settings icon
share icon
คำถาม

พันธสัญญาที่พระเจ้าทรงทำกับดาวิดคืออะไร?

คำตอบ


พันธสัญญาที่พระเจ้าทรงทำกับดาวิดอ้างถึงพระสัญญาของพระเจ้าต่อดาวิดผ่านทางผู้เผยพระวจนะนาธันและพบได้ในพระธรรม 2 ซามูเอลบทที่ 7 และต่อมาภายหลังได้สรุปไว้ใน 1 พงศาวดาร 17:11-14 และ 2 พงศาวดาร 6:16 นี่คือพันธสัญญาซึ่งไม่มีเงื่อนไขที่ได้ทรงกระทำระหว่างพระเจ้าและดาวิด ผ่านทางการที่พระเจ้าทรงสัญญากับดาวิดและอิสราเอลว่าพระเมสสิยาห์ (พระเยซูคริสต์) จะเสร็จมาจากเชื้อสายของดาวิดและและเชื้อสายของยูดาและจะทรงสถาปนาอาณาจักรที่จะคงอยู่ตลอดไป พันธสัญญาที่พระเจ้าทรงทำกับดาวิดไม่มีเงื่อนไขเพราะว่าพระเจ้าไม่ได้วางขีดจำกัดของการเชื่อฟังเหนือกว่าการบรรลุเป้าหมาย ความแน่นอนของพระสัญญาที่ทรงกระทำอยู่โดยลำพังบนความสัตย์ซื่อของพระเจ้าและไม่ได้ขึ้นอยู่กับการเชื่อฟังของดาวิดหรือของอิสราเอลเลย

พันธสัญญาที่พระเจ้าทรงทำกับดาวิดมุ่งไปที่พระสัญญาสำคัญมากมายซึ่งทรงกระทำต่อดาวิด อันดับแรกพระเจ้าทรงยืนยันพระสัญญาอีกครั้งเกี่ยวกับดินแดนที่พระองค์ทรงสถาปนาในสองพันธสัญญาแรกกับอิสราเอล (พันธสัญญาที่ทรงทำกับอับราฮัมและปาเลสไตน์) พระสัญญานี้พบอยู่ใน 2 ซามูเอล 7:10 "และเราจัดเตรียมที่แห่งหนึ่งให้อิสราเอลประชากรของเราตั้งรกราก เพื่อเขาจะมีบ้านเรือนเป็นของตนเองและไม่ต้องถูกรบกวนอีก คนชั่วจะไม่มาข่มเหงรังแกพวกเขาอย่างที่เคยทำอีกต่อไป" พระเจ้าทรงสัญญาว่าบุตรของดาวิดจะรับช่วงต่อเขาเป็นกษัตริย์ของอิสราเอลและลูกชายนี้ (ซาโลมอน) จะสร้างวิหาร พระสัญญานี้พบได้ใน 2 ซามูเอล 7:12-13 "เราจะตั้งบุตรชายคนหนึ่งของเจ้าขึ้นครองราชย์ต่อจากเจ้า เป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของเจ้าเอง เราจะสถาปนาอาณาจักรของเขา เขาจะเป็นผู้สร้างวิหารเพื่อนามของเรา"

แต่ต่อจากนั้นพระสัญญาก็ดำเนินต่อไปและแผ่ขยายเรื่อยๆ คือ "เราจะสถาปนาบัลลังก์แห่งอาณาจักรของเขาตลอดกาล" (2 ซามูเอล 7:13) และ "วงศ์ตระกูลและอาณาจักรของเจ้าจะดำรงอยู่ตลอดไปต่อหน้าเรา บัลลังก์ของเจ้าจะยั่งยืนเป็นนิตย์" (ข้อ 16) อะไรเป็นจุดเริ่มต้นดังที่พระสัญญาซึ่งซาโลมอนบุตรของดาวิดจะได้รับการอวยพรและสร้างพระวิหารที่จะเปลี่ยนเป็นบางสิ่งที่แตกต่างก็คือพระสัญญาที่จะประทาน อาณาจักรนิรันดร์ บุตรอีกคนของดาวิดจะปกครองสืบไปและสร้างพระวิหารที่จะคงอยู่ นี่คือการอ้างอิงถึงพระเมสสิยาห์หรือองค์พระเยซูคริสต์ ซึ่งเรียกว่าทรงเป็นบุตรของดาวิดในมัทธิว 21:9

พระสัญญาคือ "บ้าน" "อาณาจักร" และ "บัลลังก์" ของดาวิดจะได้รับการสถาปนาตลอดไปนั้นสำคัญเพราะว่าเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าพระเมสสิยาห์จะทรงเสด็จมาจากเชื้อสายของดาวิดและพระองค์จะทรงสถาปนาอาณาจักรซึ่งพระองค์จะทรงปกครอง พันธสัญญาสรุปได้โดยคำว่า "บ้าน" สัญญาถึงราชวงศ์ในเชื้อสายของดาวิด "อาณาจักร" อ้างถึงประชาชนที่อยู่ภายใต้การปกครองของกษัตริย์ "บัลลังก์" เน้นย้ำอำนาจการปกครองของกษัตริย์และ "ตลอดกาล" เน้นย้ำสิ่งที่อยู่นิรันดร์และสภาพไม่มีเงื่อนไขของพระสัญญานี้ต่อดาวิดและอิสราเอล

การอ้างอิงอื่นๆ ต่อพันธสัญญาที่พระเจ้าทรงทำกับดาวิด พบได้ในเยเรมียาห์ 23:5, 30:9, อิสยาห์ 9:7, 11:1, ลูกา 1:32 , 69, กิจการ 13:34 และวิวรณ์ 3:7

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

พันธสัญญาที่พระเจ้าทรงทำกับดาวิดคืออะไร?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries