settings icon
share icon
คำถาม

การให้การศึกษาแบบคริสเตียนแก่เด็กเป็นสิ่งที่สำคัญหรือไม่?

คำตอบ


สำหรับผู้ที่เชื่อในพระเยซูคริสต์ คำถามที่ถามกันว่าการศึกษาแบบคริสเตียนนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญหรือไม่ดูเหมือนว่าจะเป็นเรื่องที่ชัดเจน คำตอบมักจะเป็นการเน้นว่า "ใช่" ฉะนั้นจะถามคำถามนี้ทำไม เพราะว่าคำถามนี้มาจากมุมมองมากมายภายในความเชื่อของคริสเตียน คำถามอาจจะต้องเป็นแบบนี้ "ใครเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบในการแนะนำให้ลูกของฉันรู้จัก ศาสนาคริสต์" หรือ "การศึกษาของลูกฉันควรจะเป็นระบบรัฐบาล เอกชนหรือการเรียนรู้ จากที่บ้าน" มีหลายตัวเลือกในหัวข้อนี้ มีการถกเถียงกันในเรื่องนี้บางครั้งอย่างถูกยกขึ้นมา อย่างรุนแรง ไม่สิ้นสุดและมีการใช้อารมณ์

ในขณะที่เราเริ่มค้นหามุมมองจากพระคัมภีร์ เรามาถึงอย่างสุดท้ายในพระคัมภีร์พันธสัญญาเดิมในการให้การศึกษาเด็กที่พบใน เฉลยธรรมบัญญัติ 6:5 – 8 "พวกท่านจงรักพระเยโฮวาห์พระเจ้า ของท่านด้วยสุดจิตสุดใจและสิ้นสุดกำลังของท่านและจงให้ถ้อยคำที่ข้าพเจ้าบัญชาพวกท่าน ในวันนี้อยู่ในใจของท่าน และพวกท่านจงอุตส่าห์ สอนถ้อยคำเหล่านั้นแก่บุตรหลานของท่าน เมื่อท่านนั่งอยู่ในเรือน เดินอยู่ตามทาง และนอนลงหรือลุกขึ้น จงพูดถึงถ้อยคำนั้น จงเอาถ้อยคำเหล่านี้พันไว้ที่มือของท่านเป็นหมายสำคัญ และจงจารึกไว้ที่หว่างคิ้วของท่าน" ประวัติศาสตร์ฮีบรูเปิดเผยว่าเป็นผู้ที่ขะมักเขม้นในการแนะนำลูกของพวกเขาในพระคำขององค์พระผู้เป็นเจ้า เพื่อพัฒนาการและสวัสดิภาพทางด้านจิตวิญญาณของพวกเขาเอง ข้อความในพระคัมภีร์บทนี้ ถูกกล่าวซ้ำในพระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่เมื่อเปาโลให้คำแนะนำพ่อแม่ในการเลี้ยงดูลูกในการ "สั่งสอน และการเตือนสติตามหลักขององค์พระผู้เป็นเจ้า" (เอเฟซัส 6:4) สุภาษิต 22:6 บอกกับเราเช่นเดียวกันว่าให้ "ฝึกเด็กในทางที่เขาควรจะเดินไปและเมื่อเขาเป็นผู้ใหญ่แล้ว เขาจะไม่พรากจากทางนั้น" การอบรมนั้นรวมถึงไม่ใช่เพียงแค่ให้การศึกษาอย่างเป็นทางการ แต่เป็นคำแนะนำแรกที่พ่อแม่ให้กับเด็กเป็นการศึกษาในระยะเริ่มต้นของพวกเขา การอบรมนั้นออกแบบมาเพื่อสร้างให้เด็กคนนี้อยู่บนรากฐานที่หนักแน่นที่จะเป็นพื้นฐานชีวิตของเขา

ในขณะที่เราเคลื่อนไปสู่หัวข้อของการศึกษาในระบบ อย่างไรก้ตามมีการเข้าใจผิดที่ต้อง ได้รับการแก้ไข อย่างแรกพระเจ้าไม่ได้กำลังกล่าวว่าเฉพาะพ่อแม่เท่านั้นที่ต้องให้การศึกษาแก่ลูกตามที่หลายๆ คนยืนยันและอย่างที่สองพระองค์ไม่ได้กำลังกล่าวว่าการศึกษาในระบบรัฐบาล นั้นเป็นสิ่งที่ไม่ดีและเราต้องให้การศึกษาลูกของเราในโรงเรียนคริสเตียนหรือการศึกษา โดยครอบครัวเท่านั้น องค์ประกอบที่สำคัญที่พบเจอตลอดทั้งพระคัมภีร์คือความรับผิดชอบเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่สุด พระเจ้าไม่เคยนำทางพ่อแม่ให้หลีกเลี่ยงการศึกษานอกบ้าน ฉะนั้นการกล่าวว่าวิธีการ "ในทางพระคัมภีร์" เท่านั้นของการศึกษาในระบบคือการศึกษาโดยครอบครัวหรือการศึกษาในโรงเรียนคริสเตียนจะเป็นสิ่งที่เพิ่มเติมเข้าไปในพระคำของพระเจ้าและเราอยากที่จะหลีกเลี่ยงการใช้พระคัมภีร์เป็นเหตุผลสำหรับทางเลือกของเราเอง แค่ทางตรงกันข้ามนั้นเป็นความจริง คือเราอยากที่จะทำให้พื้นฐานทางด้านการตัดสินใจของเราขึ้นอยู่กับพระคัมภีร์ เราอยาก ที่จะหลีกเลี่ยงการถกเถียงกันว่าครูที่ได้รับ "การฝึกอบรม" มาเท่านั้นที่จะสามารถให้การศึกษาที่ดีแก่ลูกของเราได้ อีกครั้งหนึ่งประเด็นคือความรับผิดชอบที่มากที่สุดซึ่งเป็นของพ่อแม่

ประเด็นนี้ในพระคัมภีร์ไม่ใช่รูปแบบของการศึกษาทั่วไปที่ลูกๆ ของเราได้รับแต่ผ่านทางแบบอย่าง ที่ข้อมูลนั้นได้รับการคัดกรองมา ยกตัวอย่างเช่นเด็กที่เรียนรูปแบบการศึกษาโดยครอบครัวส ามารถที่จะรับการศึกษาแบบ "คริสเตียน" แต่ล้มเหลวในการดำเนินชีวิตเพราะว่าเขาหรือเธอ ไม่ได้รู้จักพระเจ้าในพระคัมภีร์อย่างแท้จริงและไม่เข้าใจหลักสำคัญๆ ในพระคัมภีร์ เช่นเดียวกัน เด็กที่ได้รับการศึกษาในแบบของรัฐบาลสามารถที่จะเติบโตมาและเข้าใจความผิดพลาด ของสติปัญญาในโลกโดยการเห็นข้อผิดพลาดของมันผ่านทางพระคำของพระเจ้าซึ่งมีการสอนเขาอย่างขะมักเขม้นที่บ้าน ข้อมูลกำลังถูกวินิจฉันผ่านทางมุมมองขของพระคัมภีร์ในสองรูปแบบ แต่ความเข้าใจฝ่ายวิญญาณนั้นเกิดขึ้นในระยะหลังเท่านั้น คล้ายๆ กันนักเรียนคนหนึ่งอาจจะ เข้าโรงเรียนคริสเตียนแต่ไม่เติบโตในการที่จะเข้าใจพระเจ้าด้วยการมีความสัมพันธ์ส่วนตัว กับพระองค์อย่างใกล้ชิด ท้ายที่สุดคือพ่อแม่ที่เป็นผู้มีความรับผิดชอบในการทำให้เด็ก เป็นรูปเป็นร่างตามที่พวกเขาจะประสบความสำเร็จในการศึกษาทางด้านจิตวิญญาณ์อย่างแท้จริง

ในฮีบรู 10:25 พระเจ้าให้คำสั่งแก่คริสเตียนว่า "อย่าขาดการประชุมเหมือนอย่างบางคนที่ขาดอยู่นั้น แต่จงพูดหนุนใจกันให้มากยิ่งขึ้น เพราะท่านทั้งหลายก็รู้อยู่ว่าวันนั้นใกล้เข้ามาแล้ว" พระกายของพระคริสต์เป็นส่วนประกอบที่สำคัญต่อการศึกษาของเด็ก การให้คำแนะนำพ่อแม่ ในการเลี้ยงดูและให้การศึกษาลูกในวิธีการทางด้านฝ่ายวิญญาณ การเปิดรับสิ่งที่อยู่ข้างนอกโครงสร้างของครอบครัว ในกรณีนี้การฟังการสอนพระคัมภีร์จากคริสตจักรและการเข้าชั้นเรียนระวีเป็นสิ่งที่ดีและมีความจำเป็น

ฉะนั้นไม่ว่ารูปแบบของสถาบันการศึกษาที่เราเลือก ท้ายที่สุดแล้วพ่อแม่เป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบต่อการศึกษาทางด้วยฝ่ายจิตวิญญาณของลูกๆ ของพวกเขา ครูในโรงเรียนคริสเตียนอาจจะ กล่าวสิ่งที่ผิด ศิษยาภิบาลและครูระวีอาจจะกล่าวสิ่งที่ผิดและพ่อแม่อาจจะกล่าวสิ่งที่ผิดในทฤษฎีใดทฤษฎีหนึ่ง ฉะนั้นในขณะที่เราสอนลูกๆ ของเราถึงสิ่งต่างๆ ทางด้านฝ่ายวิญญาณ พวกเขาต้องเข้าใจว่าแหล่งแห่งความจริงที่แท้จริงคือพระคัมภีร์ (2 ทิโมธี 3:16) เพราะฉะนั้น เป็นไปได้ที่บทเรียนซึ่งสำคัญที่สุดคือเราสามารถสอนลูกๆ ของเราให้ทำตามตัวอย่าง ของชาวบาเรียนคือ "ค้นดูพระคัมภีร์ทุกวัน หวังจะรู้ว่าข้อความเหล่านั้นจะจริงดังกล่าวหรือไม่" (กิจการ 17:11) และเพื่อทดสอบสิ่งที่พวกเขาเรียนทั้งหมด ไม่ว่าจะจากแหล่งใดก็ตาม ให้เปรียบเทียบกับพระคัมภีร์ (1 เธสะโลนิกา 5:21)

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

การให้การศึกษาแบบคริสเตียนแก่เด็กเป็นสิ่งที่สำคัญหรือไม่?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries