settings icon
share icon
คำถาม

การสบถ การสาบาน หรือการแช่งสาปเป็นบาปไหม?

คำตอบ


แน่นอนว่าการสาบานนั้นเป็นบาป (การแช่งสาป การสบถ ฯลฯ) พระคัมภีร์ได้กล่าวถึงสิ่งนี้อย่างชัดเจน พระธรรมเอเฟซัส 4:29 บอกเราว่า “อย่าให้คำเลวร้ายออกจากปากของท่านทั้งหลาย แต่จงกล่าวคำดีๆ ที่เสริมสร้างและที่เหมาะกับความต้องการ เพื่อจะได้เป็นคุณแก่คนที่ได้ยิน” พระธรรม 1 เปโตร 3:10 ประกาศว่า “เพราะว่า ผู้ใดรักชีวิตและปรารถนา จะเห็นวันเวลาดี ก็ให้ผู้นั้นยั้งลิ้นของตนไม่พูดชั่ว และห้ามปาก ไม่ให้พูดล่อลวง” พระธรรมยากอบ 3:9-12 สรุปประเด็นในปัญหานี้คือ “เราสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้าและพระบิดาด้วยลิ้นนั้น และเราก็แช่งด่ามนุษย์ผู้ที่พระเจ้าทรงสร้างตามพระฉายาของพระองค์ด้วยลิ้นนั้น คำสรรเสริญและคำแช่งด่าออกมาจากปากเดียวกัน พี่น้องของข้าพเจ้า อย่าให้เป็นอย่างนั้น บ่อน้ำพุจะมีทั้งน้ำจืดและน้ำเค็มพุ่งออกมาจากช่องเดียวกันได้หรือ? พี่น้องของข้าพเจ้า ต้นมะเดื่อจะออกผลเป็นมะกอกได้หรือ? และเถาองุ่นจะออกผลเป็นมะเดื่อได้หรือ? บ่อน้ำพุเค็มย่อมทำให้เกิดน้ำจืดไม่ได้”

ยากอบบอกไว้อย่างชัดเจนว่าชีวิตของคริสเตียนซึ่งเป็นแบบ “พี่น้อง” ไม่ควรมีนิสัยซึ่งแสดงออกถึงคำพูดที่ชั่วร้าย โดยการเปรียบเทียบถึงน้ำเค็มและน้ำจืดที่ไหลออกมาจากน้ำพุธรรมชาติเดียวกันนั้น (ซึ่งไม่ใช่ลักษณะปรกติของน้ำพุตามธรรมชาติ) เขาชี้ให้เห็นประเด็นที่ว่าไม่ใช่ลักษณะปรกติซึ่งผู้เชื่อจะมีทั้งคำสรรเสริญและคำแช่งสาปซึ่งออกมาจากปากของเขาและเธอ เราไม่สามารถที่จะสรรเสริญพระเจ้าและในขณะเดียวกันก็แช่งสาปพี่น้องของเราได้

พระเยซูอธิบายว่าสิ่งที่ออกมาจากปากคือสิ่งอยู่ในหัวใจของเรา ไม่ช้าก็เร็วความชั่วในหัวใจก็ออกมาทางปากเป็นคำแช่งสาปหรือคำสาบาน แต่เมื่อหัวใจของเราเต็มไปด้วยความดีของพระเจ้า การสรรเสริญพระองค์และความรักต่อผู้อื่นจะเทออกมา คำพูดของเราจะบ่งบอกว่าอะไรอยู่ในหัวใจของเราคือ “คนดีย่อมเอาสิ่งดีออกจากคลังดีในจิตใจของตน และคนชั่วย่อมเอาสิ่งชั่วออกจากคลังชั่วในจิตใจของตน เพราะว่าปากย่อมพูดสิ่งที่เต็มล้นอยู่ในจิตใจ” (ลูกา 6:45)

ทำไมการสบถ การสาบานหรือการแช่งสาปถึงเป็นบาป ความบาปเป็นเงื่อนไขของหัวใจ ความคิดและ “ส่วนลึกในใจ” (โรม 7:22) ซึ่งปรากฎออกมาผ่านทางความคิด การกระทำและคำพูดของเรา เมื่อเราสาบานและแช่งสาปเรากำลังแสดงให้เห็นถึงหลักฐานของบาปที่ก่อมลพิษในหัวใจของเราซึ่งต้องได้รับการสารภาพและการสำนึกผิด เมื่อเราเชื่อในพระคริสต์เราเองก็ได้รับธรรมชาติใหม่จากพระเจ้า (2 โครินธ์ 5:17) หัวใจของเราได้รับการเปลี่ยนแปลงและคำพูดของเราก็สะท้อนถึงธรรมชาติใหม่ที่พระเจ้าได้สร้างภายในเรา (โรม 12:1-2) เป็นเรื่องน่ายินดีที่เมื่อเราผิดพลาดพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ของเรา “ทรงซื่อสัตย์และเที่ยงธรรม ก็จะทรงโปรดยกบาปของเรา และจะทรงชำระเราให้พ้นจากการอธรรมทั้งสิ้น” (1 ยอห์น 1:9)

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

การสบถ การสาบาน หรือการแช่งสาปเป็นบาปไหม?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries