคุณ และไม่ ทราบว่าทำไมชาวยิวกำลังรอคอยพระเจ้า (กษัตริย์พระผู้ช่วยให้รอด) ถ้าไม่มีพันธสัญญาเดิม เราจะไม่ เข้าใจว่าทำไมพระเมสสิยาห์กำลังจะเสด็จมา (ดู อิสยาห์ 53 ) เราจะไม่ สามารถที่จะพิสูจน์ว่าพระเยซู แห่งนาซาเร็ธทรงเป็นพระเจ้า โดยผ่านคำพยากรณ์ละเอียดมากมายที่ทรงประทานเกี่ยวกับพระองค์ ตัวอย่างเช่น สถานที่ประสูติของพระองค์ (มีคาห์5.2) เหตุการณ์ตอนสิ้นพระชนม์ เพลงสดุดี 22 โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อ 1, 7-8, 14-18 “พระเจ้าข้า พระเจ้าข้า ไฉนทรงทอดทิ้งข้าพระองค์เสีย เหตุใด พระองค์ทรงเมินเฉยที่จะช่วยข้าพระองค์ และต่อถ้อยคำคร่ำครวญของข้าพระองค์”

Psalm บทเพลงสดุดี 69:21 “เขาให้ดีหมีแก่ข้าพระองค์เป็นอาหาร ให้น้ำส้มสายชูแก่ข้าพระองค์ดื่มแก้ กระหาย”

การฟื้นคืนพระชนม์ของพระองค์

เพลงสดุดี 6:10 “ แม้บิดาและมารดาของข้าพระองค์ทอดทิ้งข้าพระองค์ แต่พระเจ้าจะทรงยกข้าพระองค์ขึ้น” และมีรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องพันธกิจของพระองค์มากมาย อิสยาห์ 9:2 “ชนชาติที่ดำเนินในความมืด จะได้เห็นความสว่างยิ่งใหญ่ บรรดาผู้ที่อาศัยอยู่ในแผ่นดิน แห่งเงามัจจุราช สว่างจะได้ส่องมาบนเขา”

ปราศจากพันธสัญญาเดิม เราจะไม่ เข้าใจประเพณีของชาวยิว ที่ได้กล่าวถึงและส่งต่อไปในพันธสัญญาใหม่ เรา จะไม่เข้าใจ พฤติกรรมออกนอกลู่นอกทางที่พวกฟาริสี ได้ทำต่อบทบัญญัติของพระเจ้า โดยที่พวกเขาเพิ่มเติมประเพณีของเขาเข้าไป เราก็ ไม่เข้าใจว่าทำไม พระเยซูเป็น อารมณ์เสีย เพื่อที่ เขา ทำความสะอาด ลาน วัด เราก็จะไม่ เข้าใจว่าเรา สามารถใช้ประโยชน์จากพระปัญญาเดียวกับที่พระคริสต์ทรงใช้ใน การโต้ตอบกับศัตรูของพระองค์

พระกิตติคุณในพันธสัญญาใหม่ และ กิจการของอัครทูตได้บันทึก คำพยากรณ์ในพันธสัญญาเดิม มากมายที่สำเร็จแล้วเมื่อหลายร้อยปีก่อน ในสถานการณ์ต่าง ๆการประสูติของพระเยซู พระประวัติ ปาฏิหาริย์ การสิ้นพระชนม์และ การฟื้นคืนพระชนม์ ที่พบในพระกิตติคุณทั้งสี่ เราพบคำทำนายในพระคัมภีร์เดิมที่สำเร็จแล้ว ที่เกี่ยวกับการเสด็จมาครั้งแรกของพระเมสสิยาห์ รายละเอียดเหล่านี้ฟังดูมีเหตุผลที่พระเยซูทรงยืนยันว่าทรงเป็นพระคริสต์ตามพระสัญญา แม้แต่พระสัญญาในพันธสัญญาใหม่ ( พระสัญญาหลายตอนปรากฎอยู่ใน หนังสือวิวรณ์ ) ก็อ้างอิงจากคำพยากรณ์ก่อนหน้านี้ที่พบในพันธสัญญาเดิม คำพยากรณ์เหล่านี้ในพันธสัญญาใหม่เกี่ยวเนื่องกับ เหตุการณ์ที่จะบังเกิดขึ้นในการเสด็จมาครั้งที่สอง ของพระคริสต์ ข้อพระคัมภีร์ประมาณคร่าวๆ ราวสองในสาม ในหนังสือวิวรณ์ มีพื้นฐาน หรือ เกี่ยวเนื่องกับข้อพระคัมภีร์ใน พันธสัญญาเดิม

นอกจากนี้ เนื่องจากการเปิดเผยในพระคัมภีร์เป็นแบบก้าวหน้า พันธสัญญาใหม่มุ่งเน้นคำสอน ที่ไม่ได้พาดพิงถึงในพันธสัญญาเดิม หนังสือฮีบรูได้อธิบายว่าพระเยซูทรงเป็นมหาปุโรหิตที่เที่ยงแท้อย่างไร และ การสละพระชนม์ของพระองค์แทนที่การถวายบูชาแบบก่อนหน้านี้ ซึ่งเป็นเพียงการบรรยายให้เห็นภาพ พันธสัญญาเดิมให้บทบัญญัติ ซึ่งแบ่งออกเป็นสองตอน พระบัญญัติและพระพร / คำแช่งสาป อันเนื่องมาจากการเชื่อฟังหรือไม่เชื่อฟังพระบัญญัตินั้น พันธสัญญาใหม่ ชี้แจงชัดแจน ว่า พระเจ้าได้ทรงประทาน พระบัญญัติ เหล่านั้นเพื่อ แสดงให้มนุษย์เห็นความจำเป็นที่ต้องรับความรอด พระบัญญัติเหล่านี้ไม่ใช่กำหนดให้เป็นแนวทางแห่งความรอด โรม3:19 “เรารู้แล้วว่า ธรรมบัญญัติทุกข้อที่ได้กล่าวนั้น ก็ได้กล่าวแก่คนเหล่านั้นที่อยู่ใต้ธรรมบัญญัติ เพื่อปิดปากทุกคน และเพื่อให้มนุษย์ทุกคนในโลกอยู่ใต้การพิพากษาของพระเจ้า”

พันธสัญญาเดิมอธิบายพิธีการถวายเครื่องบูชาที่พระเจ้าทรงตั้งไว้ชั่วคราวเพื่อชาวอิสราเอลจะชำระบาปของพวกเขา พันธสัญญาใหม่ชี้แจงชัดเจนว่าพิธีนี้พาดพิงถึงการสละพระชนม์ของพระคริสต์ ซึ่งเป็นทางเดียวที่พบความรอด กิจการ4:12 “ในผู้อื่นความรอดไม่มีเลย ด้วยว่านามอื่นซึ่งให้เราทั้งหลายรอดได้ ไม่ทรงโปรดให้มีในท่ามกลางมนุษย์ทั่วใต้ฟ้า” ฮีบรู 10:4-10 “เพราะเลือดโคผู้และเลือดแพะไม่สามารถชำระบาปให้หมดสิ้นไปได้” ดังนั้น เมื่อพระคริสต์เสด็จเข้ามาในโลกแล้ว พระองค์ได้ตรัสว่า “เครื่องสัตวบูชา และเครื่องบูชาอื่นๆ พระองค์ไม่ทรงประสงค์ แต่พระองค์ได้ทรงจัดเตรียมกายสำหรับข้าพระองค์ เครื่องเผาบูชาและเครื่องบูชาลบบาปนั้น พระองค์ไม่ทรงพอพระทัย แล้วข้าพระองค์ทูลว่า 'ข้าแต่พระเจ้า ข้าพระองค์มาแล้วพระเจ้าข้า

จะกระทำตามน้ำพระทัยพระองค์' ตามที่มีเรื่องข้าพระองค์เขียนไว้ในหนังสือม้วน” เมื่อพระองค์ตรัสดังนี้แล้วว่า “เครื่องสัตวบูชาและเครื่องบูชาอื่นๆ และเครื่องเผาบูชา และเครื่องบูชาลบบาป (ที่เขาได้บูชาตามพระบัญญัตินั้น) พระองค์ไม่ทรงประสงค์และไม่ทรงพอพระทัย” แล้วพระองค์จึงตรัสว่า “ข้าพระองค์มาแล้วพระเจ้าข้า เพื่อจะกระทำตามน้ำพระทัยพระองค์” พระองค์ทรงยกเลิกระบบเดิมนั้นเสีย เพื่อจะทรงตั้งระบบใหม่ และโดยน้ำพระทัยนั้นเองที่เราทั้งหลายได้รับการทรงชำระให้บริสุทธิ์ โดยการถวายพระกายของพระเยซูคริสต์เพียงครั้งเดียวเท่านั้น”

พันธสัญญาเดิมเราเห็นฟ้า สวรรค์หายไป พันธสัญญาใหม่ แสดงให้เห็นว่า สวรรค์ กลับ คืนมาใหม่ สำหรับมนุษยชาติ ผ่านทางอาดัมคนที่สอง ( พระเยซู) และวิธีที่เราจะถูกเรียกคืนกลับมาวันหนึ่งข้างหน้า พันธสัญญาเดิม บอกว่า มนุษย์ ถูกแยกออกจาก พระเจ้าเพราะความบาป (ปฐมกาล บทที่3 ) และ พันธสัญญาใหม่ บอก ว่า ขณะนี้มนุษย์ได้ถูกเรียกคืนกลับมาติดสนิทกับพระเจ้า ( โรม บทที่ 3-6 ) พันธสัญญาเดิมพยากรณ์พระประวัติของพระเมสสิยาห์ พระกิตติคุณบันทึกพระประวัติของพระเยซูเป็นหลัก และเอเฟซัสตีความพระประวัติของพระองค์ และวิธีที่เราจะ ตอบสนองต่อสิ่งที่พระองค์ทรงกระท ปราศจากพันธสัญญาเดิม เราจะไม่เข้าใจว่าพระสัญญาของพระเจ้าจะสำเร็จบริบูรณ์ในชนชาติยิว ผลก็คือ เราจะไม่เห็นอย่างแน่ชัดว่ายุคแห่งความยากลำบากกินเวลานานเจ็ดปี ที่ซึ่งพระองค์จะทรงทำงานร่วมกับชนชาติยิว ผู้ที่ปฏิเสธการเสด็จมาครั้งแรกของพระองค์ แต่จะเป็นผู้ที่จะได้ต้อนรับการเสด็จมาครั้งที่สองของ พระองค์ เราจะไม่เข้าใจ การปกครอง รัชสมัย 1,000 ปีของพระคริสต์ในอนาคต สอดคล้องกับพระสัญญาของพระองค์ที่มีต่อชาวยิวหรือจะสอดคล้องกับคนต่างชาติอย่างไร และเราจะไม่เห็นว่าตอนสุดท้ายของพระคัมภีร์ผูกปลาย หลวมที่ถูกแก้หลุดในตอนเริ่มต้นของพระคัมภีร์อย่างไร พระเจ้าจะทรงฟื้นคืนสวรรค์ที่เมื่อเริ่มต้นพระองค์ได้ทรง สร้างโลกนี้ให้เป็นดังนั้น

โดยสรุป พันธสัญญาเดิมได้วางพื้นฐานไว้ให้ และหมายถึงเพื่อชนชาติอิสราเอล เรื่องการเสด็จกลับมาของพระเมสสิยาห์ ผู้ทรงพลีพระชนม์เพื่อบาปของมนุษยโลก ยอห์น 2:2 “ และพระองค์ทรงเป็นผู้ลบล้างพระอาชญาที่ตกกับเราทั้งหลาย เพราะบาปของเรา และไม่ใช่แต่บาปของเราพวกเดียว แต่ของมนุษย์ทั้งปวงในโลกด้วย” พันธสัญญาใหม่แบ่งปันเรื่องพระประวัติของพระเยซูคริสต์ แล้วมองย้อนกลับไปในสิ่งที่ทรงกระทำและวิธีรที่เราจะตอบสนองต่อของประทานชีวิตนิรันดร์ และดำรงชีวิตของเราด้วยความสำนึกพระคุณสำหรับทุกพระองค์ทรงกระทำเพื่อเรา (โรม 12) พันธสัญญาใหม่ได้เปิดเผยพระเจ้าผู้ทรงศักดิ์สิทธิ์ เมตตากรุณา และทรงชอบธรรม ผู้ต้องทรงตำหนิบาป แต่เป็นผู้ทรงยอมเสด็จเข้ามาท่ามกลางมนุษย์ที่บาป โดยการทรงยกโทษบาปผ่านทางการถวายพระองค์เองเป็นเครื่องบูชาลบบาป ในพันธสัญญาทั้งสองฉบับ พระเจ้าทรงเปิดเผยพระองค์เองแก่เรา และวิธีที่เราต้องมาหาพระองค์โดยทางพระเยซูคริสต์ หลักฐานพยานทั้งสอง เราพบทุกสิ่งที่เราต้องการสำหรับชีวิตนิรันดร์และการใช้ชีวิตที่ยำเกรงพระเจ้า 2 ทิโมธี 3:15-17

“และตั้งแต่เด็กมาแล้ว ที่ท่านได้รู้พระคัมภีร์อันศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งสามารถสอนท่านให้ถึงความรอดได้โดยความเชื่อในพระเยซูคริสต์ พระคัมภีร์ ทุกตอนได้รับการดลใจจากพระเจ้า และเป็นประโยชน์ในการสอน การตักเตือนว่ากล่าว การปรับปรุงแก้ไขคนให้ดี และการอบรมในทางธรรม เพื่อคนของพระเจ้าจะพรักพร้อมที่จะกระทำการดีทุกอย่าง”

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

พันธสัญญาเดิม กับ พันธสัญญาใหม่ - อะไรคือ ความแตกต่าง ?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries