settings icon
share icon
คำถาม

คำจำกัดความของการแต่งงานคืออะไร

คำตอบ


มีอย่างน้อยสิบเจ็ดประเทศทั่วโลกที่ได้ทำให้การแต่งงานระหว่างคู่รักร่วมเพศนั้นถูกกฏหมาย เห็นได้ชัดว่าคำจำกัดความทางสังคมของการแต่งงานกำลังเปลี่ยนไป แต่นั่นเป็นสิทธิของรัฐบาลหรือไม่ที่จะให้คำจำกัดความใหม่สำหรับการแต่งงานหรือคำจำกัดความของการแต่งงานนั้นได้มีการกำหนดไว้แล้วโดยผู้ที่มีอำนาจสูงกว่า

ในพระธรรมปฐมกาลบทที่ 2 พระเจ้าตรัสว่าไม่ดีสำหรับอาดัม (มนุษย์คนแรก) ที่จะอยู่คนเดียว สัตว์ทุกตัวอยู่ที่นั่นแต่ไม่มีสัตว์ตัวใดเลยที่เป็นคู่อุปถัมภ์ซึ่งเหมาะสมสำหรับอาดัม ดังนั้นด้วยการรังสรรค์ที่พิเศษแห่งการทรงสร้าง พระเจ้าจึงได้ทรงสร้างผู้หญิง และเพียงไม่กี่ข้อต่อมาได้มีการเรียกผู้หญิงคนนั้นว่าเป็น “ภรรยาของเขา” (ปฐมกาล 2:25) สวนเอเดนเป็นเรื่องราวของการแต่งงานครั้งแรกที่พระเจ้าเองได้ทรงกำหนดขึ้น ผู้เขียนพระธรรมปฐมกาลได้บันทึกมาตรฐานที่ใช้กำหนดการแต่งงานทั้งหมดในอนาคตคือ “ผู้ชายจะละจากบิดามารดาของเขาไปผูกพันอยู่กับภรรยา และเขาทั้งสองจะเป็นเนื้อเดียวกัน” (ปฐมกาล 2:24)

พระคัมภีร์ตอนนี้ได้ให้ประเด็นหลายประการเพื่อที่จะเข้าใจถึงการออกแบบของพระเจ้าสำหรับการแต่งงาน ประการแรกคือการแต่งงานนั้นรวมถึงผู้ชายและผู้หญิง คำว่า “ภรรยา” ในภาษาฮีบรูเป็นการระบุถึงเฉพาะเพศใดเพศหนึ่งซึ่งไม่มีความหมายอื่นใดนอกจากคำว่า “ผู้หญิง” ไม่มีตอนใดในพระคัมภีร์ที่กล่าวถึงการแต่งงานว่าเกี่ยวข้องกับสิ่งอื่นใดนอกเหนือจากผู้ชายและผู้หญิง เป็นสิ่งซึ่งไปไม่ได้ที่ครอบครัวจะก่อตัวขึ้นหรือการสืบพันธุ์ของมนุษย์เกิดขึ้นโดยไม่อาศัยเพศ เนื่องจากพระเจ้าทรงกำหนดให้การมีเพศสัมพันธ์เกิดขึ้นระหว่างคู่สามีภรรยาที่แต่งงานกันแล้วเท่านั้น ดังนั้นตามแบบแผนของพระเจ้าก็คือสถาบันครอบครัวจะได้รับการก่อตั้งก็ต่อเมื่อผู้ชายและผู้หญิงได้เข้าร่วมในความสัมพันธ์ทางเพศและมีลูก

หลักการประการที่สองจากพระธรรมปฐมกาลบทที่ 2 เกี่ยวกับการออกแบบของพระเจ้าสำหรับการแต่งงานคือว่าการแต่งงานนั้นมีจุดมุ่งหมายตลอดชีวิต ข้อที่ 24 กล่าวว่าทั้งสองจะกลายเป็น “เนื้อเดียวกัน” เอวาถูกนำออกมาจากสีข้างของอาดัมและดังนั้นเอวาจึงเป็นเนื้อเดียวกันกับอาดัมอย่างแท้จริง เนื้อที่แท้จริงของเธอถูกสร้างขึ้นจากอาดัมแทนที่จะเป็นจากดิน ภายหลังจากนั้นทุกการแต่งงานก็มีจุดมุ่งหมายเพื่อสะท้อนความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันซึ่งมีการแบ่งปันกันโดยอาดัมและเอวา เพราะความผูกพันของพวกเขา “อยู่ในเนื้อหนัง” พวกเขาจึงอยู่ด้วยกันตลอดไป การแต่งงานครั้งแรกนั้นไม่มีข้อยกเว้นใดๆ ที่อนุญาตให้ทั้งสองแยกจากกันได้ กล่าวคือพระเจ้าออกแบบการแต่งงานไว้สำหรับทั้งชีวิต เมื่อผู้ชายและผู้หญิงให้คำมั่นสัญญาที่จะแต่งงานกัน พวกเขาก็ “กลายเป็นเนื้อเดียวกัน” เชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดต่อกันและกันจนกระทั่งถึงความตาย

หลักการประการที่สามซึ่งมาจากตอนนี้ที่เกี่ยวกับการออกแบบของพระเจ้าสำหรับการแต่งงานคือการมีคู่สมรสเพียงคนเดียว คำว่า “ชาย” และ “ชายา” ในภาษาฮีบรูเป็นคำเอกพจน์และไม่อนุญาตให้มีภรรยาหลายคน แม้ว่าบางคนในพระคัมภีร์จะมีภรรยาหลายคน แต่ก็ชัดเจนจากเรื่องราวการทรงสร้างที่ว่าการออกแบบของพระเจ้าสำหรับการแต่งงานคือชายคนหนึ่งและหญิงคนหนึ่ง พระเยซูทรงเน้นย้ำถึงหลักการนี้เมื่อพระองค์ตรัสถึงเรื่องราวในปฐมกาลเพื่อต่อต้านแนวคิดเรื่องการหย่าร้างแบบง่ายๆ (มัทธิว 19:4-6)

มันเป็นสิ่งที่ไม่น่าแปลกใจที่โลกต้องการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงตั้งขึ้น “จิตใจที่เต็มไปด้วยบาปก็เป็นศัตรูกับพระเจ้า ไม่ยอมอยู่ใต้บทบัญญัติของพระเจ้า ทั้งไม่สามารถอยู่ได้ด้วย” (โรม 8:7) ถึงแม้ว่าโลกกำลังพยายามให้คำจำกัดความของพวกเขาเองสำหรับสิ่งที่พวกเขาเรียกว่า “การแต่งงาน” แต่พระคัมภีร์ยังคงยืนหยัดในสิ่งนี้ คำจำกัดความที่ชัดเจนของการแต่งงานคือการเป็นหนึ่งเดียวกันของชายคนหนึ่งและหญิงคนหนึ่งตลอดชีวิตEnglishกลับสู่หน้าภาษาไทย

คำถาม คำจำกัดความของการแต่งงานคืออะไร
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries