settings icon
share icon
คำถาม

ฉันจะกลับใจเป็นคริสเตียนได้อย่างไร?

คำตอบ


ชายคนหนึ่งที่อยู่ในเมืองฟีลิปปีของชาวกรีก ตั้งคำถามคล้ายอย่างนี้กับเปาโล และสิลาส เรารู้เรื่องเกี่ยวกับผู้ชายคนนี้อย่างน้อยสามอย่าง คือ เขาเป็นผู้คุม เขาเป็นคนนอกศาสนา และเขาเป็นคนสิ้นหวัง เขาเคยหวุดหวิดคิดฆ่าตัวตายก่อนที่เปาโลห้ามเขาไว้ และนั่นเป็นเวลาที่ชายคนนั้นถามว่า "ฉันต้องทำอย่างไรจึงจะรอดได้" (กิจการ 16:30)

ความจริงที่ว่าผู้ชายคนนั้นตั้งคำถาม แสดงให้เห็นว่าเขาได้ยอมรับว่าเขาต้องการความรอด-เขาเห็นว่าตัวเองต้องพบความตายเท่านั้น และเขาก็รู้ดีว่าเขาต้องการความช่วยเหลือ

แท้จริงที่เขาถามเปาโลและสิลาสแสดงให้เห็นว่าเขาเชื่อว่าพวกเขามีคำตอบให้ มีคำตอบอย่างรวดเร็วและง่าย ๆ คือ: "จงเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าและท่านจะรอด" (ข้อ31)

เรื่องราวต่อไปแสดงให้เห็นว่าชายคนนั้นเชื่อแล้ว และได้กลับใจใหม่ ชีวิตของเขาเริ่มแสดงความแตกต่างจากวันนั้นเป็นต้นไป

โปรดสังเกตว่าการแปลงของชายคนนั้นตั้งอยู่บนพื้นฐานความเชื่อ เขาต้องไว้วางใจ

พระเยซูและไม่มีอะไรอื่น ชายนั้นเชื่อว่าพระเยซูทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้า ("พระเจ้า") และ พระเมสสิยาห์ ผู้ทรงทำให้พระคัมภีร์สำเร็จครบถ้วนบริบูรณ์ ("พระคริสต์") ความศรัทธาของเขายังรวมถึงความเชื่อที่ว่าพระเยซูทรงสิ้นพระชนม์เพื่อบาปและทรงฟื้นขึ้นอีกครั้ง เพราะนั่นเป็นข้อความที่เปาโลและสิลาสกำลังเทศนาสั่งสอน (โรม 10:9-10 และ 1 โครินธ์ 15:1-4)

คำว่า "กลับใจ" ตามตัวอักษรหมายถึง "หันไป" เมื่อเราหันไปหาสิ่งหนึ่ง จำเป็นที่เราต้องหันไปจากสิ่งอื่น เมื่อเราหันไปหาพระเยซู เราก็ต้องหันกลับจากความบาป พระคัมภีร์เรียกการหันจากบาปว่า "การสำนึกผิด" และเรียกการหันไปหาพระเยซูว่า "ศรัทธา" ดังนั้น การสำนึกผิดและความศรัทธาจะประกอบด้วยกัน การสำนึกผิดและความศรัทธาทั้งสองอย่างได้ระบุไว้ใน 1 เธสะโลนิกา 1:9 - "ท่านจงหันจากรูปเคารพไปหาพระเจ้า" คริสเตียนจะละทิ้งทางเดินชีวิตในอดีตและสิ่งที่เกี่ยวข้องกับศาสนาเทียมเท็จไว้ข้างหลัง ทั้งนี้เป็นผลมาจากการแปลงแท้จริงมาเป็นคริสเตียน

พูดง่าย ๆ คือว่า ที่จะกลับใจเป็นคริสเตียน คุณต้องเชื่อว่าพระเยซูทรงเป็นพระบุตรของ

พระเจ้า ผู้ทรงสิ้นพระชนม์เพื่อไถ่บาปของคุณและทรงฟื้นขึ้นมาอีกครั้ง คุณต้องสารภาพต่อพระเจ้าว่าคุณเป็นคนบาป ต้องการรับความรอด และคุณต้องไว้วางใจในพระเยซูองค์เดียวเพื่อให้คุณรอดได้ เมื่อคุณหันกลับจากบาปไปหาพระคริสต์ พระเจ้าทรงสัญญาว่าจะช่วยให้คุณรอดและทรงประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้แก่คุณ พระองค์ผู้ที่จะสร้างคุณให้เป็นคนใหม่

ตามรูปแบบแท้จริงนั้น การเป็นคริสเตียนไม่ใช่การนับถือศาสนา ตามพระคัมภีร์ การเป็นคริสเตียนคือการมีความสัมพันธ์สนิทกับพระเยซูคริสต์ การเป็นคริสเตียนคือการที่พระเจ้าทรงประทานความรอดแก่บุคคลที่เชื่อและไว้วางใจในการทรงเสียสละพระชนม์ของ

พระเยซูบนกางเขน บุคคลที่กลับใจเป็นคริสเตียนไม่ใช่ละทิ้งศาสนาหนึ่งไปนับถืออีกศาสนาหนึ่ง การแปลงเป็นคริสเตียนคือการได้รับของขวัญที่พระเจ้าทรงประทานให้ และตั้งต้นใหม่มีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับพระเยซูคริสต์ อันเป็นผลจากการทรงให้อภัยโทษจากบาปและจะไปอยู่สวรรค์นิรันดร์หลังความตาย

คุณต้องการที่จะกลับใจเป็นคริสเตียนเพราะสิ่งที่คุณได้อ่านในบทความนี้หรือไม่

หากคุณต้องการต้อนรับพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอด นี่คือตัวอย่างคำอธิษฐาน

ขอให้คุณจำไว้ว่า การอธิษฐานแบบนี้หรือการอธิษฐานแบบใดๆ ก็ตาม ไม่ได้ช่วยให้คุณได้รับความรอด การไว้วางใจในพระคริสต์เท่านั้นที่จะช่วยให้คุณรอดได้ คำอธิษฐานนี้เป็นวิธีง่าย ๆ ที่จะแสดงออกถึงความเชื่อของคุณที่มีต่อพระเจ้า และเป็นการขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงประทานความรอดให้ “ข้าแต่พระเจ้า ข้าพเจ้าตระหนักว่าได้กระทำบาปต่อพระองค์ และข้าพเจ้าสมควรได้รับการลงโทษ แต่พระเยซูคริสต์ พระองค์ได้ทรงรับโทษที่ข้าพเจ้าสมควรจะรับแล้ว โดยความเชื่อในพระองค์ ข้าพเจ้าจึงได้รับการอภัยโทษบาปแล้ว

ข้าพเจ้าขอมอบความไว้วางใจในพระองค์สำหรับความรอดที่ทรงประทานให้ ขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระคุณอันยิ่งใหญ่และการให้อภัยจากพระองค์ ซึ่งเป็นของขวัญแห่งชีวิตนิรันดร์! ขออธิษฐานในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้า .. อาเมน!”

คุณได้ตัดสินใจเชื่อพระเจ้าเพราะสิ่งที่คุณได้อ่านพบจากที่นี่ใช่หรือไม่? ถ้าใช่.. กรุณาคลิกปุ่ม “ฉันได้รับพระคริสต์เข้ามาในชีวิตตั้งแต่วันนี้”

English

กลับสู่หน้าภาษาไทย

ฉันจะกลับใจเป็นคริสเตียนได้อย่างไร?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries