settings icon
share icon
คำถาม

การมีเพศสัมพันธ์ในโลกไซเบอร์ (กิจกรรมทางเพศผ่านอินเทอร์เน็ต) หรือการมีเพศสัมพันธ์ทางโทรศัพท์เป็นบาปหรือไม่?

คำตอบ


ไม่มีตอนไหนในพระคัมภีร์ที่กล่าวอย่างชัดเจนถึงการมีเพศสัมพันธ์ในโลกไซเบอร์ (กิจกรรมทางเพศผ่านอินเทอร์เน็ต) หรือการมีเพศสัมพันธ์ทางโทรศัพท์เพราะว่า "อะไรก็ตามในโลกไซเบอร์หรือในอินเตอร์เน็ต" และ "อะไรก็ตามทางโทรศัพท์" นั้นเป็นไปไม่ได้ในสมัยของพระคัมภีร์ คำตอบของคำถามนี้ขึ้นอยู่กับว่าคนที่เกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้แต่งงานกันแล้วหรือไม่ ภายในขอบเขตของการแต่งงาน การมีเพศสัมพันธ์ในโลกไซเบอร์หรือทางโทรศัพท์จะอยู่ภายใต้หลักการ "ความยินยอมร่วมกัน" ของ 1 โครินธ์ 7:5 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดูบทความของเราเรื่องสิ่งที่อนุญาตเกี่ยวกับเพศในการแต่งงาน

นอกเหนือจากการแต่งงาน พระวจนะของพระเจ้าให้หลักการบางอย่างแก่เราที่สามารถนำไปใช้กับการมีเพศสัมพันธ์ในโลกไซเบอร์หรือการมีเพศสัมพันธ์ทางโทรศัพท์ได้อย่างแน่นอน พระธรรมฟิลิปปี 4:8 บอกเราว่า “ดูก่อนพี่น้องทั้งหลาย ในที่สุดนี้ขอจงใคร่ครวญถึงสิ่งที่จริง สิ่งที่น่านับถือ สิ่งที่ยุติธรรม สิ่งที่บริสุทธิ์ สิ่งที่น่ารัก สิ่งที่ทรงคุณ คือถ้ามีสิ่งใดที่ล้ำเลิศ สิ่งใดที่ควรแก่การสรรเสริญ ก็ขอจงใคร่ครวญดู” นอกจากนี้ยังมีข้อพระคัมภีร์อีกมากมายที่ระบุว่าการมีเพศสัมพันธ์นอกเหนือจากการแต่งงานเป็นความบาป (กิจการ 15:20, 1 โครินธ์ 5:1, 6:13, 18, 7:2, 10:8, 2 โครินธ์ 12:21, กาลาเทีย 5:19, เอเฟซัส 5:3, โคโลสี 3:5, 1 เธสะโลนิกา 4:3, ยูดา 1:7) พระเยซูเองทรงสอนเราว่าการปรารถนาบางสิ่งบางอย่างที่เป็นบาปนั่นก็เป็นความบาปเช่นกันคือ “ท่านทั้งหลายได้ยินคำซึ่งกล่าวไว้ว่า ‘อย่าล่วงประเวณี’ แต่เราบอกท่านว่าผู้ใดมองดูผู้หญิงด้วยใจกำหนัดก็ได้ล่วงประเวณีกับนางในใจของเขาแล้ว” (มัทธิว 5:27-28) พระธรรมสุภาษิต 23:7 กล่าวว่า “เพราะเขาคิดในใจอย่างไร เขาก็เป็นอย่างนั้น”

โดยเนื้อหาสำคัญแล้วการมีเพศสัมพันธ์ในโลกไซเบอร์และการมีเพศสัมพันธ์ทางโทรศัพท์เป็นความต้องการที่เป็นบาป (การผิดประเวณีหรือการล่วงประเวณี) การมีเพศสัมพันธ์ในโลกไซเบอร์และการมีเพศสัมพันธ์ทางโทรศัพท์เป็นการจินตนาการถึงสิ่งเหล่านั้นซึ่งผิดศีลธรรมและไม่บริสุทธิ์ ไม่มีการรับรู้ใดที่จะถือว่าเพศสัมพันธ์ในโลกไซเบอร์หรือเพศสัมพันธ์ทางโทรศัพท์เป็นสิ่งที่ประเสริฐ ถูกต้อง บริสุทธิ์ สวยงาม น่าชื่นชม ยอดเยี่ยมหรือน่ายกย่อง การมีเพศสัมพันธ์ในโลกไซเบอร์และการมีเพศสัมพันธ์ทางโทรศัพท์คือการล่วงประเวณีที่เสมือนจริง พวกเขากำลังจินตนาการถึงคนคนหนึ่งอย่างเต็มไปด้วยราคะและตัณหา รวมถึงกำลังกระตุ้นให้อีกคนหนึ่งเข้าสู่ความปรารถนาที่ผิดศีลธรรม พวกเขานำอีกคนหนึ่งไปสู่อุบายของ “ความชั่วร้ายที่เพิ่มขึ้นอย่างไม่สิ้นสุด” (โรม 6:19) คนคนหนึ่งที่ทำผิดศีลธรรมในจิตใจของเขาหรือเธอนั้นในที่สุดแล้วความปรารถนานั้นก็จะกลายเป็นการผิดศีลธรรมผ่านทางการกระทำของเขาหรือเธอนั่นเอง ใช่แล้วนอกเหนือจากการแต่งงาน การมีเพศสัมพันธ์ในโลกไซเบอร์และการมีเพศสัมพันธ์ทางโทรศัพท์นั้นเป็นบาป

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

การมีเพศสัมพันธ์ในโลกไซเบอร์ (กิจกรรมทางเพศผ่านอินเทอร์เน็ต) หรือการมีเพศสัมพันธ์ทางโทรศัพท์เป็นบาปหรือไม่?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries