settings icon
share icon
คำถาม

อะไรคือวันแห่งองค์พระผู้เป็นเจ้า?

คำตอบ


วลี "วันแห่งองค์พระผู้เป็นเจ้า" มักจะหมายถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงปลายของประวัติศาสตร์ และมักจะเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับวลีที่ว่า "วันนั้น"

อิสยาห์ 7:18-25 “ในวันนั้น พระเจ้าจะทรงผิว พระโอษฐ์เรียกเหลือบซึ่งอยู่ทางต้นกำเนิดแม่น้ำแห่งอียิปต์ และเรียกผึ้งซึ่งอยู่ในแผ่นดินอัสซีเรีย และมันจะมากันหมดและจับอยู่ที่ห้วยชัน และในซอกหิน และบนต้นหนามขี้แรดทั้งสิ้นและบนลานหญ้าทั้งสิ้น ในวันนั้น องค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงโกนแผ่นดิน เสียด้วยมีดโกนซึ่งเช่ามาจากฟากตะวันออกของแม่น้ำยูเฟรติส คือพระราชาแห่งอัสซีเรียนั้นเอง จะทรงทำให้แผ่นดินนั้นได้รับความอัปยศ ในวันนั้นชายคนหนึ่งจะเลี้ยงแม่โคสาวไว้ตัวหนึ่งและ แกะสองตัว และเพราะมันให้นมมากมาย เขาจะรับประทานนมข้น เพราะว่าทุกคนที่เหลืออยู่ในแผ่นดินจะรับประทาน นมข้นและน้ำผึ้ง ในวันนั้น ทุกแห่งที่เคยมีเถาองุ่นหนึ่งพันเถา มีค่าเงินหนึ่งพันเชเขล ก็จะกลายเป็นต้นหนามย่อยและหนามใหญ่ คนจะมาที่นั่นพร้อมกับคันธนูและลูกธนู เพราะว่าแผ่นดินนั้นจะเป็นที่หนามย่อยและหนามใหญ่ ส่วนเนินเขาทั้งสิ้นที่เขาเคยขุดด้วยจอบ เจ้าจะไม่มาที่นั่นเพราะกลัวหนามย่อยและหนามใหญ่ แต่เนินเขาเหล่านั้นจะกลายเป็นที่ซึ่งเขาปล่อยฝูงโค และที่ซึ่งฝูงแกะจะเหยียบย่ำ” กุญแจสำคัญที่จะเข้าใจวลีเหล่านี้ คือต้องทราบว่า เหตุการณ์ทั้งหลายมักเจาะจงเกิดในช่วงเวลาที่พระเจ้าทรงปรากฏพระองค์เองในช่วงเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ ทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้แผนการเฉพาะบางอย่างของพระองค์สำเร็จ

คนส่วนใหญ่ร่วมงานวันแห่งองค์พระผู้เป็นเจ้ากับช่วงระยะเวลาหรือวันพิเศษที่จะเกิดขึ้นเมื่อน้ำพระทัยของพระเจ้าและพระประสงค์นั้นสำเร็จเพื่อโลกนี้และเพื่อมนุษยชาติทั้งมวล นักวิชาการบางคนเชื่อว่า วันแห่งองค์พระผู้เป็นเจ้าจะเป็นช่วงเวลาที่นานกว่าวันเดียว----เป็นช่วงเวลาเมื่อพระคริสต์จะทรงครอบครองโลก ก่อนที่พระองค์ทรงจัดเตรียมสวรรค์และโลกเพื่อต้อนรับชีวิตนิรันดร์ของมนุษยชาติ นักวิชาการอื่น ๆ เชื่อว่า วันแห่งองค์พระผู้เป็นเจ้าจะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดฉับพลันเมื่อพระคริสต์ เสด็จกลับมายังโลก เพื่อทรงไถ่บรรดาผู้เชื่อที่สัตย์ซื่อของพระองค์ และส่งผู้ไม่เชื่อไปสู่การสาปแช่งนิรันดร์กาล วลี "วันแห่งองค์พระผู้เป็นเจ้า" พบได้สิบเก้าครั้งในพันธสัญญาเดิม (อิสยาห์ 02:12 ; 13:06 , 9; เอเสเคียล 13:5 30:3 โยเอล 1:15 2:1 11 31 3:14 อาโมส 5:18,20 ; โอบาดีห์ 15; เศฟันยาห์ 1:7,14 ; เศคาริยาห์ 14:1 มาลาคี 4:5 ) และสี่ ครั้งในพันธสัญญาใหม่ (กิจการ 2:20 ; 2 เธสะโลนิกา 2 2 เปโตร 3:10) และยังพาดพิงถึงเนื้อหาตอนอื่น ๆในพระคัมภีร์ (วิวรณ์ 6:17; 16:14 )

เนื้อหาพระคัมภีร์ในพันธสัญญาเดิม ที่เกี่ยวกับวันแห่งองค์พระผู้เป็นเจ้า มักจะถ่ายทอดความหมายของสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้น การเข้ามาใกล้ และความคาดหวัง: "จงร้องไห้เถิด เพราะวันแห่งองค์พระผู้เป็นเจ้าใกล้เข้ามาแล้ว" (อิสยาห์ 13:6 ) "เพราะว่าวันนั้นใกล้เข้ามาแล้ว วันขององค์พระผู้เป็นเจ้าใกล้เข้ามา" (เอเสเคียล 30:3) "ประชาชนทั้งปวงที่อาศัยอยู่ในแผ่นดินจงสั่นสะเทือน เพราะวันแห่งองค์พระผู้เป็นเจ้ากำลังมาถึง วันนั้นใกล้เข้ามาทุกที" (โยเอล 2:1) "ผู้คนมากันมืดฟ้ามัวดิน ในหุบเขาแห่งการพิพากษา เพราะวันแห่งองค์พระผู้เป็นเจ้าใกล้เข้ามาแล้ว ในหุบเขาแห่งการพิพากษา" (โยเอล 3:14) "จงสงบนิ่งต่อหน้าพระเจ้า เพราะวันแห่งองค์พระผู้เป็นเจ้าใกล้เข้ามาแล้ว "(เศฟันยาห์ 1:7) นี่เป็นเพราะเนื้อหาพระคัมภีร์ พันธสัญญาเดิม กล่าวถึงวันแห่งองค์พระผู้เป็นเจ้าที่มักจะพูดบ่อยๆถึง ความสำเร็จที่ใกล้และไกล ที่พบในคำพยากรณ์มากมายในพันธสัญญาเดิม

เนื้อหาบางตอนในพันธสัญญาเดิมที่กล่าวถึงวันแห่งองค์พระผู้เป็นเจ้า บรรยายการพิพากษาทางประวัติศาสตร์ที่ได้สำเร็จแล้วตามที่ได้ตระหนัก (อิสยาห์ 13:6-22 เอเสเคียล 30:2-19 โยเอล 1:15 3:14 อาโมส 5 : 18-20 เศฟันยาห์ 1:14-18 ) ในขณะที่ ตอนอื่น ๆ กล่าวถึงการพิพากษาของ พระเจ้าที่จะเกิดขึ้นในตอนสิ้นยุค( โยเอล 2:30-32 เศคาริยาห์ 14:1 มาลาคี 4:1 5)

พันธสัญญาใหม่เรียกวันนั้นว่าวันแห่ง "พระพิโรธ" วันแห่ง "การมาเยือน" และ "วันที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้า" (วิวรณ์ 16:14) และหมายถึงความสำเร็จเงียบๆ ในอนาคต เมื่อพระพิโรธของพระเจ้า เทลงมายังคนอิสราเอลที่ไม่เชื่อ (อิสยาห์ 22 เยเรมีย์ 30:1-17 โยเอล 1-2 อาโมส 5 เศฟันยาห์ 1) และมนุษย์โลกที่ไม่เชื่อ( เอเสเคียล 38-39 เศคาริยาห์ 14) พระคัมภีร์ระบุว่า " วันแห่งองค์พระผู้เป็นเจ้า" จะมาอย่างรวดเร็วเหมือนกับขโมยที่มาในเวลากลางคืน( เศฟันยาห์ 1:14-15 2 เธสะโลนิกา 2:2) และดังนั้นคริสเตียนจึงต้องเฝ้าระวังและพร้อมสำหรับการเสด็จมาของพระเยซูคริสต์ในเวลาใดก็ได้

นอกจากเป็นเวลาแห่งการพิพากษา ก็ยังเป็นเวลาแห่งความรอด เพราะพระเจ้าจะทรงปลดปล่อย ชนอิสราเอลที่เหลืออยู่ กระทำให้พระสัญญาของพระองค์สำเร็จที่ว่า " คนอิสราเอลทั้งหมดจะรอด " (โรม 11:26 ) ทรงยกโทษความผิดบาปของพวกเขา และทรงรื้อฟื้นประชากรของพระองค์กลับไปยังดินแดนที่ทรงสัญญาไว้กับอับราฮัม (อิสยาห์ 10:27 เยเรมีย์ 30:19-31 40 มีคาห์ 4 เศคาริยาห์ 13) ชนะสุดท้ายของวันแห่งองค์พระผู้เป็นเจ้าจะเป็นไปได้ว่า "ความหยิ่งผยองของมนุษย์จะตกต่ำลง และความโอ้อวดทรนงของมนุษย์จะถูกปราบ ในวันนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าเพียงผู้เดียวจะเป็นที่เทิดทูน" (อิสยาห์ 2:17 ) ความสำเร็จสูงสุดหรือสุดท้ายของคำพยากรณ์เกี่ยวกับวันแห่งองค์พระผู้เป็นเจ้าจะมาในตอนสิ้นสุด ประวัติศาสตร์ เมื่อพระเจ้า พร้อมด้วยฤทธิ์อำนาจอํศจรรย์ จะลงโทษ ความชั่วร้ายและทำให้พระสัญญาทั้งหมดของพระองค์เสร็จสมบูรณ์

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

อะไรคือวันแห่งองค์พระผู้เป็นเจ้า?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries